Talasalitaan paw - pe

pawa |17|. {U/X} Pang-uri ≠ lahạt.
pawa { P-P=P-U }, |pawang .
pawang {U.L.L N} |pawang  mga , pawang mga ↔ 7|. Ang maitịm na kutis niyạ, ang malalalim at bilọg na mga matạ at ang sarạt na ilong ay pawang tand ng pagigịng "tsutsiya" (mestiso). {W Nanyang 7.11}. Pawang mga guro at kạpwa mga doktọr ang nakikiramay nang gabịng 'yon. {W Suyuan 5.1}.
pawang {A//U.L.L D …)?} |3|. Lahạt silạ ay pawang nagsasabing siyạ ay isạng matapạt at mabuting tao. {W Nanyang 7.1}.
pawang {A//U.L.L U …)} |5|. Pawang tikom ang kanilạng bibig pagdatịng kay Melody. {W Angela 3.20}.
pawang {A//U.L?L O …)} |2|. Ang lahạt ng kwẹnto at tul … ay pawang para kay Joe. {W Suyuan 3.15}.

° [pawi].{X} Ugat ng salita
mapawi {DT00/fa?fs}. Mapawi sa isip ang alaala. Napawi ang galit niyạ.
pawiin {DB10}. Papawiin ng gamọt ang kirọt.
pagkapawi {N}. Pagkapawi ng pang-aalipin.
pamawi {N/pang-}.

° pawid (Nipa fructians).{N/X} Pangngalan
pawid (2) {N}.

° pawis.{N/X} Pangngalan
Walạng pawis, walạng tagumpạy. Gumit sa kanyạng noọ ang pawis.
magpawis {DT00}.
pawisan {DT00} {7-2 (2)}. Pinapawisan silạ sa kasasayạw.

° payag |12|.{U/X} Pang-uri
° Payag na ba siyạ sa bagong plano?
° pumayag {DT01}.
° payag {DT//X} = pumayag, papayag. Payag na akọ ….
° payagan {DB11/fb|fa|fp}. etwas erlauben. Hind siyạ nagpaalam sa tatay at nanay niyạ dahil sa agam-agam na bak hind siyạ payagan. {W Samadhi 4.1}.
° … ang Lola na talagạ namạng ayaw akọng payagang umalịs. {W Damaso 4.3}. {13A-4311 Σ [4]}

° payạk.{J/X} Pang-uri
Payạk na katotohanan. Payạk na pangungusap. Gr.
kapayakạn {N}.

° payapa.{J/X} Pang-uri
Bakit hind mo ihilig ang isip mo sa buhay na masiglạ at payapa?" {W Daluyong 15.09}.
payapain {DB}. Pinayapa ng inạ ang takọt na bata.
kapayapaan. Nagsisipagsikap silạ para magkaroọn ng kapayapaan sa daigdịg.
mapayapa {J}.

° payạt.{J/X} Pang-uri
Noọn payạt si Lora, ngunit malusọg siyạ ngayọn.

°payo.{N/X} Pangngalan
Upang gumalịng, sundịn ang payo ng doktọr.
ipayo {DB11}. Ipinayo niyạ sa akin na huwạg gawịn iyọn. Ipinayo ng manggagamot ang lubọs na pamamahingạ ng maysakịt.
payuhan. einen Rat geben. Pinayuhan niyạ akọng huwạg gawịn itọ.

° payong.{N/X} Pangngalan
Buksạn (isarạ) mo ang payong.
magpayong {DT00}.

° paypạy.{N/X} Pangngalan
Uri ng maliịt na paypạy ang abaniko.
magpaypạy {DT00}.
paypayạn {DB10}.
pamaypạy {N}.

° peklạt.{N/X} Pangngalan pilat
:: Bakạs ng sugat, pas at kauri.
May peklạt siyạ sa noọ.

° pelikulạ.{N/Es} Espanyol
Lumabạs na siyạ sa pangunahịng papẹl sa maraming pelikulạ.
isapelikulạ {DB00} {8-7.1}. Isasapelikulạ ang labanạn ninạ Magellan at Lapulapu.

° pelụs.{N/Es} Espanyol |pelusa|.
Kahitang pelụs na rosas.

° pera.{N/Es/Mx} Espanyol-Mehiko.
Wal akọng pera. Pukọl ng pera ang nagpasiyạ kung sino ang unang lalar.
perahạn {N} F.
° perahan.
 pagkakaperahan {N}. Kung gusto ko raw ng pagkakaperahan … {W Damaso 4.5}.

Pera.
Negosyo.
baryạ.
sukl.
kuwạrta.
kuwạrtang papẹl.
kuwạrtang metạl.
sensịlyo.
pamasahe.
pera.
piso.
salap.
sẹntimos.
(= 0.01 Peso)
tong.
yaman.

° pẹrlas.{N/Es} Espanyol
Pẹrlas ng Silanganan.

° pero.{C/Es} Pangatnig ngunit
Aywạn ko ba, pero sa pagkakataọng iyọn ay palagạy na palagạy ang loọb ko sa kapatịd ng aking ịna. {W Pagbabalik 3.12}. Pero wal siyạng kinalaman sa kwentong itọ. {W Gubat 3.1}.

° pẹtsa.{N/Es} Espanyol araw.
Araw, buwạn at taọn na pinangyarihan ang pẹtsa.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan paw - pet  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   pi - pim   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika