11A Mga Pangabit sa
Mga Pananda at mga Kataga   (•• 11A)

{11A-621 }   Pagsusuri ng pangungusap: Paghahati ng pariralang makangalang bumubuo ng paniyak na nasa pangungusap na pangkaroon

[1] Wala kaming permanenteng tirahan ni Ina. {W Material Girl 3.3}
wala kaming permanenteng tirahan ni Ina 
{S-1/GGD}
walang permanenteng tirahan kami ni Ina
{P-P=P-OD(OD P-N(U.L N))} {P-T=P-N(HT P-W)}
wala kaming permanenteng tirahan ni Ina
{GGD/OD|HT|P-N} {P-W}
walakamingpermanentengtirahan niina
ODHT.LU/Es.LNTW.Y/TaN

Bumubuo ng panggitagang pangkaroon ang paniyak na kami; inilalagay ito sa kauuna-unahang katayuang maaari. Hindi maaaring isama nito ang panuring ni Ina; dahil dito dapat hatiin ang paniyak at ang pariralang makangalang bumubuo nito. Sumusunod ang pangalawang bahagi ng pariralang makangalang ni Ina sa hulihan ng pangungusap sa likod ng panaguri.

 
Iba pang yari:
[2]Walang permanenteng tirahan kami ni Ina. (Walang panggitaga.)
[3]May permanente kaming tirahan ni Ina. (Panggitagang pangkaroon sa loob ng pariralang makangalan {11-6.5 (3)})


{11A-651 Σ}   Pagsusuri ng pangungusap: Panggitagang pangkaroon

[1] Sa kabutihang-palad, may nasalubong silang kalesang walang pasahero. {W Nanyang 13.12}
sa kabutihang-paladmay nasalubong na kalesa sila
{P-K/L} {P-P=P-OD(OD P-N(U//DB L N))} {P-T=P-N}
 may nasalubong silang kalesa
  {GGD/U//DB|HT|N}
 kalesang walang pasahero
 {P-N(N P-L=P-OD)}
 walang pasahero
 {P-OD(OD N)}
sakabutihang-paladmaynasalubong silangkalesangwalangpasahero
TKNODU//DB/NHT.LN.LOD N

Pariralang pandakong malaya ang sa kabutihang-palad.
 
sila ang paniyak ng pangungusap na may pariralang pangkaroon bilang panaguri [2].
 
Hindi maaaring bumuo ng panggitaga ang dinaglat na pangkaroong may.
 
Panuring sa kalesa ang pandiwaring makauring na nasalubong (hindi baligtad [3a|b]) {5A-201 Θ [4]}.
 
Nagagamit na salitang makatukoy ng panggitaga ang pandiwaring nasalubong.
 
May panuring na walang pasahero ang pangngalang kalesa.

 
Pangungusap na pantulong
[2]Kalesa ang nasalubong nila. (Pangungusap na may pandiwang may kabisaang buo; tagatiis na kalesa ang panaguri.)
[3][a] May kalesa sila. (Makabuluhan.)
 [b] May nasalubong sila. (Di-makabuluhan.)

Wikang Filipino ni Armin Möller   http://www.germanlipa.de/filipino/ug_taga_A.html
17 Mayo 2007 / 220103

Palaugnayan ng Wikang Filipino
Wakas ng 11A Pangabit sa Mga Pananda at mga Kataga

Simula ng pahina   Palaugnayan
Pahinang Pamagat na Filipino   Ugnika