Werkstatt-Korpus / Pagtitipong Paggawaan
Katesismo

1 Einleitung / Pambungad
3 Texte / Mga Kasulatan


1 Einleitung / Pambungad

Katesismo Para sa mga Pilipinong Katoliko 2007
Quelle / Pinagmulan → {16A-2 Katesismo}.

Salinwika ng 'Catechism for Filipino Catholics of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines'.


3 Texte - Mga Kasulatan

Kabanata 1: Sino ang Pilipinong Katoliko Kapitel 1: Wer sind die philippinischen Katholiken?

{3.29}
Itinuturo ng Vaticano II na ang mga Katoliko ay "dapat magbigay-pahayag sa bagong buhay Kristiyanong ito sa sarili nilang lipunan at kultura at sa paraang naaayon sa mga tradisyon ng sarili nilang bayan." Kung gayon, patungkol sa ating mga Pilipinong Katoliko, sinasabi ng Konsilyo na Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, dass die Katholiken "diesem modernen christlichen Leben in ihrer eigenen Gesellschaft und Kultur und dem Weg gemäß den Traditionen ihres eigenen Landes Aufmerksamkeit schenken müssen." Damit sagt das Konzil zu uns philippinischen Katholiken, dass
dapat (nating) kilalanin ang ating kultura, padalisayin at pangalagaan ito, at paunlarin ito ayon sa kalagayan ng kasalukuyang panahon. Dapat nating gawing ganap ito kay Kristo upang ang pananampalataya kay Kristo at ang buhay ng Simbahan ay hindi maging banyaga sa lipunang tinatahanan natin, sa halip ay simulan ng mga itong baguhin at pasukin ang kultura. (AG, 21) wir unsere Kultur betrachten müssen, sie klar erkennen und sich um sie kümmern müssen und sie verbessern müssen entsprechend den Gegegebenheiten der Vergangenheit. Wir müssen das vollständig tun für Christus, um den Glauben in Christus und das Leben der Kirche nicht der Gesellschaft, in der wir leben, fremd wird. Stattdessen müssen wir damit beginnen, diese zu erneuern und die Kultur zu durchdringen (Ad Gentes, 1965, 21).

{3.31}
Tayong mga Pilipino ay may mahabang kasaysayan ng mga karanasang panrelihiyon na lubhang matindi at makulay: mula sa mga panahong bago dumating sa atin ang Kristiyanismo, sa daan-daang taong pagpapalaganap ng ebanghelyo ng mga Kristiyanong Kastila, tuloy sa pagdagsa ng Amerikanong Protestante noong panahon ng Commonwealth at sa pananakop ng mga Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, hanggang sa makalipas ang "Ikalawang Pentekostes" ng Vaticano II at sa "People Power" at hanggang sa mga "Basic Christian Communities" ngayon at ang PCP II. Wir Philippinen haben eine lange Geschichte von sehr starken und farbigen religiösen Erfahrungen: Beginnend mit der Zeit vor der Ankunft des Christentums bei uns, dann die Jahrhunderte der Förderung des Evangeliums durch die christlichen Spanier, danach das Einströmen der amerikanischen Protestanten während der Zeit des Gemeinwohles und die Besetzung durch Japan während des Zweiten Weltkrieges dann das "Zweite Pfingsten" von Vatikan II und dann "People Power" und schließlich die "Basic Christian Communities" heute und das "Second Plenary Council of the Philippines" (PCP II).
Ang pagkaunawa at pag-ibig natin kay Jesu-Kristo ay nakulayan ng ating mga pansarili at pambansang karanasan ng pagdurusa at pakikibaka, ng tagumpay at pagdiriwang. Ang pananampalataya natin kay Jesus ay natatakan ng ating malalim na debosyon kay Maria na kanyang Ina at ating Ina at Huwaran. Kahit papaano, ang lahat ng mga karanasang ito ay nagbigay linaw at katiyakan sa ating natatanging pagkakakilanlan bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, bilang mga Pilipino, bilang isang bansa. Das Verständnis von und unsere Liebe zu Jesus Christus ist gefärbt von unseren eigenen und nationalen Erfahrungen von Leiden und Kämpfen, von Erfolg und Feierlichkeit. Unser Glaube in Jesus wurde geprägt von unserer tiefen Hingabe zu Maria als seiner Mutter und unserer Mutter und Vorbild. Wie auch immer, diese ganzen Erfahrungen haben Deutlichkeit und Sicherheit gegeben an unsere besonderen Eigenschaften als Menschen, als Christen, als Philippinen, als ein Land.

{3.32}
32. Ang PCP II ay isinagawa "upang suriin kung nasaan na tayo; upang tingnan kung saan tayo patungo; upang muling papag-alabin ang buhay natin kay Kristo; upang pagkaisahin ang lahat ng bagay sa Kanya (PCP II, 7). PCP II ist unternommen worden, um "zu erforschen,wo wir sind; um zu sehen, wohin wir gehen; um wieder unser Leben für Christus wachzurufen; um alle Dinge in ihm zu vereinigen.
Kung gayon, ang ating Pananampalatayang Katoliko ay dapat nakaangkop sa ating natatanging kulturang Pilipino na may bahagi rin sa paghubog ng ating mga karanasan sa pananampalataya sa paglipas ng mga taon. Ang Katesismong ito ay kumakatawan sa isang seryosong pagsisikap na makapaglahad ng mga mahahalagang nilalaman ng Pananampalataya na nakaangkop sa kultura ng mga Pilipinong Katoliko ngayon. Deshalb muss unser katholischer Glaube an unsere besondere philippinische Kultur angepasst werden, die auch Elemente besitzt, um unserer Erfahrungen in den Glauben im Laufe der Zeiten zu formen. Dieser Katechismus stellt einen ernsthaften Ansatz zur Darstellung der wichtigen Inhalte des an die Kultur des heutigen Philippinen angepassten Glaubens dar.

{3.34}
Sariling-pagkakakilanlanUnsere Besonderheiten
34. Una, tayong mga Pilipino ay mapagpahalaga sa pamilya. Uns Philippinen ist die Familie sehr wichtig.
37. Ikalawa, tayong mga Pilipino ay mapagpahalaga sa salu-salu o kainan. Uns Philippinen ist gemeinsames Essen sehr wichtig.
39. Ikatlo, tayong mga Pilipino ay magiliwin sa kundiman. Wir Philippinen sind sangesfreudig.
41. Ikapat, tayong mga Pilipino ay mapagpahalaga sa bayani. Wir Philippinen lieben Helden.
43. Ikalima, tayong mga Pilipino mapaniwala sa espiritu. Wir Philippinen vertrauen Geist und Seele.

Die filipinische Sprache von Armin Möller   http://www.germanlipa.de/text/kat.html   13. Juli 2007


Die filipinische Sprache - Werkstatt - Ende Katesismo

Seitenanfang   Titelseite Werkstatt   Syntax   Titelseite Filipino   Ugnika