Talasalitaan pin - pl

pinaka- pinaka-reyna
pinaka- (2) {9-2.7 (5)} Unlapi sa pasukdol ng pang-uri.

° Pinatubotubo
° pindọt.{X} Ugat ng salita
pindutịn. Pinundọt ko ang malịng numerọ sa telepono.

° pinggạn.{N/X} Pangngalan plato
pinggạng malandạy.
pinggạng malukọng.
Ginagamit ang pinggạng malandạy sa isd, at ang pinggạng malukọng sa sabạw.
Ilagạy mo sa pinggạn ang isd.
paminggalan, pamingganan {N/pang+pinggan+an} :: Lalagyạn ng pinggạn, noọn yari sa kawayan.

° pingol, pingot.{N/X} Pangngalan
pumingol {DT10}.
pingulin, pingutin {DB10}. Ang magkamal ay pipingutin ko. .

° [pinid] |5|.{X} Ugat ng salita
pinịd {J}. Pinịd na ang pintuan mo para sa kanyạ. {W Rosas 4.20}.
ipinid {DB10}. Ipinid mo ang pint.
nakapinid {J}. Ngunit narinịg ko ang usapan ng dalawạng lalaki sa labạs ng nakapinid na pint. {W Damasao 4.7}. Kung sa bahay, takọt akọng mapagalitan kayạ nakapinid palagi ang mga labi ko. {W Estranghera 3.4}.

° pinsala.{N/X} Pangngalan
Pinsalang likh sa apọy.
puminsala {DT01}. Pumipinsala sa mga halaman ang mainit na panahọn.
bayad-pinsala {N/Cd}.
mapaminsala, lubhạng mapaminsala {J/mapang-}. Lubhạng mapaminsalang sakịt.

° pịnsan.{N/X} Pangngalan
Pịnsang-bu. Pịnsang-makalawạ.

° [pintạ].{_/Es} Espanyol
magpintạ, pumintạ. Nagpipintạ akọ ng padẹr.
pintahạn. Pintahạn mo ng put ang kanyạng kuwạrto.
ipintạ. Ipinintạ ng pintọr ang larawan ng kanyạng asawa.
pintura (1). Ibilị mo ng dalawạng timbạng pintura.
pintura (2). Magandạng pintura iyạn.
pintọr. Naghahalo ng pintura ang pintọr.

° pintạs.{X} Ugat ng salita
mapintasạn. Ayaw nilạng mapintasạn ang malịng pagbigkạs.
mamimintạs.

° pintịk.{N/X} Pangngalan
pintịk ng puso (tibọk ng puso).

° pint.{N/X} Pangngalan
Isarạ mo ang pint ng sala.
pintuan {N}. Muntịk na siyạng mauntọg sa pintuan. {W Nanyang 13.27}.

° pinturapintạ.
° pịnya (Ananas comosus).{N/Es} Espanyol

° pipino.{N/Es} Espanyol

° pipịt.{N/X} Pangngalan
pipitsugin {N}.
pipitsugin {J}. Hind pipitsuging papẹl ang gagampanạn ng wikang ….

° piraso.{N/Es} Espanyol
Ilạng piraso ang gustọ mong binilị?

° pirmạ.{N/Es} Espanyol ≈ lagd
pirmahạn. Pirmahạn mo ang sulat.

° pisan.{X} Ugat ng salita
magpisan {DT00}, pumisan {DT00}. Nagpipisan silạ.
kapisanan {N} (samahạn).

° pisngị.{N/X} Pangngalan
Gumantị siyạ at pinisịl niyạ namạn ang pisngị ko. {W Laruang Krus 3.3}.
maburok {J}. Pisngịng maburok.
humupyạk {J/DT00/A}. Humupyạk na pisngị.

° pisịk.{N/X} Pangngalan
pumisịk {DT}.
pisikạn {DB10/fl|fa}.
pampisịk {N}.

° pisịl.{X} Ugat ng salita pindọt.
pumisịl {DT10}.
pisilịn {DB10}. Pinisịl niyạ ang kamạy ng kanyạng inạ. Gumantị siyạ at pinisịl niyạ namạn ang pisngị ko. {W Laruang Krus 3.3}.

° pịsta, piyẹsta.{N/Es} Espanyol |fiesta|
Masayạ ang pịsta sa kanilạng nayon.
pistahan {N}. Pistahang pamaskọ.

° pitagan.B. Grußformel in Briefen), Höflichkeit, Förmlichkeit.{N} Pangngalan
Buọng pitagang inihatịd kamị sa pint ng matandạng maginoọ.
pamimitagan {N}.
mapitagan {J}.
walạng-pitagan {J}.

° pitak.{N/X} Pangngalan
… malakị ang naiwan niyạng pitak sa aking puso. {W Estranghera 3.11}. May ilạng pitak para sa ibạ't-ibạng bagay sa kanyạng aparadọr. Sa panạ-panahọn, bukọd sa mga artikulọ, nagbukạs itọ ng mga pitak sa wika. {W Liwayway 3.6}.

° pitaka.{N/Es} Espanyol
Mumurahing pitaka. {W Anak ng Lupa 3.4}.

° [pitạs].{X} Ugat ng salita
pumitạs. Bawal pumitạs ng mga bulaklạk dito.

pitọ. {UB/X, N} Pamilang {9-2.8}
pitọ (7), labịmpitọ, labịng-pitọ (17), pitumpụ't-pitọ (77), pitọng daạn, pitungdaạn (700).
ikapitọ (ika-7), pampitọ {UB, N}.
° pitọ-pitọ.

° pitpịt.{X} Ugat ng salita Pagdurog
pitpitịn, pumitpịt. auf die Hand) hauen. Pitpitịn mo ang apat na butil na bawang. Pipitpitịn ko ang iyọng kamạy.

° pitsẹl.{N/Es} Espanyol

° piyẹ.{N/Es} Espanyol
:: Makalumang sukat ng haba (304.8 mm).

° plais ['pla.ʔis].{N/En} Inggles |pliers|
:: Pang-ipit o panghawak at pamputol ng alạmbre.

° plạntsa, plạnsa['plʌn.tsʌ], ['plʌn.tʃʌ], ['plʌn.ʃʌ].{N/Es} Espanyol |plancha|
Dapat mainit ang plạntsa upang makinis ang damịt.
magplạntsa. Magpaplạntsa akọ ng pantalọn sa kabayo.
plantsahịn {DB10/fp|fa} !!. Naplạntsa mo na ba ang aking damịt? {6A-6112}.
paplantsahin {N, J}.

° plato.{N/Es} Espanyol pinggạn
Nasa plato ang pagkain.
Magkano ang isạng plato ng gulay sa karinderyạ iyọn?
platito.

° pluma.{N/Es} Espanyol
Noọn yari sa pluma ng ibon ang pluma.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan pin - pl  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   po - pr   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika