Talasalitaan man - mg

man |200|. {K/HT} Pangatnig
man {K/HT}. Di man kamị nakapag-uusap alạm kong masayạ din siyạ. {W Girl 3.9}.
man {A/HT}. Malalim man ang mga salitạng ginamit. {W Suyuan 5.14}. Siyạ man. Tayo man namạn.
man lamang {A/HT A/HT} |8|. Hind man lamang akọ sinundạn at hinanap ni Amạ. {W Daluyong 15.31}.
… man o … {A/HT K} |12|. Ang mga bisita mul sa mga karatig nayon magịng lalaki o babae, bata man o matandạ {W Nanyang 21.5}. ° Itịm man o put.
alịn man, alinmạn, anọ man, anumạn, bagamạn, gaanọ man, gaanumạn, kailạn man, kailanmạn, kanino man, kaninumạn, nasaạn man, nino man, ninumạn, paano man, saạn man, saanmạn, sino man, sinumạn {5-4.3.1}.
namạnnamạn.

° mana. {N/X} Pangngalan
Inaksayạ niyạ ang kanyạng mana.
magmana, mamana, {V}.
manahin {DB10/fp|fa}. Sa paliwanag nito, ang masagana nitong buhay ay galing sa kayamanang minana sa isạng namatạy na amaịn. {W Naglaho 3.2}.
magpamana {DT01/fi|fa} |1|. Hind mo naipakilala sa 'kin kung sino ang nagpamana sa 'yọ. {W Naglaho 3.4}.
pamana {N}.
tagapamana {N}.
Kasalanang-Mana. {N/Cd}.

° manang → manong.
manatilitili.
mang- (mam-, man-) {x} Panlapi - Affix {7A-121}
° Wörter mit mang- und entfallenem Stammanlaut.
mang- (1) {7-1.2} Unlapi ng pandiwang payak.
mang-&- (2) Unlapi ng pangngalan (hanapbuhay). manggagawamananahi

° mangahạspangahạs
° manggạ (Mangifera indica). {N/X} Pangngalan
manggạ't bagoọng (Bukambibig).
manggạ't suman {N.L N} (Bukambibig).
paho {N} :: Manggạng maliịt ang bunga at karaniwang inaatsara habang hilạw.

° manggạs.{N/Es} Espanyol

° mangh. {N/X} Pangngalan
mamangh {DT00/fa, DT01/fa|fc}. Namangh ang duwẹnde sa sinabi niyạ. {W Samadhi 4.5}.
ikamanghạ {DB10/fc|fa}. Labis kong ikinamangh ang kanyạng nagịng any. {W Angela 3.7}.
kamangha-mangh {J/Cd}.

° mangkọk.{N/Ch} Intsik
Isạng mangkọk na kanin.

° manhịd |8|. {N/X} Pangngalan
Ngayon, sa araw na itọ - dito magwawakạs ang pamumunong manhịd sa mga daịng ng taumbayan. {W Aquino 2010 3.7}.
manhịd {J}.
mamanhịd {DT00}. Namamanhịd ng lamịg ang mga daliri ko.

° man.{N/X} Pangngalan

° manibalạng.{J X?} Pang-uri
hilạw, mura   -   manibalạng   -   hinọg   -   bulọk

° manibela. {N/Es} Espanyol |mainibela|. |volante|.

° ManilaMaynila.

° mano. {N/Es} Espanyol
mano po.

° manọk. {N/X} Pangngalan
Tumitilaok ang mga lalaking manọk.
manukan.

° manong. {N/Es} Espanyol |hermano|.
Manong (Kuya).
Manang (Ate). Pupuntạ akọ kay Manang Lora.

° mạnta. {N/Es} Espanyol kumot

° mantẹl.{N/Es} Espanyol

° mantika.{N/Es} Espanyol |manteca|.
mantekịlya.

° manugang. {N/X} Pangngalan
Manugang na lalaki. Manugang na babae.

° manyika, manika.{N/Es} Espanyol

° maọng.{N/X} Pangngalan

mapa- {7-4.2} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pagbabago ng kakayahan ng paghimok).
{ VCS mapa-}.
(a) 'to be able to cause someone to do or to perform something' as in mapaalịs 'to be able to send away'.
(b) 'to be able to make (something) into a certain state or condition' as in mapabuti 'to to be able to improve or make better'."
mapa- (2) {7-3.5.1} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pagbabago ng pagkakataon).
{ VCS mapa}."
mapa--an (3) {7-4.2} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pagbabago ng kakayahan ng paghimok).
mapasa- (4) {7-3.5.1} Unlapi ng pandiwang balintiyak (nakataong ibigay). etwas geben). mapasaakin (akin ◊) mapasaamin (akin ◊)
{ VCS mapasa-}.
(a) 'to happen to be given to' as in mapasaakin 'to happen to be given to me'.
(b) 'to go to' as in mapasa-Amerikạ 'to happen to go to America'."

mapạg- mapạg- (1) {7-5.4} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pagbabago ng kakayahan).
mapạg- (2) Unlapi ng pang-uri (may kapurihan; napakalimit). map̣agmasịdmapạgmataạs
mapag- (3) {7-5.5} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pagbabago ng pagkakataon).
mapạg--an (4) {7-5.4} Kumpol-panlapi ng pandiwang balintiyak (pagbabago ng kakayahan).
mapag--an (5) {7-5.5} Kumpol-panlapi ng pandiwang balintiyak (pagbabago ng pagkakataon).
mapagpa- (6) Kumpol-panlapi ng pang-uri. mapạgpahalag

° mare.{N/Es} Espanyol |cumadre|
Mare (1) {N/Na}.
Mare, Mars (2) {N/Na} ☺.
komadre, kumadre, kumare [kɔ'ma:.drɛ], [kʊ'ma:.drɛ], [kʊ'ma:.rɛ] {N}.

° markạ. {N/Es} Espanyol |marca|
Ginaw niyạ ang kanyạng buọng kaya upang mapabuti ang kanyạng mga markạ.
magmarkạ {DT10}.
markahạn {DB10, DB20}. Markahạn ng bilọg na guhit.
pagmamarkạ {N/G}.
may-markạ {J}.

° martịlyo.{N/Es} Espanyol

mas |80| {A/Es} Espanyol
{9-2.7 (2)} {5A-221 (4)} ≈ higịt ∼ labis ∼ lalo |más|
mas {A  L }. Mas mahalagạ sa kanyạ ang pakikipagkita sa dalaga. {W Nanyang 13.10}.

° masa.{N/Es} Espanyol

° masịd. {N/X} Pangngalan ∼ tingin
masịd {N} |0|.
magmasịd {DT01/fa|fl} |3|. Habang akọ'y tamang nagmamasịd sa mga nangyayari. {W Tiya Margie 3.7}.
masdạn {DB10/fl|fa} |10|. Minasdạn niyạ ang mukh sa salamịn, minamasdạn sa kanyạng kaanyuạn ang palatandaan ng isạng Regina na … {W Naglaho 3.7}.
pagmasdạn {DB10/fl|fa} |15| {7-5.2 [3*]}. Pinagmasdạn niyạ ang ilog at doọ'y nakita niyạ ang sariling anino. {W Äsop 3.3.1}. Kagalang-galang itọ kung pagmamasdạn niyạ. {W Samadhi 4.2}.
mapạgmasịd {J} |1|. Dahil likạs na mapạgmasịd, napansịn niyạ na pawang hugis bilọg ang mga itọ. {W Prutas 3.1}.

° masidh. {J/X} Pang-uri
Interesado din itọng ipahayag ang isạng masidhịng lunggat na hindị nabigḳs ng mga Propagandista. {W Almario 2006 16.29}.

° maso.{N/Es} Espanyol

° masyado. {D/Es} Espanyol |demasiado| ∼ sobra
Masyado siyạng kumain. Masyadong mahaba ang damịt mo.

° matạ.{N/X} Pangngalan
malikmatạ {N/Cd}.
kisạp-matạ {N/Cd}.
bubọng ng matạ, talukap, talukapmatạ, talukap ng matạ, takịpmatạ, takịpmatạ.
matạng-dulọng {N/Cd} :: (Zosterops n. nigrorum)
mapupulạng matạ (sore eyes).

Mata.
kilay.
pilịk-matạ.
talukap-matạ.

° matadero.{N/Es} Espanyol

° matematikạ.{N/Es} Espanyol

° materyales.{N/Es} Espanyol

° matipuno.{J/matibay+puno ?} Pang-uri

° matọn.{N/Es} Espanyol
Dahan-dahan siyạng lumapit sa dalawạng matọn. {W Nanyang 12.15}.

° matwịdtuwịd
° matyạg.{N/X} Ugat ng salita
magmatyạg {DT}. Tumingịn siyạ sa loọb ng tindahan para ipahiwatig na nagmamatyạg si Papa. {W Nanyang 22.14}.
pagmamatỵg {NV}.

may |750|. {OD} Pangkaroon {10-4}
may {OD. May sakịt ang nanay niyạ. {W Angela 3.6}.
may {OD. Ang bawat biyaya ng buhay ay may katumbạs na salap. {W Angela 3.6}.
may {OD. Mabuti sa isạng tao ang may pangarap. {W Angela 3.6}.
may {OD.5 (3)}. May tatlọ akọng kạpwa-empleyado sa Asia Bazaar. {W Nanyang 7.1}.
may mga {OD Y/P} |(60)|. Gabị-gabị, may mga humaharana sa kanyạ sa harạp ng kapihan. {W Nanyang 22.11}.
may {OD.1} . May naranasan ba kayọ ( ninyo  !!!) na … ? {W Cao 2013 3.15}. Kahit nakapikịt ay may naramdamạn si Samadhi. {W Samadhi 4.3}.
mayroọn, meroọn ☺, meron ☺ {OD/may+doon} |40|. Mayroọn akọng kakilalang malapit dito . {W Lunsod 3.17}. Meron lamang kamịng kapirasong karitọn. {W Girl 3.3}.
may {A/UT} {9-4.2 (2)}. Nagtatrabaho akọ dito nang may ilạng buwạn.
sa may, nasa maysa.
may-… {x/U}. May-sakịt.
may… {x/N}. Maysakịt. May-akd.

[mayạ]. {X} Ugat ng salita
mayamayạ {A/&&} |3|. Maya-mayạ'y dumatịng ang babaeng nakaitịm. {W Nanyang 11.10}.
mamayạ {A} |6| {9-5.3}. Dito ka na matulog mamayạng gabị. {W Nanyang 21.19}.
mayạ't-mayạ {A K A}.

° maya.{N/X} Pangngalan

° maya-maya (Lutjanus).{N/&&} Pangngalan

° Maynilanila
° mẹdyas.{N/Es} Espanyol

° mẹdyo |11|.{D/Es} Espanyol |medio|.
mẹdyo {D  L }. Mẹdyo natakot akọ sa kanyạ. {W Mumo 3.8}. Mẹdyo mahạl.

° meryẹnda, minandạl.{N/Es} Espanyol
… at maiurong ang masarạp na minandạl na inihain ng maybahay. {W Daluyong 15.12}.

° mesa,lamesa. {N/Es} Espanyol hapạg

° mestisa, mestiso.{N/Es} Espanyol

° metro, mẹtro ['me:.trɔ, 'mɛt.rɔ].{N/Gr/Es} Griechisch - Griyego
metro (1) :: Yunit ng haba sa sistemang metriko. Daglạt m (titik na maliit, walang tuldok, sa maramihan walang -s).
metro (2) {N} :: Pangsukat ng haba. Madalị ang pagsukat ng haba sa pamamagitan ng metro.
metro kuwadrado {(N J)/Es} :: Yunit ng rabạw. Daglạt m2.
metro kubiko {(N J)/Es} :: Yunit ng lakị. May haba ng iṣng metro ang iṣng metro kubiko. Daglạt m3.
kilometro {N/Gr/Es}. Daglạt km.
sẹntimetro {N/Gr/Es}. Daglạt cm, hind sm.
milimetro {N/Gr/Es}. Daglạt mm.
metrikọ {J}.
Sistemang metriko, Sistema metriko.

mga [mʌ'ŋʌ] |2300|. {Y/M} Pantukoy {8-6.2 (3)}
mga {Y/M}. Kanyạng mga bisig, buhat sa siko hanggạng mga palad … {W Uhaw 3.13}.
mga itọ, iyạn, iyọn {Y/M HP} |90| {8-4.2 (3)}. Totoọ ba'ng lahạt ng mga itọ? {W Samadhi 3.3}.
mga {A/UT} {9-4.2 (2)}. Mga nobẹnte. Mga ikatlọ, mga alas tres.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan man - mg  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   mi - mu   Pahinang pamagat ni Filipino   Ugnika