Schwierige deutsche Wörter
Einführung  
b e g m s


bitte
paki-   maki-   pag--in   papag--in
pahingi
mangyari
maano
nga


Einfluss
impluwensiyahan, maimpluwensiyahan .
magkabisa. Pagkakabisa. makapangyarihan {U}.
tulong.
kampi.
kilik.
akay.
dala.
patnubay.


Entschuldigung
patawad.
huming ng paumanhin .
pakiraan.
mawalang-galang.
pasyẹnsya.


etwas
kaunt.
bahagyạ.
may.
kahit anọ.


gehören
may-ari, pag-aari.
(sa) akin.
ibagay.
mabilang.
sumapi.
maukol.


gleich, gleichwertig
kapareho.
kaparis.
katapạt.
katimbạng.
katumbạs.
magkamukh, magkatulad, magkauri.
ang ... ay siyạng.
sing-


gut
mabait.
mabuti.
magaling.
mahusay.


kommen
dulog. kommen (i.A. um Hilfe zu erbitten).
dalo.
dating.
dito, diyan, doon.
lapit.
punta.
sapit.
Halika!.


Konstruktion
pagtatayo.
pagyari. kayarian.
paggawa.
pagbubuo, pagkakabuo.


man
Das deutsche unpersönliche man wird ausgedrückt, indem man einen Passivsatz bildet, bei dem der Täter weggelassen wird. Beispiel: Pinapangalanan ang isang buong kaisipang isang pangungusap. 'Man nennt einen vollständigen Gedanken einen Satz.'


Problem
suliranin.
problema {N/Es}
kahirapan.
tanong.
alinlangan, napakag-aalinlangan.
duda, nakapagdududa.
walang-katiyakan.
di-malinaw, di-maliwaag.


Schwankung
pagkakaiba, kabaguhan, pagbabago.
ibang __.
pagkakaiba-iba, pag-iiba-iba, pagbabagu-bago.


schwierig
Zu den Wort mahirap.
di-madali.
di-malinaw.


sehr
lubha: Lubhạng mainit ang araw.
labis: Labis kong ikinalalungkot ang pagkakamali.
ubod: ubod ng ganda.
sakdal: sakdal (ng) ganda.
Vorsilbe napaka-: Napakainit ang araw.
Verdoppelung des Eigenschaftswortes: Mainit na mainit ang araw. Magandang-maganda.

vielleicht, offenbar
baka.
kaipala.
kaya.
maaari.
marahil.
malamạng.
bakasakali.
siguro.
tila.
yata.
halata.
parang.
mukha.


vor, neben, hinter
sa harạp ng.
bago dumatịng sa.
pag lampạs.
sa likọd ng.
makalipas.
pagka- {7-6.5.1}.
pagkatapos.
kasunọd sa.
sa tabị ng.
bukọd sa.
sa gilid ng.


wie
katulad ng. Narito ang katulad ng nawala mong sombrero.
pareho. Pareho ang kanilang kakayahan.
parang. Si Rosa ay parang bata kung kumilos.
paano?. Paano nangyari iyon?
gaya ng.


Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan Schwierige deutsche Wörter

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag