Talasalitaan las - le

° lasa.{N/X} Pangngalan
° Masarạp ang lasa ng adobong itọ.
° malasa. Malasa ang kanyạng mga inilulutong pagkain.
° pampalasa {N, U}. Hind masarạp ang pagkạin kung walạng pampalasa.

Lasa at Amoy.
maalat.
maalingasaw.
maanggọ.
maanghạng.
maanghịt.
maasim.
mabaho.
mabantọt.
mahalimuyak.
malansạ.
malasa.
malinamnạm.
mapaklạ.
mapaịt.
masamyọ.
masangsạng.
matabạng.
matamịs.

° lasạp. {N} Pangngalan
lumasạp {DT10}, lasapịn {DB10}.

° lasịng. {J/X} Pang-uri
Lasịng siyạng umuw kagabị. Lasịng sa tuw.
lasẹnggo {N, J}.
mẹdyo lasịng.

° laso. {N/Es} Espanyol
lasuhan {DB10}.

° lason.{N/X} Pangngalan
Nakainọm siyạ ng lason.
maglason {DT00}. Naglason siyạ.
makalason {DT01}. Nakakalason sa isip ng tao ang masamạng librọ.
nakakalason {J}. May mga halamang nakakalason.

° lata.{N/Es} Espanyol
de-lata.

° latag. {N/X} Pangngalan
Manipịs na latag ng buhangin.
maglatag {DT11/fa|fp|fl}. Maglatag ng baldosa sa simẹnto.
ilatag {DB11/fp|fa|fl}. Ilatag ang banịg sa kama.

° lathala. {N/X} Pangngalan
May mabuting lathala tungkọl sa paghahalaman ang pahayagạng itọ. Isa-Filipino mo ang lathalang itọ.
ilathala, maglathala, ipalathala. Inilalathala araw-araw halos lahạt ng mga pahayagạn.
malathala {DB10/fp|fa}.… sanaysạy … na nalathala sa magasịng Sagisag. {W Dasal 3.2}.
lathalaịn {N}.

° lati. {N} Pangngalan
latian {N}.

° latịk. {N/X} Pangngalan
latịk (1):: Sapal ng pinaglangis na kakanggat.
latịk (2):: Matamịs na niluto sa gat.

° Latịn. {N/La/Es} Latin-Espanyol
:: Wika ng sinaunang Roma at ng impẹryo nito.
Latino {J}. Abakadang Latino.
Latino {N} :: Taong nakatirạ o galing sa Amerikang Timog.

° laurẹl [.la.ʔu'rel] (Laurus nobilis).{N/Es} Espanyol

° lawa. {N/X} Pangngalan
Maraming maliliịt na isd sa lawa.
Lawang Taạl..
Lawa ng Baị.

° lawak. {N/X} Pangngalan
Lawak ng gubat.
magpalawak {DT00/fi?fa, DT10} |2| {8-4.1}.
palawakin {DB10} |1|.
pagpapalawak {NV}. Pagbu at pagpapalawak ng mga bahagi ng panalit. { Aganan 1999 p.21}.
kalawakan {N}. Kalawakan ng dagat.
malawak, malawakạn {J}. Malawakạng pagkakaunawa sa sariling wika. { Abeleda}.

° laway. {N/X} Pangngalan dur
maglaway {DT00}.

° lawin (Accipitridae, Falconidae).{N/Ch} Tsina
Naninila ng sisiw ang lawin.

° lawịt. {J/X} pang-uri
lawitạn, palawitạn {DB10}.
magpalawịt {DT10}, palawitịn, ilawịt {DB10} . Ilawịt mo ang dila.
palawịt {N}.

° laya.{N/X} Pangngalan
Sa labạs lang akọ nakakatawa nang buọng laya. {W Estranghera 3.4}.
lumaya {DT00}. Lumaya ang isipan at damdamin ng mga Pilipino. {W Manunulat 3.1}.
kalayaan {N}. Kalayaan sa pananalit at pamamahayag.
pagpapalaya {N}. Pagpapalaya sa mga alipin. Pagpapalaya sa isipan.
malaya {J}. Bansạng malaya.

° Layas!. {I} Padamdam
layạs {J}.
lumayas {DT00, DT01}. Lumayas si Maria sa kanilạng bahay. Lumayas si Maria sa kanyạng asawa.
maglayạs {DT00} !!= (aus Vergnügen) hin und her reisen.
° layasan {DB10}. verlassen. Nilayasan siyạ ng kanyạng asawa.
magpalayas {DT10} |2|. Ang hari na nagpalayas sa amin. {W Pagbabalik 3.8}.
palayasin {DB10}. Palayasin mo ang mga baboy.
paglalayạs {NV}. At paglalayạs, ang una kong naisip na paraạn upang maipakita sa kanilạ ang aking pagtutol sa kanilạng paghihigpịt. {W Estranghera 3.1}.

° [layaw]. {X} Ugat ng salita
magpalayaw {DT10/fi|fa}. Nagpapalayaw ang lola ng apọ niyạ.
palayawin {DB10/fa|fi}. Palayawin ang maysakịt.
palayaw. Tingtịng ang palayaw ng matangkạd na batang babae.
layaw {J}.

° layo. {N/X} Pangngalan
Kalahating kilometro ang layo ng aming bahay mul sa palẹngke.5 km.
malayo {J}. Malayong paglalakbạy. Nakatirạ akọ sa malayong bukid. Malayong kamag-anak.
malayo't liblịb {J C J}.
° [lay]
 Lay! {I}.
lumay {DT01/fl}. Lumay ka sa …. Lumay ka sa kapuwa. Lumalay ka sa paks.
makalay {DT01/fl}.
malay {DB01}. Malalay kayọ sa amin nang anim na buwạn.
magpalay {DT01+01/fi|fl|fa}. Ang ginaw mo sa iyọng mga kaibigan ang nagpalay sa kanilạ sa iyọ.
palayuịn, ipalaỵ {DB}.
pagpapalay {N/G}.
pagkakalayo {N}. … dahil sa pagkakalay sa sariling kultura. {W Salazar 1996 2.1.17} = Wegen der Entfremdung von der eigenen Kultur.
kalay {J} = weit entfernt von, getrennt von. Kalay ng aking puwẹsto ang kinatatayuạn ng bagong tindahan. = Weit entfernt von uns(erem Platz) ist der (Platz des) neuen Ladens.
kalayuan {J} = weit entfernt. Sa di-kalayuang ilog ay namataạn n'ya kaagạd si Buwaya na nagpapahingạ. {W Gubat 3.3} = In dem nahen Fluss sah er sofort das Krokodil, das sich [dort] ausruht.
magkalay {J/magka+layo} = weit enfernt voneinander. Magkalay ang dalawang magkaibigan habang sumasagot sa pagsusulit. = Die beiden Freunde waren weit voneinander, als sie die Prüfung beantworteten. Magkapareho ng tindạ ang dalawạng magkalayọng tindahan. = Die beiden weit voneinader entfernten Geschäfte haben das gleiche Sortiment.
palay {J, D} = sich entfernend. Tulụy-tulọy na kamịng lumakad palay. {W Tiya Margie 3.7} = Geradewegs gingen wir weiter weg.

° layon. {N/X} Pangngalan
layunin, nilalayon {N}. Ang kapayapaan ng daigdịg ang layuning kanyạng ipinakikipaglaban.
sa layuning {MA N.L} (upang). Nagsikap siyạng mabuti sa layuning makamtạn ang prẹmyo.

° leẹg.{N/X} Pangngalan

° lẹtra ['let.ra]. {N/Es} Espanyol titik

° letseplạn [,le.tse'plan]. {N/Es} Espanyol |leche flan|
::….

° letsọn, litsọn [le'tson] . {N/Es} Espanyol |lechon|
letsọn manọk.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan las - le  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   li - lil   Leitseite Filipino   Ugnika