Wörterbuch m - mh

(•• ma)


mạchen
{Zr} = gumawa. Was machst du? = Ano ang ginagawa mo? Machst du das Frühstück? = "Gagawin mo ba ang agahan?" Wir machen am Sonntag einen Ausflug. = "Gagawa kami ng pagliliwaliw sa Linggo." = Magliliwaliw kami sa Linggo. Mach das mal! = Gawain mo iyon. Das macht 2,40 (zwei Euro vierzig, zwei vierzig ☺). = "Gagawa ito ng 2.40." = Nagkakahalaga ito ng 2.40.
ạnmachen {Zr/l} ☺ = buksan (kagamitang de-kuryente). Mach ( schalte) den Herd an! = Buksan mo ang kalan.
aufmachen {Zr/l} = magbukas. Mach bitte das Fenster auf. = Buksan mo nga ang bintana. "Mach deine Augen auf!" = "Buksan mo ang mata mo!" = Gamitin mo nang mabuti ang mata mo parang makita ang lahat.
ausmachen (1) {Zr/l} ☺ = patayin (kagamitang de-kuryente). Mach (schalte) den Fernseher aus! = Patayin mo ang tibi.
ausmachen (2) {Zr/l}. Das macht mir nichts aus. = Tungkol dito wala akong pakialam.
nachmachen {Zr/l} = tumulad. Er versucht meine Stimme nachzumachen. = Sinusubok niyang tularan ang boses mo.
zumachen {Zr/l}= saraduhin, ipinid. Der Laden macht um 19 (neunzehn) Uhr zu. Der Laden macht um sieben zu. ☺ = Sinasarado ang tindahang iyon alsa 19:00. Mach die Tür zu! = Ipinid mo ang pinto.
...macher = "gumagawa." (Pagkatapos ng aralin ng karaniwang tatlong taon sa Beruf.)
Wẹrkzeugmacher = "gumagawa ng kasangkapan" = dalubhasa ng paggawa ng kasangkapan para sa paggawa ng sasakyan atbp.
Uhrmacher = dalubhasa ng paggawa at pagsasaayos ng orason.

Mạcht
{H}: die Mạcht - die Mạ̈chte = kapangyarihan; bansang may malaking kapangyarihan.
Ohnmachtohne.

Mädchen
{ H} = batang babae, anak na babae. Zwei Mädchen und ein Junge. = Dalawang bata (anak) na babae at isang bata (anak) na lalaki.

Magen
{H}: der Magen - die Mägen = sikmura.

mager
{E} = payat.

Magnet
{H/La}: der Magnet - die Magnete = balani.

Mahl
{H}: das Mahl - die Mahle = magkasamang kumakain, salo.
Abendmahl {Hz,} (≠Abendessen) = Huling Hapunan.
Mahlzeit { Hz} = magkasamang kumakain, salo. Mahlzeit! = Pambating panlipunan sa tanghali (12:00 - 14:00) ☺.

mahlen
{Zu}: du mahlst - ich mahlte - ich habe gemahlen = gumiling.
Mehl {H}: das Mehl - --- = arina.
Mühle {H}: die Mühle - die Mühlen = gilingan.
Weizenmehl {Hz,} = arinang yari sa giniling butil ng Weizen. Ginagamit ang Weizenmehl sa pagluluto ng karaniwang tinapay at saWeißbrot.
Rọggenmehl {Hz,} = arinang yari sa giniling butil ngRoggen. Aus Roggenmehl wird dunkles Brot gebacken. = Yari sa arina na Roggen ang di-puting tinapay.
KaffeemühleKaffee.

Makel
{H}: der Makel - die Makel = dungis.
makellos {E} = walang-mali.

Mal
{H}: das Mal - die Male = ulit, beses. Das erste Mal. = Unang beses. Ich bin zum dritten Mal hier. = Tatlong ulit naririto ako.
...mal = ulit, beses. {U} Ich war nur einmal dort. = Isang beses lang nandoon ako. Er kam schon fünfmal. = Dumating na siya nang limang beses.
mal ☺ = einmal = isang beses. Das ist noch mal gut gegangen. ☺ = Das ist noch einmal gut gegangen. = "Magaling pang lumakad iyon." = Suwerte lang, magaling na ang kinalabasan.
Denkmaldenken.
Merkmalmerken.

malen (1)
{Zr} = magpintura.
malen (2) {Zr} (≈ anstreichen) = magpinta.
Maler {H}: der Maler - die Maler = pintor; tagapagpinta.
Malerei { H} = pagpapintura; larawan sa oleo.
Gemälde {H}: das Gemälde - die Gemälde = larawan sa oleo.

mạn
{F} = sinuman. Man muss essen und trinken. = Dapat kumain at inumin.

managen
['mɛnɛd͜ʒ(ə)n] {Zr/En} (leiten, unternehmen, zustande brigen) =mangasiwa,mamahala.
Mạnager {H 👩} = tapamahala,patnugot.
Management {H} = pangangasiwa, pamamatnugot.

mạnche
{E} = ilan lang. Manche Leute haben kein Auto. = May taong walang awto.
mạnchmal {U} = Minsan. Manchmal sehe ich ihn. = Minsan nakikita ko siya.

Mạnn
{H}: der Mạnn - die Mạ̈nner = Lalaki. Zwei Männer und eine Frau. = Dalawang lalaki at isang babae.
∼mann {Hz}: der ∼mann - die ∼leute (Beruf).
Mạ̈nnchen { H} = maliit na taong lalaki; hayop na lalaki.
Mạnnschaft { H} = koponan.
FachmannFach.
Kaufmannkaufen.
Landmann, LandsmannLand.
SeemannSee.
WịchtelmännchenWicht.

Mạntel
{H}: der Mạntel - die Mạ̈ntel = amerikana. Mahabang pang-itaas na damit, bukas sa harapan, karaniwang may butonis.
Bademantel {Hz,} = Mantel na pambahay, sinusuot sa ibabaw ng pantulog.
Wịntermantel {Hz,} = Mabigat na Mantel sa taglamig.

Märchen
{ H} = alamat.

Mạrkt (1)
{H}: der Mạrkt - die Mạ̈rkte = "palengke" = malaking tindahang may iisang ngasiwa; pamilihan. Aldi-Markt. = tindahan ng Aldi.
Markt (2), Wọchenmarkt {Hz,} = mga tindahan sa plaza na nagbibili ng tanging gulay, prutas, keso atbp. Habang isa o dalawang araw sa linggo.
Markt (3) {H} (Wirtschaft) = kalahatan ng mga pangangalakal sa isang larangan.
Baumarkt {Hz,} = malaking tindahan ng pangangailangan sa pag-aalaga at pag-unlad ng bahay.
Goldmarkt {Hz,} = kalahatan ng pangangalakal sa ginto.
Großmarkt {Hz,} = palengkeng pakyaw.
Schwạrzmarkt {Hz,} = pamilihang itim.

Marmelade
{H}: die Marmelade - die Marmeladen = Palamang matamis sa tinapay, yari sa prutas at asukal (kahit anong prutas, yari sa dalandan lang ang marmalade sa Inglatera).
Kịrschmarmelade {Hz,} = Marmelade na yari sa serena.

Maschine
{H} die Maschine - die Maschinen = makina.
Bohrmaschinebohren.
KaffeemaschineKaffee.
Schreibmaschineschreiben.
Waschmaschinewaschen.

Maß
messen.

Mạst
{H}: der Mạst - die Mạsten = haligi, poste.
Freileitungsmast {Hz} = mahabang haligi para sa kuryente. Sa labas lamang ng pook na may bahay, sa loob nito, nasa ilalim ng lupa ang kawad ng kuryente.

Materie
[ma'te:ri̪ə] {H/La}: die Materie - die Materien = sustansiya.
Material [mate'ri̪a:l] {H}: das Material - die Materialien = sangkap.

Matrạtze
{H}: die Matrạtze - die Matrạtzen = kutson.

mạtt
{U} = mahina; pagod.
ermạtten {Zr/f} = mapagod.

Mạtte
{H}: die Mạtte - die Mạtten = latag.
Fußmatte {H} = sapin sa harap ng pinto ng bahay upang linisin ang sapatos bago pumasok.

Mauer
{H}: die Mauer - die Mauern {H} = pader.

Maus
{H}: die Maus - die Mäuse (≠ Ratte) = bubuwit. "Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mäuse." = Kung nawawala ang pusa ay nagsasayaw ang bubuwit.
mausen {Zr} ☺ (∼ stehlen) = umuwit.

Meer
{H}: das Meer - die Meere = dagat, malaking dagat-dagatan.
Mịttelmeer = Dagat sa pagitan ng Europa at Afrika.

Mehl
mahlen.

mehr
viel.

meiden
{Zr} = umilag.
vermeiden {Zr/f} = umiwas.

mein
{F} {✿ 2.5} = akin, ko. Meine Schuhe sind kaputt. = Sira ang aking sapatos.

meinen
{Zr} = magpalagay. Ich meine, dass Regen kommt. Sa aking palagay, darating ang ulan.
Meinung { H} = palagay. Meiner Meinung nach ist dein Rock zu kurz. = Sa aking palagay, masyadong maikli ang palda mo.

meist
viel.

mẹlden
{Zr}.
sich mẹlden = magpakita. Es meldet sich jemand falsches. Mali ang sumasagot.

Melodie
{H/Gr}: die Melodie - die Melodien = himig.

Mẹnge
{H}: die Mẹnge - die Mẹngen = dami. Eine Menge Geld. = Maraming pera.
Mẹnschenmenge {Hz,} = kakapalan ng tao.

Mẹnsch
{H}: der Mẹnsch - die Mẹnschen = tao. Alle Menschen werden Brüder. (Friedrich Schiller) = Nagiging kapatid ang lahat ng tao.
Mịtmensch {H} = kapwa.
Mẹnschheit { H} = sangkatauhan.
Mẹnschenskind! {Hz} ☺ = pala.
MenschenmengeMenge.

...ment
{H/La}: das ...ment - die ...mente.
Nachsilbe von Hauptwörtern (Lehnwörter aus dem Lateinischen). = Hulapi ng pangngalang inihiram sa wikang Latino.
Es gibt Ausnahmen (die Regimẹnter).

mẹrken
{Zr}.
sich mẹrken = makaalaala. Ich kann mir seinen Namen nicht merken. = Hindi ako nakakaalaala ng pangalan niya.
Mẹrkmal { Hz} = katangian.
bemerkenbemerken.
aufmerksamaufmerksam.

Mẹsse (1)
{H}: die Mẹsse - die Mẹssen (katholischer Gottesdienst) = misa.
Mẹsse (2) {H} (Verkauf) = perya (malaking salubong sa pangangalakal). Hannovermesse.

mẹssen
{Zu}: du mịsst - ich maß - ich habe gemessen = sumukat.
Maß {H}: das Maß - die Maße = sukat, panukat. Maße und Gewichte. = Mga sukat at mga timbang.
Mẹssung { H} = pagsukat.
mäßig {E} = katamtaman.
Maßnahme { Hz} = paraan.
gleichmäßig {E} = pantay.
angemessenangemessen.
LitermaßLiter.
MetermaßMeter.
einigermaßeneinig.

Mẹsser
{H}: das Mẹsser - die Mẹsser = kutsilyo. Iss mit Messer und Gabel. = Gamitin mo ang kutsilyo at tinidor. Sa Alemanya, ginagamit ang kutsilyo sa kanan na kamay at ang tinidor sa kaliwang kamay. Para sa sopas lang ang kutsara.
Wiegemesserwiegen (2).

Mẹssing
{H}: das Mẹssing - --- = tanso.

Metạll
{H/Gr}: das Metạll - die Metạlle = metal.
Edelmetalledel.

Meter
{H/Gr}: der Meter - die Meter (m) = metro. Ich bis 1,68 m (ein Meter achtundsechszig) groß. = 1.68 m ang tangkat ko.
metrisch {E} = metriko. Das metrische System. = Sistemang Metriko.
Kilometer {Hz,} (km) = kilometro. Nach Hamburg sind es noch 50 km (fünfzig Kilometer). = 50 km pa hanggang sa Hamburg. 1000 m sind 1 km (tausend Meter sind ein Kilometer). = 1000 m ay 1 km.
Zentimeter {Hz} (cm) = sentimetro. Meine Haare sind schon ein paar Zentimeter gewachsen. = Lumaki ng ilang sentimetro ang buhok ko. 100 cm sind 1 m (hundert Zentimeter sind ein Meter). = 100 cm ay 1 m.
Metermaß {Hz}= panukat ng haba (isa o higit sa isang metro).

Methode
{H/Gr}: die Methode - die Methoden = paraan.


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/de/dem__.html
191118 - 221118

Ende   Wörterbuch m - mh

↑↑   mi - mz   A - Z   Ugnika