Wörterbuch di - dz

(•• di)


dịch
= mo. {F} {✿ 2.5}.

dịcht
= makapal.
{E}. Dichte Wolken. = Makapal na mga ulap.
Dịchtung (1) = sapatilya, 'washer'. {H}.

dịchten
= mangatha. {Zr}.
Dịchter = mangangaatha, manunula. {H 👩}.
Dịchtung (2) = katha, tula. {H}.
Gedịcht = tula.
{H}: das Gedịcht - die Gedịchte.

dịck
= makapal; mataba; paga. {E}.
Der Draht ist dick. = Makapal ang kawad. Der alte Mann ist dick. = Mataba ang lalaking matanda. Kung tama, hindi magalang ang salitang dick). Der Finger ist dick. = Paga ang daliri.
dịckköpfigKopf.

die (1)
.
{G} {✿ 2.1}. Die Frau geht weg. = Umalis ang babae. Die Schüssel ist voll. = Puno ang mangkok. Die Männer trinken Bier. = Umiinum ng bir ang mga lalaki.
die (2) = ito.
{F} = diese. Die Schuhe sind schmutzig, die anderen sind sauber. = Marumi ang sapatos na ito, malinis ang mga iba.

Dieb
= magnanakaw.
{H}: der Dieb - die Diebe.
Diebstahlstehlen.

dienen
= magamit, tumulong, maglingkot.
{Zr}. Dieses Kissen dient zum Sitzen. = Nagagamit na upuan ang saping ito.
Dienst = paglilingkod.
{H}: der Dienst - die Dienste.
bedienen = magsilbi. {Zr/f}.
verdienen = kumita, gumana. {Zr/f}.
Bedienung = tagapagsilbi. {H}.
Verdienst = kita, gana. {H}.
verdient = karapat-dapat. {E//ZG}.
Dienstleistung = paglilingkod. { Hz}.
KundendienstKunde.

diese
= ito (unang panig).
{F} (⊥ jene) ⊥ iyon, iba (kasalungat). Ich kenne diesen Mann. Kilala ko ang mamang ito. Diese Schuhe sind schmutzig. = Marumi ang sapatos na ito. Diese Hunderasse ist groß, jene klein. = Malaki ang lahi ng asong ito, maliit ang lahing iyon. Wir haben über dieses und jenes gesprochen. = Nag-usap kami tungkol sa iba't ibang mga paksa.
diesseits ⊥ jẹnseits = dito ⊥ kabila.
{V2}. Die Stadt liegt diesseits (jenseits) des Flusses. = Sa tabing ito (sa kabilang tabi) ng ilog ang lungsod.

Diesel
= uri ng gasolina.
{H}: der Diesel - die Diesel. Naipangalan kay Rudolf Diesel (1858-1913) na lumikha ang motor na Diesel.
Diesel (2) = sasakyang may motor na Diesel. {H} ☺.
Dieselmotor = motor na Diesel.
{Hz}.

Dịng
= bagay.
{H}: das Dịng - die Dịnge.
bedingenbedingen.

dir
= sa iyo.
{F} {✿ 2.5} . Ich gebe dir das Geld. = Magbibigay ako sa iyo ang pera. Ich komme heute zu dir. = Mamaya darating (pupunta) ako sa iyo.

dirigieren
= mamatnugot ng orkestra o mga mang-aawit {Zr/La}.
Dirigẹnt = patnugot nito.
{H 👩}: der Dirigẹnt - die Dirigẹnten.

dirẹkt
= tuloy-tuloy, tuwiran. {E/La}.
Dirẹktor = patnugot.
{H 👩}: der Dirẹktor - die Dirẹktoren.
indirẹkt = hindi talagang kaugnay. {E}.

diskret
= mataktika, di-paladaldal. {E/La}.

diskutieren
= mag-usap, tumalakay. {Zr/La}.

dọch
= naman.
{U}. Ich bin doch gegangen. = Pumunta naman ako.

Dọcht
= mitsa.
{H}: der Dọcht - die Dọchte.

Doktor (1)
= titulo ng taong nakapagtapos na ng mataas na pag-aaral saUniversität, Technische Hochschule (daglat Dr. o Dr.-Ing.). {H/La 👩}.
Doktor (2) ☺ →Arzt.

Dokumẹnt
= kasulatan. {H/La}.

dọlmetschen
= magsalin nang pasalita ng wikang ginagamit ng nagtatalumpati o dalawang nag-uusap. {Zr/TR-HU}.
Dọlmetscher = nagsasalin nang ... {H 👩}

Dom
= simbahang malaki, katedral.
{H}: der Dom - die Dome. Kölner Dom.

Donau
= Ilog (haba ng 2800 km, bumubukal sa may Donaueschingen, umaagos sa Schwarzes Mees).
{H}: die Donau. Fluss (2800 km lang), dessen Quelle in Donaueschingen, Deutschland, liegt, durch Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, die Republik Moldau und die Ukraine fließt und dort in das Schwarze Meer mündet. .

Dọnner
= kulog.
{H}: der Dọnner - die Dọnner. Blitz und Donner. = Kidkat at kulog.

dọppelt
= (●) ibayo.
{E}. Doppelter Lohn. = Ibayong suweldo.
DoppelkinnKinn.

Dọrf
= nayon.
{H}: das Dọrf - die Dọ̈rfer.

Dọrn
= tinik (sa sanga ng punongkahay at palumpong).
{H}: der Dọrn - die Dọrnen (≠ Stachel).

dọrt
= doon, nandoon.
{U} (⊥ hier).

Dose
= lalagyan, karaniwang bilog at yari sa bakal o plastik.
{H}: die Dose - die Dosen.
Steckdosestecken.

Drạche
= dragon.
{H}: der Drạche - die Drạchen.
Drạchen = saranggola.
{H}: der Drạchen - die Drạchen. Im Herbst lassen wir Drachen steigen. = Sarangola ang papaakyatin namin sa taglagas.

Draht
= kawad.
{H}: der Draht - die Drähte.
DrahteselEsel.

Drama (1)
= dula.
{H/Gr}: das Drama - die Dramen.
Drama (2) = malaking sakuna o kapahamakan. {H}.

Drạng
= hangad.
{H}: der Drang - (die Dränge).
drạ̈ngen = aaa.
{Zr} = maghangad, mag-udyok.
drạ̈ngeln = aaa.
{Zr} = mag-unahan, sumiksik.
Gedränge, Gedrängel = kakapalan ng tao.
{H}: das Gedrạ̈nge, das Gedrạ̈ngel - ---.
drịngend = madalian. {E}.

draußen
= sa labas, nasa labas.
{U} (⊥ drinnen). Draußen ist es kalt. = Malamig sa labas. Der Hund muss draußen bleiben. = Dapat maiwan ang aso sa labas.

☺ Dreck
= dumi.
☺ {H}: der Drẹck - (die Drẹckerchen) (≈Schmutz).
Kạtzendreck = tae ng pusa. ☺ {Hz, }.
dreckig = marumi.
☺ {E} (≈schmutzig).

drehen
= umikot;mapihit. {Zr}.
ụmdrehen = baliktarin, tumalikwas. {Zr/l}.
Dreh = "pang-ikot".
☺ {H}: der Dreh - ---. ☺ "Du hast den Dreh noch nicht raus." = Hindi mo pa alam kung paano ang magaling puwedeng gawain ito.

drei
(3) = tatlo. {E}.
drịtte (3.) = pangatlo, ikatlo. {E}.
dreizehn (13) = labintatlo. {E}.
dreißig (30) = tatlumpu. {E}.
Dreieck = tatsulok, trianggulo. {Hz}.
DreiradRad.

drịngend
Drang.

drịnnen
= sa loob, nasa loob.
{U} (⊥ draußen). Drinnen ist es warm. = Mainit-init sa loob.

Droge
= druga.
{H}: die Droge - die Drogen.
Drogerie = botikang hindi nagtitinda ng gamot.
{H} (≠ Apotheke).

drohen
= magbanta.
{Zr}. Ein Gewitter droht zu kommen. = May tanda ng maaring dumating na panahong may kidlat at tunog.
Drohung = banta, babala. { H}.
Bedrohung = panganib. {H}.

drụcken
= maglimbag. {Zr}.
Drụck = limbag.
{H}: der Drụck - die Drucke (Gedrucktes).
ausdrucken = maglimbag sa panlimbag ng kompyuter. {Zr/l}
Drụcker = (1) manlilimbag, (2) panlimbag.
{H}: der Drụcker - die Drụcker.
Drụckerei = gawaan ng panlilimbag.
{H}: die Drụckerei - die Drụckereien.
Ạbdruck = limbag na kinopya. {H}.
Ausdruck (3) = limbag ng kompyuter. {H}.
Buchdruck = paglilimbag ng aklat. {Hz,}.

drụ̈cken
= pumindot; pumisil. {Zr}.
Drụck (2) = lakas, tindi.
{H} der Drụck - die Drucke, Drụ̈cke (in der Technik).
ausdrücken (1) = pumiga. {Zr/l}.
Ạbdruck = bakas.
{H}: der Abdruck - die Abdrücke (in Gips u.a.).
druckendrucken.
ausdrücken (2), Ausdruck (1,2)ausdrücken.
bedrückenbedrücken.
BlutdruckBlut.
HändedruckHand.
LuftdruckLuft.

Dschụngel
= kagubatan (karaniwan, saTropen).
{H/Hindi}: der Dschụngel - die Dschụngel.

du
= ikaw, ka. {F} {✿ 2.4} .

dụften
= mangamoy na mabango.
{Zr} (≠riechen). Der Kaffee duftet. Der Kaffee duftet gut. = Mabango ang kape (bulaklak ng palumpong o inumin).
Dụft = bango.
{H}: der Dụft - die Dụ̈fte.

dụlden
= magpabaya, kunsintihin. {Zr}.
erdụlden = tumiis. {Zr/f}.
Gedụld = pasensya; tiyaga.
{H}: die Gedụld - ---.

dụmm
= tanga, ulol.
{E}: dụmm - dụ̈mmer - am dụ̈mmsten . Eine dumme Antwort. = Sagot na tanga. "Eine dumme Sache." = bagay na mahirap at masama.
Dụmmheit (1) = katangaan.
{H}. Dummheit und Faulheit. = Katangaan at katamaran.
Dụmmheit (2) = kalokohan, bagay na pangit.
{H}. Damit hat er eine große Dummheit begangen. = Ganito tinupad niya ang malaking bagay na pangit. Nur Dummheiten im Kopf. = Kalokohan lang sa utak.
Dụmmkopf = tangang tao. {Hz}.

dụ̈ngen
= magpataba (sa lupa). {Zr}.
Dụ̈nger = pataba (sa lupa).
{H}: der Dụ̈nger - die Dụ̈nger.

dụnkel
= madilim.
{E}. Das liegt im Dunkeln. = Nasa dilim ito.
Dụnkelheit = dilim. {H}.
dunkelrotrot.

dụ̈nn
=manipis; payat.
{E}. Der Draht ist dünn. = Manipis ang kawad. Der alte Mann ist dünn. = Payat ang lalaking matanda. Der Kaffee ist dünn. = Mahina ang kape.
verdụ̈nnen = magpanipis. {Zr}.
Verdụ̈nner = 'thinner'.
{H} ☺ (Lösungsmittel für Faben usw.).

Dụnst
= (1) mahinang ulop; (2) amoy.
{H}: der Dụnst - die Dụ̈nste.
Morgendunst = mahinang ulop sa liwayway. {Hz,}

dụrch
= sa, dahil sa, sa pamamagitan ng.
{V4}. Ich gehe durch den Wald. = Pumupunta ako sa buong gubat. Durch den vielen Regen sind die Kirschen verfault. Dahil sa maraming ulan, nabulok na ang seresa.
Durcheinạnder =katarantahan.
{H}: das Durcheinander - die Durcheinander.
Dụrchschnitt = karaniwang pamantayan. {Hz}.
durcheinạnder = lito.
{E}. Er ist ganz durcheinander. Lito na siya.

durch...
= mula sa isang dulo hanggang sa ibang dlo.
Vorsilbe (bei Verben: mit loser oder fester Bindung) = Unlapi (kung sa pandiwa: may maluwag o matibay na pagkakabit).

dụrchsetzen
= gumiit. {Zr/l,}.

dụrchstreichen
= markahan na walang-bisa (hb. halimbawa). {Zu/l}.

dụ̈rfen
= may pahintulot.
{Zu}: !! du darfst - ich dụrfte - ich habe gedụrft {✿ 3.10}. Darfst du mitkommen? = Puwede ka bang sumama (may pahintulot ka ba?). Ich darf nicht mitkommen, meine Mutter hat es verboten. = Hindi ako puwedeng sumama, ipinagbawal ito ng ina ko.
bedürfenbedürfen.

Dụrst
= uhaw.
{H}: der Durst - ---. Durst haben. = Mauhaw.
verdụrsten = mamatay dulot ng uhaw. {Zr/f}.
dụrstig = uhaẉ. {E}.

Dụsche
= pambuhos, 'shower'.
{H}: die Dụsche - die Dụschen.. Er steht noch unter der Dusche. = Nasa [ilalim ng] pambuhos pa siya. Die Nachricht war "eine kalte Dusche" für mich. = "Pagbubuhos na malamig" sa akin ang balita. = Pagtataka na pangit sa akin ang balita.
dụschen = magbuhos.
{Zr}. Kann ich nach dem Sport dort duschen? = Puwede ba akong magbuhos doon pagkatapos ng isport?


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/de/dedi_.html
191118 - 221229

Ende   Wörterbuch di - dz

↑↑   A - Z   Ugnika