Talasalitaan lo

° lobo.{N/Es} Espanyol |lobo|
Isạng lobo ang nahulog sa balọn na walạng tubig. {W Äsop 3.1.1}.

° lobo. {N/Es} Espanyol |globo|
Pumutọk ang lobo.

° loko, loka |10|.{J/Es} Espanyol |loco|
maloko {DT00}. Bakit mo ginaw iyọn? Naloloko ka ba?
manloko {DT00} |2|. Walạng lobong manloloko kung walạng kambịng na magpapaloko. {W Aesop 3.1.3}.
° lumuko {DT01}. Siyạ ang lumuko sa akin.
lokohin {DB10} |3|. Nalaman ngạng siyạ'y niloko lamang ng lobo. {W Äsop 3.1.2}.
° maloko {DB10} |1|. Naloko siyạ ng tindera.
magpaloko {DT00} |1| {7A-414}. Walạng lobong manloloko kung walạng kambịng na magpapaloko. {W Aesop 3.1.3}.
° kalokohan {N}= Unsinn, Unfug.
manloloko {N, J}.
panloloko {N} |1|.
luku-lukọ, luku-lukạ {N/&&}.
lokong-loko {J/&&}.

° lolo, lola.{N/Es} Espanyol Kamag-anak
lolo, lola sa tuhod.

° lomi.{N/Ch} Intsik
:: Putaheng miki na may sabạw.

° lomo.{N/Es} Espanyol |lomo| pig

° longganisa, langgonisa.{N/Es} Espanyol |longaniza|

° loọb (1).{N/X} Pangngalan
Mangyaring pumasok kayọ sa loọb.
nasa loọb ng {O N MC} {4-4.2}. Nasa loọb ng kahọn ng mesa ang aklạt. Anọ ang nasa loọb mo?
sa loọb ng {MA N MC} {4-4.2}. Tinapos niyạ ang trabaho sa loọb ng dalawạng araw.
ụtang na loọb {N L N}.
manloọb {DT00}.
° loobạn {DB20/fl|fp|fa}. Niloobạn ang bangk ng libu-libung piso.
isaloọb {DB10/fp|fa}. Hind siyạ hihing ng tulong sa mga itọ, naisaloọb niyạ. {W Unawa 3.8}.
looban {N}. Wawalisịn ng inạ ang kanilạng looban.
loobin {N}. … ang pinakaubod ng loobin ng bawat isạ. {W Salazar 1996 1.1.17}.
° tagaloọb {N}.
manloloọb {N}.
lamạnloọb {N}. Alisịn mo sa manọk ang mga lamạnloọb.
kaloobạn, lakạs ng loọb {N}.
saloobịn {N}. Hind niyạ talagạ maarọk ang saloobịn ng dalaga. {W Nanyang 13.16}.
panloọb (1) {J}. Panloọb na bahagi ng katawạn.
panloọb (2) {N, J}.
kusang-loọb {J}. Kusang-loọb siyạng naghandọg ng tulong.

° [loọb] (2).{X} Ugat ng salita
° kaloọb {N}.
 magkaloọb {DT11}.
pagkaloobạn {DB10/fb|fa} {8-5.1}. Pagkaloobạn tayo ng grasya ng Diyọs.

° loọk.{N/X} Pangngalan

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan lo - loo  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   lu - lun   Pahinang pamagat ni Filipino   Ugnika