Wörterbuch an - az

(•• an)


ạn (1)
= sa (sa gilid ng, sa tabi ng)
{V34} Herr Lauterbach ist Professor an der Universität. {V3} = Propesor sa pantasan si Ginoong Lauterbach. (lugar). Stell die Leiter an die Wand. {V4} = Ilagay mo ang hagdanan sa pader (kilos).
ạn (2) = buhay.
{U} Das Licht ist an. = Buhay ang ilaw.

ạn-
: Vorsilbe von Zeitwörtern mit loser Bindung {Z../l} {✿4.11} und von davon abgeleiteten Wörtern. = Unlapi ng pandiwang may matibay na pagkakabit at ng salitang hinango doon).
Die Vorsilbe ist betont. = May diin ang unlaping ito. ạnfangen {Zu/l}, Ạnfang {H} → anfangen.

Ạnanas
= pinya.
{H}: die Ạnanas - die Ạnanasse.

ạnbieten
= mag-alok, itinda.
{Zu/l}.
Ạngebot =alok.
{H}.

ạndere
= iba.
{E}. Eine andere Farbe. = Ibang kulay.
ạnders = di-ganito, sa ibang paraan.
{U, E}. Anders geht das nicht. = Walang ibang paraan upang gawain ito.
ạ̈ndern = bumago.
{Zr}, verạ̈ndern {Zr/f}. Da kann ich nichts dran ändern. = Hindi ko kayang bumago nito. Ich kann gern meinen Plan ändern. = Kung gusto mo, puwede akong bumago ng balak ko.
Ạ̈nderung, Verạ̈nderung = pagbabago. { H}.
veränderlich = maaring baguhin; pabagu-bago.
{E}. Veränderliches Wetter. = Panahong pabagu-bago.
unveränderlich = hindi maaaring baguhin. {E}.
ạndrerseits = samantala; sa kabilang banda.
{U}. Einerseits liebe ich ihn, andrerseits ist er mir zu arm. = Sa isang banda, minamahal ko siya - sa kabilang banda, dukha siya sa akin.
anderthalb eins.
einander einander.

ạnfangen
= magsimula.
{ Zu/l} (≈ beginnen). Die Vorstellung fängt um neunzehn Uhr (19:00 Uhr) an. = Magsisimula ang palabas alas 19:00. Du hast den Streit angefangen. = Ikaw ang nagsimula sa away.
Ạnfang = simula.{ H}.
Ạnfänger = baguhan. { H 👩}.

ạngeben (1)
= maghayag, magbigay ng kabatiran.
{ Zu/l}. Er gab seine Adresse an. = Inihayag niya ang kanyang tirahan.
ạngeben (2) ☺ = maghambog, magyabang.
Ạngeber = tagayabang. { H 👩} ☺.
Ạngeberei = pagyayabang. { H} ☺.
ạngeberisch = hambog. {E} ☺.

ạngehören
= sumapi, mabilang. {Zr/l, }.
ạngehörig = sumasapi. {E}.
Ạngehörige = kamag-anak. {H//E}.
StaatsangehörigerStaat.

Angelegenheit
= bagay (hb.: pagbili ng bahay).
{H,}.
Privatangelegenheitprivat.

angemessen
= bagay, nababagay, angkop. {E//ZG,}.

ạngenehm
= kasiya-siya, kawili-wili. {E}.

ạngestellt
= may palagiang trabaho. {E//ZG, }.
Ạngestellte = empleado. {H//ZG}.

ạngreifen
= tumuligsa; sumalakay.
{ Zu/l}.
Ạngriff { H} = tuligsa; salakay.

Ạngst
= katakutan.
{H}: die Ạngst - die Ạ̈ngste. Ich habe keine Angst vor dir. = Hindi ako takot sa iyo.
ạ̈ngstlich = matakutin. {E}.

ạnhängen
= magdagdag. { Zu}.
Ạnhang = pangabit. {H}.
Ạnhänger (1) = alagad, tagapagtaguyod. { H 👩}.
Ạnhänger (2) = palawit (hiyas: sa kadena o pulseras). { H}.

Ạnker
= ankora.
{H}: der Ạnker - die Ạnker.

Ạnkunft
kommen.

ạnlegen
= bumuo nang malawak. {Zr/l,}.
Ạnlage (1) = pa...an.
{ H} (Fabrik, Park usw.).
Ạnlage (2) =kalakip. {H} (Brief).
Ạnlage (3) = likas na kakayahan; hilig.
{H} (∼ Veranlagung).
SportanlageSport.

Ạnlass
= dahilan, pagkakataon.
{H,}: der Ạnlass - die Ạnlässe.
Ạnlasser = pampaandar ng motor.
{H}: der Ạnlasser - die Ạnlasser.
verạnlassen = magpasimula. {Zr/f}.
Verạnlassung = pagpapasimula. { H}.

ạnnehmen
=mag-akala.
{Zu/l} (∼vermuten).
Ạnnahme = akala.
{H}: die Annahme - die Annahmen.

Ạnsatz
= pagtatangka, kaparaanan.
{H}.

Ạnspruch
=kahilingan. {H}.

Ạnstalt
= paaralan; surial; ampunan ...
{ H}: die Anstalt - die Anstalten.
verạnstalten = magpagawa;magdaos. {Zr/f}. Sie haben ein großes Fest veranstaltet. = Nagpagawa sila ng malaking pagdiriwang.
Verạnstaltung = pagpapagawa. { H}.

Ạnstand
= kagandahang-asal. { H}.
beạnstanden = dumaing, magsumbong. {Zr/f}.
ạnständig = matino; katamtaman. {E}.
ạnstandslos = walang kahirapan, walang hadlang. {E}.

ạnstecken
= makahawa.
{Zr,}. Ich habe meine Großmuuter mit der Grippe angesteckt. = Nakahawa ako ng trangkasa kay lola ko.
sich ạnstecken = mahawahan.
{Zr}. Ich habe mich in der Schule mit Grippe angesteckt. = Nahawahan ako ng trangkasa sa paaralan.
ạnsteckend = nakakahawa. {E//ZD}.

ạnstrengen
= magsumikap. {Zr, }.
Ạnstrengung = pagsisikap. { H}.

Ạntrag
= kahilingan, mungkahi.
{H,}: der Ạntrag - die Ạnträge.

ạntworten
= sagutin, isagot.
{Zr,}. Ich habe ihm nocht nicht geantwortet. = Hindi ko pa isinagot sa kanya.
Ạntwort = sagot, tugon.
{H}: die Ạntwort - die Ạntworten. Ich warte auf deine Antwort. = Naghihintay ako sa sagot mo.
beạntworten = = sagutin.
{Zr/f}. Er hat meinen Brief nicht beantwortet. = Hindi siya sinagot ang liham ko.
verantwortenverantworten.

Ạnwesen
= pag-aari (lupa at gusali). { H}.
Ạnwesenheit = pagdalo.
{ H} (⊥ Ạbwesenheit).
anwesend = narito, dumalo.
{E//ZD} (⊥ ạbwesend).

ạnziehen
= magbihis, suotin.
{ Zu/l}. Einen Augenblick, ich ziehe mich noch an. = Sandali lang, nagbibihis pa ako. Ich ziehe den roten Rock an. = Susuotin ko ang paldang pula.
Ạnzug = suot na panlalaking may dalawang bahagi: Sakko at pantalon. { H}.
ạnziehend = kaakit-akit. {E//ZD}.
ạnzüglich = masagwa. {E}.
Hosenanzug = Anzug na pambabae. {Hz,}.

Aperitif
= inumin bago magtanghalian o maghapunan (karaniwang may alkohol, maaari ring wala).
{H/Fr}: der Aperitif - die Aperitifs.

Ạpfel
= mansanas.
{H}: der Ạpfel - die Ạ̈pfel.
Ạpfelbaum = punongkahoy na mansanas. {Hz}.
PferdeapfelPferd.
ApfelkuchenKuchen.
ApfelsineOrange.

Apfelsine
= uri ng dalandan.
{H}: die Apfelsine - die Apfelsinen (Orange).

Apotheke
= tanging botika.
{H/Gr}: die Apotheke - die Apotheken ( 'pharmacy', ≠ Drogerie = 'chemist's', 'drugstore').

Apparat
= kasangkapan; telepono.
{H/La}: der Apparat - die Apparate. Sie ist sofort am Apparat. = Agad siya sumasagot.

Appetit
= gana.
{H}: der Appetit - ---. Ich hätte jetzt Appetit auf einen Apfel. Sana'y may gana ako sa mansanas. Guten Appetit. = Kain na tayo (bati bago sumalo).

Arbeit
= trabaho, hanapbuhay, gawain.
{H}: die Arbeit - die Arbeiten. Ich gehe jetzt zur Arbeit. = Pupunta na ako sa trabaho. Kapital und Arbeit = Puhunan at bisig.
ạrbeiten = magtrabaho; gumawa. {Zr}.
Ạrbeiter = manggagawa. {H}.
Mịtarbeiter = tauhan. {H}.
Heimarbeit = trabaho sa tahanan. {Hz,}.
Klạssenarbeit = pagsusulit sa paaralan. {Hz,}.
Arbeitsgang = hakbang-gawa (bahagi sa pagtutuloy sa paggawa ng produkto sa pabrika). { Hz}.
ArbeitskittelKittel.

Architẹkt
= arkitekto.
{👩 H/Gr}: der Architẹkt - die Architẹkten.

ạrg
= masama, napakasama.
{E}: arg - !! ärger - am ärgsten.
Ạ̈rger = galit, abala.
{H}: der Ạ̈rger - ---. Ich habe viel Ärger mit meinem Hund. = Marami akong problema sa aso ko.
sich ärgern = mainis. {Zr}.
sich ạ̈rgern über = ikainis.
{Zr}. Über den habe ich mich geärgert. = Yun nga ang ikinainis ko.
jem. ạ̈rgern = makainis sa sinuman, yamutin. {Zr}.
ạ̈rgerlich = nakaiinis. {E}.

Ạrm
= bisig (mula sa balikat hanggang sa kamay), braso.
{H}: der Ạrm - die Ạrme.
Medizinisch gehört der Schultergürtel ebenfalls zum Arm.
"Willst du mich auf den Arm nehmen?" = "Gusto mo ba akong dalhin sa bisig?" = Gusto ba kitang lokohin?
Ạ̈rmel = manggas. {H}.
Ạrmband = pulseras. { Hz}.
Ạrmbanduhr = relos sa galanggalangan. { Hz}.
Ạrmreifen = galang. { Hz}.

ạrm
= dukha; mahirap.
{E}: ạrm - !! ạ̈rmer - am ạ̈rmsten. Die Ärmsten dieser Welt. = Mga taong pinakadukha sa daigdig na ito. Ohne seine Frau ist er arm dran. = Kung wala ang asawa niya, may kahirapan siya.
Ạrmut = karukhaan, dalita.
{H}: die Ạrmut - ---.

Art
= uri.
{H}: die Art - die Arten.
Artenreichtum = "yaman ng uri" = Karamihan ng uri (ng hayop o halaman).
{Hz}: der Artenreichtum - ---.
Redensartreden.

Artikel
= (1) lathala. (2) = isa sa mga kalakal.
{H/La}: der Artikel - die Artikel.

Arzt
= doktor, manggagamot.
{H}: der Arzt - die Ärzte.
Ärztin = doktora, manggagamot na babae.
{H}: die Ärztin - die Ärztinnen.
Arznei = gamot.
{H}: die Arznei - die Arzneien.
Zahnarzt = dentista.
{Hz,} (≠ Dentist).
Arztpraxis = klinika. { Hz}.
ArztkittelKittel.

Ạsche
= abo, titis.
{H}: die Ạsche - (die Ạschen).
Ạschenbecher = titisan. { Hz}.

Ạst
= sanga ng punongkahoy.
{H}: der Ạst - die Ạ̈ste.

Ạsthma
= hika.
{H/Gr}: das Ạstma - ---.

Atem
= hanging nilalanghap at inilalabas sa ilong (o bibig) mula sa baga.
{H}: der Atem - ---.
atmen = huminga, lumanghap. {Zr}.
atemlos = walang-hininga.
{E}.

Atom
= atomo.
{H/Gr}: das Atom - die Atome.

aua
= arya, aruy. {P}.

Aubergine
= talong.
{H/Fr}: die Aubergine - die Auberginen.

auch
= din, pati.
{P}. Möchtest du noch eine Tasse Kaffee? Ja bitte (Antwort von Helga). Ich auch (Antwort von Heidi). = Gusto mo pa ba ng kape? Gusto ko nga (sagot ni Helga). Ako din (sagot ni Heidi). Sie kann singen und auch tanzen. = Marunong siyang kumanta at pati sumayaw.

auf (1)
= nasa ibabaw ng, sa ibabaw ng.
{V34} {4.2} {4.3}.
{V3}: Die Katze schläft auf dem Sofa (Ort). = Natutulog ang pusa sa bangko (lugar).
{V4}: Ich klettere auf den Baum (Bewegung). = Umaakyat ako sa punongkahoy (galaw). Ich warte auf meinen Freund. = Naghihintay ako sa kaibigan ko. Auf Wiedersehen. = Paalam.

auf (2)
{E?U} ☺ . Die Tür ist auf. = Bukas ang pinto.

auf...
: nach oben = sa itaas.
Vorsilbe von Zeitwörtern mit loser Bindung {Z../l} {✿4.11} und von davon abgeleiteten Wörtern. = Unlapi ng pandiwang may matibay na pagkakabit at ng salitang hinango doon).
Die Vorsilbe ist betont. = May diin ang unlaping ito. aufbauen {Zr/l}, Aufbau {H} → aufbauen.

aufbauen
= magbuo. {Zr/l, }.
Aufbau (1) = pagbubuo. {H}.
Aufbau (2) = dagdag na nasa ibabaw ng gusali o bapor.
{H}: der Aufbau - die Aufbauten.

aufbrechen
= umalis.
{ Zu/l}. Ich glaube, wir müssen aufbrechen. = Isip kong dapat na kaming umalis.

aufeinạnder
= patong-patong. {U}.

auffallen
= maging kapansin-pansin.
{ Zu/l}. Sie fällt mit ihrer lauten Stimme auf. = Mapapansin ang malakas na boses niya.
auffallend {E//ZD}, auffällig {E} = kapansin-pansin, nakalitaw.

auffordern
= ipagbilin. {Zr/l, }.
Aufforderung = bilin, hiling, utos. { H}.

aufführen
= magpalabas. {Zr/l, }.
sich aufführen = kumilos.
Der Knecht führt sich wie der Herr auf. = Kumikilos ang katulong tulad ng amo.
Aufführung = palabas. { H}.

aufgeben
{ Zu/l}= tapusin, sumuko.
Aufgabe = tungkulin. { H}.
Hausaufgabe = takdang-aralin. {Hz,}.
SchulaufgabeSchule.

aufhalten
{ Zu/l}.
sich aufhalten =mamalagi;manirahan. {Zu/l}.
Aufenthalt = pamamalagi.
{H}: der Aufenthalt - die Aufenthalte.
Aufenthalts­erlaubnis = pahintulot sa pamamalagi.
{ Hz}. Ausländer (außer EU-Bürgern) benötigen eine Aufenthalts­erlaubnis (Aufenthalts­titel), wenn sie sich längere Zeit in Deutschland aufhalten wollen (Ehe, Arbeit). = Kailangan ng dayuhan ang pahintulot sa pamamalagi kung ibig niyang mamalagi sa Alemanya.

aufheben
=pumulot. { Zu/l}.

aufhören
= tapusin. {Zr/l, }.

aufmerksam
= maasikaso. {E, }.
Aufmerksamkeit = asikaso, pansin. {H}.

aufnehmen (1)
=kunan ng larawan.
{ Zu/l} (Foto).
aufnehmen (2) = magpapasok.
{Zu/l} (in ein Krankenhaus).

aufpassen
= mag-ingat.
{Zr/l, }. Pass auf dein Geld auf. = Ingatan ang pera mo. Pass auf die Kinder auf. = Bantayan mo ang bata.

aufräumen
= mag-imis. {Zr/l, }.

aufrecht
= patayo, tuwid. {E, }.
aufrichtig = matapat. {E}.

(aufregen)
{Zr/l}
sich aufregen =maligalig.
{Zr/l}. Nun reg dich mal nicht auf. = Huwag ka na lang maligalig. Sich fürchterlich aufregen. =Mahibang.
aufgeregt = ligalig. {E/Z}.

Aufsatz
= sanaysay. { H}.

aufschieben
= magpaliban.
{ Zu/l} (≈ verschieben).
Aufschub = palugit.
{N}.

aufschließen
= buksan ang susian.
{ Zu/l}.
aufgeschlossen (1) = bukas na ang susian. {U/Z}.
aufgeschlossen (2) = maunawain, bukas ang isip. {U}.

aufstoßen
= dumighal. { Zu/l}.

Auftrag
= kautusan, atas.
{H, }: der Auftrag - die Aufträge.

auftreten (1)
= mangyari.
{Zu/l}. Grippe tritt häufig in der kalten Jahreszeit auf. = Sa malamig na panahon, malimit na nangyayari ang tragkaso.
Auftreten = kilos; kaasalan. {H//ZN} (∼Benehmen). Er hat ein sicheres Auftreten. = May-pagtitiwala sa sarili ang kaasalan niya.
auftreten (2) = magtanghal.
{Zu/l}.

Aufzug
= "treno sa taas" = 'lift, (elevator)'. { H}.

Auge = mata.
{H}: das Auge - die Augen. Sich die Augen reiben. =Kuskusin ang mata. Seine Augen glänzten. =Nagsikinang ang kanyang mata.
Augenblick = saglit, sandali.
{ Hz}. Einen Augenblick bitte. = Sandali lang.
Augenbraue = kilay.
{Hz}: die Augenbraue - die Augenbrauen.
Augenlid = talukap.
{Hz}: das Augenlid - die Augenlider.
Augenzwinkern = kurap. {Hz/(H+H//ZN)}.
HühneraugeHuhn.

aus
= mula sa, galing sa, yari sa, buhat sa.
{V3}. Ich komme aus dem Garten. = Galing ako sa halamanan. Lea Gonzales kommt aus den Philippinen. = Mula sa Pilipinas si Lea Gonzales. Der Ring ist aus Gold. = Yari sa ginto ang singsing. Peter trinkt das Bier aus der Flasche. = Buhat sa bote iniinom ni Peter ang bir.
aus (2) = tapos na; sa labas.
{E?U} ☺. Das Spiel ist aus. = Tapos na ang laro. Die Kerze ist aus. = Patay na ang kandila. Wir waren gestern Abend aus. (→ ausgehen (1)) = Lumanabas kami kagabi.

aus...
: Vorsilbe von Zeitwörtern mit loser Bindung {Z../l} {✿4.11} und von davon abgeleiteten Wörtern. = Unlapi ng pandiwang may matibay na pagkakabit at ng salitang hinango doon).
Die Vorsilbe ist betont. = May diin ang unlaping ito. ausbilden {Zr/l}, Ausbildung {H} → ausbilden.

ausbilden
= magpaaral. {Zr/l, }.
Ausbildung = pagpapaaral. { H}.
BerufsausbildungBeruf.

Ausbildung in Deutschland
= Pagpapaaral sa Alemanya
- Kindertagesstätte (Kita)
- -Kinderkrippe (Kinder von einem halben Jahr bis drei Jahre).
- -Kindergarten (Kinder von zweieinhalb bis sechs Jahren).
- Allgemeinbildende Schulen (Schüler)
- - Grundschule vier Jahre (alle Kinder).
- - Hauptschule fünf Jahre.
- - Gymnasium, Oberschule acht oder neun Jahre, Abschluss Abitur.
- Berufsausbildung (Lehre. Auszubildende, Azubi, ☺ Lehrling. Kalahati sa paaralan (Berufsschule) at kalahati sa kumpanya (Lehrbetrieb), karaniwan tatlong taon).
- Fachschulen für Technik (Schüler, Titel nach Abschluss: Techniker)
- Hochschulen (Student)
- - Fachhochschule.
- - Universität, Technische Hochschule (Promotion zum Dr. oder Dr.-Ing. möglich.) = Maaaring kunin ang titulo ng Dr. or Dr.-Ing.

ausdrücken
=magpahayag.
{Zr/l, }. Ich habe mich nicht deutlich ausgedrückt. = Di-maliwanag akong nagpahayag.
Ausdruck (1) = pagsasabi, kasabihan.
{H}: der Ausdruck - die Ausdrücke.
Ausdruck (2) = hitsura.
{H}: der Ausdruck - ---.
ausdrücklich = napakahayag.
{E}. Ich habe das ausdrücklich verboten. = Napakahayag ko itong ipinagbawal.
Gesichtsausdrucksehen.

ausfallen
= mawala na.
{ Zu/l}. Wegen Nebels ist der Flug ausgefallen. = Dahil sa ulop nawala na ang lipad.
Ausfall = kawalan.
{ H}. Wegen des Ausfalls einer Lehrerin. = Dahil sa kawalan ng isang guru.
ausfällig = bastos.
{E}. Werde nicht ausfällig. = Huwag kang maging bastos.
HaarausfallHaar.

Ausflug
= "lipad sa labas" =pagliliwaliw.
{H}. Einen Ausflug unternehmen. = Magliwaliw.

ausführen (1)
= tumupad.
{Zr,}. Die Bauarbeiten sind ausgeführt. = Ginawa na ang pagtatayo ng gusali.
ausführen (2) = magluwas.
{Zr} (Handel).
Ausfuhr = pagluluwas.
{H, }: die Ausfuhr - die Ausfuhren (⊥ Einfuhr).
Ausführung = katuparan, kaganapan. { H}.

ausgeben
= gumastos.
{ Zu/l}. Gib nicht dein ganzes Geld zum Anziehen aus. ☺ Gib nicht ... für Kleidung aus. = Huwag mong gastusin ang lahat ng pera mo sa damit.
Ausgabe (1) = gastos, gugol. { H} (Geld).
Ausgabe (2) = labas. {H} (Zeitung usw.).
herausgeben = maglathala. { Zu/l}.
Herausgeber = patnugot ng pahayagan. {H}.

ausgehen (1)
= lumabas (sa salu-salo atbp.).
{Zu/l}. Zu deinem Geburtstag gehen wir groß aus. = Sa kaarawan mo ay lalabas tayo sa malaking salung-salo.
Ausgang = labasan. {H}.

ausgehen (2)
=humantong.
{Zu/l}. Die Sache wird nicht gut ausgehen. = Hindi magaling na hahantong ang pangyayari na iyon.

aushalten
= matiis.
{ Zu}. Ich halte das nicht mehr aus. = Hindi ko na matitiis ito.

Ausnahme
= kataliwasan. { H}.

Auspuff
= singawan ng sasakyan.
{H}: der Auspuff - die Auspuffe.

außen
= nasa labas, sa labas.
{U}. Innen und außen. = Nasa loob at nasa labas.
draußen = sa labas.
{U}. Draußen ist es kalt. = May lamig sa labas. Die Kinder spielen draußen. = Sa labas naglalaro ang bata.
außer = maliban sa.
{V3}. Außer freitags. = Maliban sa Biyernes.
außerdem = bukod dito. {U}.
außergewöhnlich = kahanga-hanga.
{E}.
außerhalb = sa labas ng, lampas.
{V2, U}. Außerhalb der großen Städte. = Sa labas ng malaking mga lunsod.
Außenseite = panig na nasa labas. {Hz}.
Außenseiter = tagalabas. {Hz 👩}.

nicht ausstehen
= ayaw sa.
{Zu/l}. Ich kann ihn nicht ausstehen. = Ayoko sa kanya.

auswendig
= saulado.
{U}. Ich kann das Gedicht auswendig. = Sinaulo ko ang tula.

auszeichnen
= maggantimpala. {Zr/l,}.
Auszeichnung = gantimpala. {H}.
augezeichnet = bukod-tangi. {E//ZG}.

ausziehen (1)
= lumipat ng bahay.
{Zu/l} (Wohnung). Vor einem Monat bin ich bei meinen Eltern ausgezogen. = Noong isang buwan lumipat ako ng bahay ng magulang ko.
ausziehen (2) =hubaran, hubarin.
{Zu/l}. Zieh dich aus. = Hubua't hubaran mo. Zieh das Kind aus und bade es. = Hubaran mo ang bata at paliguan mo siya. Ich ziehe den roten Rock aus. = Huhubarin ko ang paldang pula.

Auto
= awto, kotse.
{H/Gr}: das Auto - die Autos. Ich fahre Auto. Ich fahre mit dem Auto. = Nagsasakay ako ng awto. Ich fahre im Auto mit. = Sumasakay ako sa awto.
Autobahn = kalsadang para sa mahabang agwat lampas sa lungsod, ginagamit lang ng sasakyang matulin, inihiwalay na daan sa dalawang dako (En:: 'motorway'). {Hz}.
AutobusBus.

Automat
= tanging uri ng makina.
{H/Gr}: der Automat - die Automaten.
Gẹldautomat = perahan, makina parang tanggapin ang pera mula sa tuusin ng bangko. {Hz,}.
Fahrkartenautomat = makina parang bilhin ang tiket ng tren o bus. {Hz,}.
Zigarẹttenautomat = makina parang magtinda ng sigarilyo.
{Hz,}.

Autor
= may-akda.
{H/La}: der Autor - die Autoren.


Armin Möller
http://www.germanlipa.de/de/dean_.html     191118 - 221116

Ende   Wörterbuch an - az

↑↑   A - Z   Ugnika