Wörterbuch vi - vz

(•• vi)


viel
= marami.
{E}: viel - !! mehr - am meisten. Vor dem Dom waren viele Menschen. = Maraming tao sa harap ng katedral. Ich lerne viel Deutsch. = Marami (malimit) na nag-aaral ng Aleman. In Deutschland haben die meisten Leute ein Auto. = Sa Alemanya maraming tao ang may awto. "Viel Feind, viel Ehr." = Maraming kalaban, maraming karangalan.
viel = mas, lubha.
{U}. Viel kälter. = Lubhang malamig.
vielleicht = baka, yata, marahil. {U}.
die Vielfalt = pagkakaiba. {Hz/•}.
mehr {U} = "ulit". Nicht mehr. = Hindi na.
mehr = mas marami.
{E/2}. Etwas mehr als ein Euro. = Kauntung higit sa 1 €. Mehr als genug. = Higit na sapat.
mehrere = ilan.
{E} (≈einige). Mehrere Kinder. = Ilang bata.
mehrfach = makailan. {E}.
meist, meistens = halos palagi. {U}.
am meisten, meiste = pinakamarami.
{E/3}. Die meisten Leute haben ein Auto. = Napakaraming tao ang may awto. Am meisten stört mich seine laute Stimme. = Pinkamaraming ayaw ko ang maingay na boses niya.

vier
= apat. {E} (4).
vierte = pang-apat, ikaapat. {E} (4.).
vierzehn = labing-apat. {E} (14).
vierzig = apatnapu. {E} (40).

 der Vogel = ibon.
{H}: der Vogel - die Vögel.
das Vogelhäuschen = maliit na "dampa" sa labas ng bahay parang pakainin ang ibon habang panahon ng niyebe at yelo. { Hz,}.
Singvogel = F ibong-awit., 'passerine'.
Vogelbauerbauen.

das Vọlk
= mga mamamayan ng isang lipunan.
{H}: das Vọlk - die Vọ̈lker.
die Bevọ̈lkerung = mga mamamayan. { H}.
das Vọlkslied = katutubong awaitin. { Hz}.
die Vọlksweise = katutubong himig. { Hz}.

vọll
= puno, putos; may makapal na tao; lasing ☺.
{E}. Die volle Tasche. = Supot na puno, bulsang puno. "Ich habe die Nase voll von der Geschichte." = "Puno na ang ilong ko ng kuwentong ito." = Sawa na ako sa kuwentong ito. Ich habe den Kopf voll mit anderen Dingen. = "Puno na ang ulo ko ng bagay na iba." = Wala akong oras para sa kuwento mo. In der Stadt war es heute sehr voll. = May makapal na tao sa bayan kanina. Wir waren gestern Abend alle voll. ☺ = Lasing kaming lahat kagabi.
vọ̈llig = lubos. {E}.
vọlljährig = may-edad. {E,}.
vollkọmmen = walang-mali; ganap. {E}.
vollkọmmen = lubos.
{U}. Ich bin vollkommen fertig. = "Lubos na nakahanda na ako." = Lubos akong pagod na mabuti.
vọllständig = buo. {E}.
vollendenEnde.
Vollkostkosten (2).
VollmondMond.

das Volumen
= dami ng laman.
{H/La}: !! das Volumen - die Volumen.

vọn
= galing sa, mula sa, ng.
{V3}. Die Tasche ist von mir. = Mula sa aking ang supot na ito (karaniwang hindi na akin, kung akin pa: meine Tasche). Die Uhr von Vater. = Relos ng tatay (may-ari siya pa). Ich komme vom Schwimmen. = Dumarating na ako mula sa paglangoy.

vor
= sa harap ng; noong; bago dumating.
{V34}. Ich stehe vor dem Haus. = Nasa harap ng bahay ako. Ich gehe vor das Haus. = Pupunta ako sa harap ng bahay. Vor einem Jahr war ich in Hannover. = Noong isang taon nasa Hannover ako.
bevor = bago tanging pangyayari ang dumating. {B}.
vorig = dati. {E}.
vorạn = sa harap. {U}.
vorbei = tapos na. {E}.
vorher = sa simula. {U}.
vorhin = kanina. {U}.
vọrn = sa unahan.
{U} (⊥ hinten). "Das passt vorn und hinten nicht zusammen." = "Hindi sa unahan at hindi din sa hulihan ay nakakabagay ito." = Hindi totoo ang kuwento.
vorwärts = abante. {U}.
das Vorbild = halimbawa. { Hz}.
der Vọrdergrund = harapan; pinakamalapit na bahagi ng tanawing pinanonood. { Hz}.
die Vọrderseite = harapan.
{ Hz}. Vorderseite vom Haus. = Harapan ng bahay.
voreingenommen = pinapanigan. {E//ZG,}.
vorhạnden = mayroon. {E}.
Vordersitzsitzen.

vor...

Vorsilbe von Zeitwörtern mit loser Bindung {Z../l} {✿4.11} und von davon abgeleiteten Wörtern. = Unlapi ng pandiwang may matibay na pagkakabit at ng salitang hinango doon).
Die Vorsilbe ist betont. = May diin ang unlaping ito.

der Vorfahre
= ninuno.
{H,}: der Vorfahre - die Vorfahren (⊥Nachkomme).

vorhaben
= magbalak. { Zu/l}.
das Vorhaben = balak; pagtatangka. { H/H//ZN}.

der Vorrat
= nakatinggal; Bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang pagtitinggal ng Vorräte sa karaniwang paggamit sa malapit na kinabukasan (dahil dito, hindi paunahing iiniimbak bilang panustos o para sa sakuna). 'stocks, supplies'. { H}.
dieVorratskammer = maliit na silid para sa Vorräte. {Hz}.

vorschießen
= magpauna. { Zu/l}.
der Vorschuss = pauna. { H}.

vorschlagen
= magmungkahi. { Zu/l}.
der Vorschlag =mungkahi. { H}.

(vorsehen)
{ Zu/l}.
sich vorsehen = mag-ingat. { Zu/l}.
die Vorsicht = ingat. { H}.
vorsichtig = maingat. {E}.
vorgesehen = tinangka. {E//ZG}.

(vorstehen)
{Zu/l}.
der Vorstand {H} →Unternehmen.

vorstellen
{Zr/l, }
sich vorstellen (1) = magsaisip.
{Zr/l}. Ich stelle mir vor, nur 50 kg zu wiegen. = Isinaiisip kong may timbang na 50 kg lang.
sich vorstellen (2) = magpakilala.
{Zr/l}. Ich stelle dich bei meinen Freunden vor. = Ipinapakilala kita sa aking mga kaibigan.
die Vorstellung = palabas. { H}.

der Vorteil
= kabutihan.
{Hz, }: der Vorteil - die Vorteile.
vorteilig, vorteilhaft = magaling. {E}.

vortragen
= magsalaysay. { Zu/l}.
der Vortrag =panayam.
{H}: der Vortrag - die Vorträge.

der Vorwand
= pagkukunwa. { Hz}: der Vorwand - die Vorwände.

vorwerfen
= sumisi. { Zu/l}.
der Vorwurf = sisi. { Hz}.

(vorwiegen)
{ Zu/l}.
vorwiegend = nangingibabaw. {E/Z}.

vorziehen
= mumabuti. { Zu/l}.
vorzüglich = napakahusay. {E}.
vorzugsweise = una-una, higit sa lahat. {E}.


Armin Möller
http://www.germanlipa.de/de/devi_.html
191118 - 230723

Ende   Wörterbuch vi - vz

↑↑   A - Z   Ugnika