Wörterbuch d - dh     (• • da)

(•bull; da)


da
{U} (∼ dort) = doon, noon. Der Tof steht da hinten. Doon nasa likod ang kaldero. Da bin ich noch zur Schule gegangen. Noon pumuapasok pa ako sa paaralan. dabei {U} = habang dito. Dabei habe ich mir nichts gedacht. = Habang dito wala akong inisip.
dadụrch {U} = dahil dito.
damịt (1) {U} = sa bagay na ito. Was soll ich damit anfangen? = "Ano ang dapat akong magsimula sa ito?" = Paano puwede kong gamitin ito?
damịt (2) {B} = upang, parang. Wir gehen einkaufen, damit wir was zu essen haben. = Mamimili tayo parang puwedeng kumain.
damals {U} = noon.
danach {U} =pagkuwan.
daneben {U} = sa tabi nito.
davọn {U} = isa (ilan) ng mga ito.
dazu {U} = kasama dito. Dazu essen wir Kartoffeln. = Kasama dito kumakain kami ng patatas. Dazu wird es nicht kommen. = Hindi ito mangyayari.

Dạch
{H}: das Dạch - die Dạ̈cher = bubong; atip.
Vordach {H} =balisbisan.
Dạchrinne {Hz}: die Dạchrinne - die Dạchrinnen = alulod.

Dame
{H}: die Dame - die Damen = ginang. Die Dame des Hauses. = Maybahay (kung babae).
Damenfriseurfrisieren.

dạ̈mmern
{Zr} = dumating o mawala ang ilaw ng araw.
Dạ̈mmerung {H} = oras sa araw habang pagsilang o paglubog ng araw.
Abenddämmerung {Hz,} = dapithapon.
Mọrgendämmerung {Hz,} = bukang-liwayway.
Dạ̈mmerlicht { Hz} = Ilaw ng araw sa bukang-liwayway o dapithapon.

dampfen
{Zr} = sumingaw.
Dạmpf {H}: der Dạmpf - die Dạ̈mpfe = singaw.
verdạmpfen {Zr/f} = sumingaw.

dạnken
{Zr} = magpasalamat. Ich danke dir für deine Hilfe. = Ipinagpapasalamat ko sa iyo ang tulong mo.
Dạnk {H}: der Dạnk - --- = salamat. Vielen Dank. = Maraming salamat.
sich bedạnken {Zr} = magpasalamat. Ich habe mich für das Geschenk bedankt. = Nagpasalamat ako sa regalo.
Dạnke! = Salamat. Dạnke schön! = Maraming salamat. Nein danke. ↔ Ja bitte. = Ayokong kunin. ↔ Gusto kong kunin.
Dạnkeschön {Hz,}: das Dankeschön - --- = maraming salamat. Er vergaß das Dankeschön. = Nakalimutan niyang sabihin ang Maraming Salamat.

dạnn
{U} = saka, sa wakas, pagkuwan. Dann gingen wir nach Hause. = Saka umuwi kami.

(dar...)
.
darlegen {Zr/f,} = maglahad.
darstellen {Zr/f,} = magsalarawan, maglahad; ganapin ang papel.

Darm
= bituka.

dạs (1)
{G} {✿ 2.1}. Das Kind hat einen Ball. = May bola ang bata. Das Glas ist leer. = Walang laman ang baso.
dạs (2) {F} = dieses = ito. Ich sehe das sehr gut. = Nakikita ko ito nang napakagaling. Das ist schön. = Maganda ito. Das ist ein Baum. = Punongkahoy ito. Das hat mir gerade noch gefehlt. ☺ = "Ito ang nagkukulang sa akin." = Ayoko ang pagyayaring ito.

dạss
{B} = ∼ na. Ich weiß, dass es regnet. = Alam kong umuulan.

Datum
[H/La}: das Datum - die Daten = petsa.
Daten (2) {H} = --- - die Daten =kabatiran.
Datei {H}: die Datei - die Dateien = talaksan.

Dauer
{H}: die Dauer - --- = tagal.
dauern {Zr} = tumagal, magtagal. Die Fahrt dauert eine Stunde. = May tagal ng isang oras ang lakbay. Das hat lange gedauert. = Matagal iyon [hanggang sa tapusan].
bedauern {Zr/f} = magsisi, magdamdam.
Ausdauer {H} = tigaya; sigasig.
dauerhaft {E} = matibay sa matagal na panahon, batibot.
AusdauerAusdauer.

Daumen
Finger.

dẹcken
{Zr} = takpan. Wir decken den Tisch. = "Takpan [ng mantel] ang mesa." = Inihahain namin ang mesa (plato atbp. lang, hindi pa ang paglalagay ng pagkain).
Dẹcke (1) {H}: die Dẹcke - die Dẹcken = kumot; manta.
Dẹcke (2) = kisame. Mir fällt die Decke auf den Kopf. = "Nahuhulog ang kisame sa ulo ko." = Masyadong gulo sa utak ko.
Dẹckel {H}: der Dẹckel, die Dẹckel = takip.
bẹdecken {Zr/f} = takpan.
aufdecken {Zr/l} = tangkalin ang kumot, mabunyag.
zudecken {Zr/l} = takpan.
BettdeckeBett.
entdeckenentdecken.
TischdeckeTisch.

Definition
{H} = katuturan.
definieren {Zr}.

dehnen
{Zr} = magpahaba.
ausdehnen {Zr/l} = magpalawak.
Ausdehnung {H} = lawak.

dein
{F} {✿ 2.5} = iyo, mo.

dẹnken
{Zu}: du dẹnkst - ich dạchte - ich habe gedạcht = umisip. Daran habe ich nicht gedacht. = Hindi ko ito inisip.
bedẹnken {Zu/f} = pag-isipan.
nachdenken {Zu/l} = isipin, pag-isipan. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. = Tungkol dito hindi ko pa pinag-isipan.
Dẹnker {H}: der Dẹnker - die Dẹnker = tagaisip. "Deutschland ist das Land der Dichter und Denker." = Ang Deutschland ang bansa ng mga manunula at mga
Ạndenken { H//H/Z} = alaala.
Bedẹnken { H//H/Z} = alinlangan, pasubali.
Gedạnke {H}: der Gedạnke - die Gedạnken. = pag-iisip.
Gedạ̈chtnis {H}: das Gedạ̈chtnis - die Gedạ̈chtnisse = alaala, gunita.
Dẹnkmal {Hz,}: das Dẹnkmal - die Dẹnkmäler.

dẹnn
{B} = kasi. Ich gehe jetzt nicht, denn es regnet. = Hindi ko na aalis kasi umuulan.

der
{G} {✿ 2.1}. Der Junge spielt. = Naglalaro ang batang lalaki. Der Teller ist groß. = Malaki ang pinggan.
der (2) {F} = dieser = ito. Der hat mir gerade noch gefehlt. ☺ = "Siya ang nagkukulang sa akin" = Sayang, ayokong pumsok siya.

deshalb
{U} = dahil dito, kung kaya.

deuten
{Zr} = magbigay-kahulugan.
deutlich {E} = hayag, malinaw.
eindeutig {E} = malinaw na walang alnlangan.
bedeutenbedeuten.

Deutschland
{Hz,, He}: (das) Deutschland = Alemanya. Bundesrepublik Deutschland.
deutsch {E} = Aleman. Die deutsche Sprache. = wikang Aleman. Wir lernen deutsch sprechen. = Inaaral naming magsalita ng Aleman. Das deutsche Bier. =Bier na Aleman. Deutsche Demokratische Republik (DDR) = Dating bansang Alemanyang Silangan (1949-1990).
Deutsch {H//E} der Deutsche - die Deutsche - die Deutschen = taong Aleman. Die Deutschen essen viele Kartoffeln und trinken viel Bier. = Kumakain ng maraming patatas ang Aleman at umiinom ng maramingBier.
Deutsch {H//E}: (das) Deutsch --- = Aleman (wika). Dein Deutsch ist sehr gut. = Napakahusay ang Aleman mo.


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/de/ded__.html
191118 - 221117

Ende   Wörterbuch d - dh

↑↑   di - dz   A - Z   Ugnika