Talasalitaan ni - nu

ni, ninạng.
° ni (2).{C/Es} Espanyol
hind … ni {D … C}. Tinawagan siyạ ng kanyạng Ate Myrha ngunit hind niyạ itọ sinagọt. Ni isạ sa kanilạng pamịlya, ayaw niyạng makausap. {W Pang-unawa 3.8}. Auch mit jemandem aus ihrer Familie wollte sie nicht sprechen.
ni hind {C D}. "… ?" tanọng niyạ at ipinagpatuloy ang ginagaw. Ni hind hinintạy ang aking sagọt. {W Tiya Margie 3.5} "... ?" fragte sie und machte weiter mit ihrer Tätigkeit. Auch wartete sie meine Antwort nicht ab. Ni hind ko naitanọng kung saạn … {W Estranghera 3.10}.
ni … ni … hind {C C D}. Ni ikạw ni akọ ay hind aalịs.

° nigo.{X} Ugat ng salita
manigo {J}. Manigong Bagong Taọn.

° [niịg].{X} Ugat ng salita
pagniniịg {N/G}. Hind kahihiyạn ang ganyạng pagniniịg at pagyayakapan? {W Nanyang 22.22}.

nilạko.

° nila, nilad (Scyphiphora hydrophyllacea).{N/X} Pangngalan
may-nila, Maynila (?).

° ninang, ninong.{N/Esm?} Pangngalan

° ningas.{N/X} Pangngalan Apoy
ningas-kugon.

nino? |3|. {TW.HN/HT} Panghalip na pananong {12-2.1}
Aklạt nino itọ?
nino man, ninumạn {HS(TW.HN K)} |2| {8-4.3.1}. Subalit alạm din ng mga kaluluwạng itọ (at kahit ninumạn). {W Salazar 1996 1.1.1}.

ninyọko.

° nipịs.{N/X} Pangngalan
manipịs {J}. Manipịs ang damịt (ang telang damit).

° niting.{N/En} Inggles |knit|
magniting, initing, nitingin {V.}. Niniting.

nito, niyạn, niyọn {TW.HP/HT} Panghalip na pamatlig {8-4.5}
nito |300|, niyạn |4|, niyọn |28|.
nito, niyạn, niyọn {HP. Eba't Adam kung alạm namạn palạ nitong magdudulol ng kapariwaraạn. {W Material Girl 3.3}. Parang ayạw niyọng ibukạ ang labi. {W Bulaklak 8.6}.
nito, niyạn, niyọn {HP. Pag ipinagpatay mo akọ ng bahay sa kabilạng dulo nitong banos. {W Daluyong 15.05}. Dalawạng kilo nito.

niyạko.

niyạn, niyọnnito.

° niyọg (Cocus nucifera).{N/X} Pangngalan

Niyog.
bao.
buko.
bunọt.
gatạ.
lambanọg.
langịs.
latịk.
makapun.
niyọg.
sabạw.
sapal.
suka.
tub.
ubod.
uwạng.

° nọbya, nọbyo.{N/Es} Espanyol |novia|
(1) :: Kasintahang babae (lalaki).
(2) :: Babaeng (lalaking) ikakasạl.

° noọ.{N/X} Pangngalan
Taạs ang noọ!

[noọd]. {X} Ugat ng salita
manoọd {DT00/fg, DT10/fg|ft} |15|. Nanoọd kamị ng laban. {W Sabong 8.31}.
panoorịn {DB10/ft|fg} |3|. Wal kamịng magaw kundi panoorịn ang pagwasạk ng aming bahay. {W Pagbabalik 3.3}.
panonoọd, panọod {ND}.
panoorịn {N} |2|. Tumitigil lạmang [siya] pag nakakita ng magandạng panoorịn. {W Nanyang 21.5}.
manonoọd {N}. Lalong tuwạng-tuw ang mga manonoọd. {W Nanyang 21.5}.
° panooran {N}.

noọn |250|. {A} Pang-abay {9-5.3}
noọn {A. Noọn ipinatong ng lobo ang mga paạ sa katawạn ng kambịng. {W Äsop 3.1.2}.
noọn {A. Magmul noọn , may ilạng araw na hind ko siyạ nakita. {W Angela 3.6}.
noọng {A.L N) {9-5.1}. Noọng Martes. Ngunit, bigl niyạng naalala ang naganạp sa kanilạng lugạr noọng isạng linggọ. {W Samadhi 4.3}. ° Noọng unang panahọn, ang lahạt daw ng mga prutas ay hugis bilog. {W Prutas 3.2}.
° noọng una {A.L U}. Hind ko binigyạn ng halagạ ang mga salitạng iyọn noọng una. {W Dayuhan 3.3}.
° noọng {U//A}. Sabihin mo kung paano namin matatanggịhan ang kagandahang-loọb no'ng tao? {W Nanyang 13.26}.

° nota.{N/Es} Espanyol
Mababa ang kanyạng mga nota.
notas {N}.

° nuno.{N/X} Pangngalan
nuno (2).
ninuno {N//DB/A}. … nasa katutubong baybayin ng mga ninuno natin ang ikalawạ. {W Dasal 3.7}.
nuno sa punsọ.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan ni - nun  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika