Talasalitaan o
° o |380|.{C} Pangatnig
Matamịs ba o maasịm?
o kayạ'y {C D.MP}. Silạ'y aalịs ngayọng gabị o kayạ'y bukas nang umaga.

° okra ['o:.krʌ] (Abelmoschus esculentus).{N/Xx} Afrika

oo. {A/PC} Pang-abay {9-8}
oo {A/PC} |12|. Oo, nakatulog palạ akọ nang ilạng minuto. {W Madaling Araw 3.7}.
opo {A/oo+po}.
oho {A/oo+ho}.

° ọnggo.{N/Es} Espanyol
ọnggo (1)halamang-singạw.
ọnggo (2)kabute.

° operạ.{N/Es} Espanyol
mag-operạ {DT10}. Nagoperạ sa pagamutan ng matạ ko.
operahịn {DB10}. Inoperạ ang matạ ko sa pagamutan.
operasyọn {N}. Karaniwang operasyọn ang pag-aalịs ng tọnsil.
operado {J}. Operado na ang matạ ko.

° opisina.{N/Es} Espanyol tanggapan |oficio|
opịsyo {N} (hanapbuhay).

° oras.{N/Es} Espanyol {9-6.6}
Anọng oras? Anọng oras na? Ilạng oras kang naghintạy? Takdạng oras na upang matulog.
sa oras {MA N}. Pangkaraniwa'y dumaratịng siyạ sa oras. Dumatịng ang pahatịd sa oras.
orasạn {N/Es/-an} (relọ).
talạorasạn {N}.

° ospitạl.{N/Es} Espanyol pagamutan

° oyayi.{N/X} Pangngalan
:: Pampatulog na awit ng bata at sanggọl.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan o  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika