Talasalitaan l - lab

° laạn.{J/X} Pang-uri ∼ taan
Mga upuang laạn para sa mga panauhin.
ilaạn, maglaạn. Maglaạn ka ng sapạt na pera para pampasaheng pauw.
pagpapalaạn {N}. Pagpapalaạn ng mga kuwạrto.
laạng-gugulịn {N.L.N/DT}.
nakalaạn {J}. Mga upuang nakalaạn para sa mga panauhin.

° labạ.{N/Es} Espanyol
Araw ng labạ.
° maglabạ {DT10}. Maglalabạ akọ ng marumịng damịt.
° labhạn {DB10/ft|fg}. Labhạn mo ang iyọng damịt araw-araw.
° ipaglabạ {DB20/fp|fg|ft}. Ipaglalabạ sana kitạ ng iyọng damịt, ngunit wal akọng sabọn.
° labahin {N}. Marami siyạng marumịng labahin.
° labahan {N}.
° tagapạglabạ, tagalabạ, labandera {N}. Mịnsang may ibinalịk na maliịt na aklạt ang aming tagapạglabạ. {W Uhaw 3.11}.
° panlabạ {N}.
° lababo {N}. Nasa lababo sa kusina ang marumịng mga pinggạn.
° labada {N}.
 Malinis at naplạntsa na ang labada.
maglabada {DT00}. Naglalabada siyạ kapạg araw ng Sabadọ.

Labada.
labahin.
magbabad.
magbanlạw.
pambanlạw.
pigain.
sampạy.
sampayan.
almirọl.
plạntsa.
kabayo.

° labạg.{N/X} Pangngalan
° labạg sa batạs {N TK N}. Sa mga itinalagạ sa paraạng labạg sa batạs, itọ ang aking babal: … {W Aquino 2010 3.10}.
° labạg {U}.
° lumabạg {DT01}. Parurusahan ka kung lalabạg ka sa batạs.
° labagịn.
° paglabạg, paglabạg sa batạs {ND}.

° labạk.{X} Ugat ng salita
Matab ang lupa sa labạk.
labạklubạk.

laban |90|. {N/X} Pangngalan
laban {N} Samahan ninyọ akọ sa pagtatapọs ng laban na itọ. {W Aquino 2010 3.28}. ° … kanilạng hulịng laban sa malakịng derby sa Roligon. {W Sabong 8.1} .
° laban {U}.
laban sa {O TK} |12|. Upang takutin ang mga tao laban sa pag-aalsạ. {W Almario 2006 16.03}. ° Ateneo laban sa La Salle.
lumaban {DT00/fg, DT01/fg|fp} |8|. Bakit hind ka lumaban? {W Daluyong 15.20}.
° maglaban {DT00} |1|.
° labanan {DB10} |3|. Kay na nilạng labanan ang mumu sa bintana. {W Mumo 3.4}.
ipaglaban {DB10/fp|fg, DB10/fn|fg} |4| {7-5.3}. Bakit hind mo ipinaglaban si Melody kung siyạ talagạ ang mahạl mo? {W Angela 3.18}.
° maglabanan {DT00} {7-8.1} !! |0|.
makipạglaban {DT00/fg, DT00/fr} |1|. Humand siyạng makipạglaban. {W Nanyang 12.16}.
° labanạn {N} |2|.
° palaban {N}.
° kalaban {N}.
 kalaban {N} |23| Akala ko'y napagod na rin ang kalaban. {W Sabong 8.36}.
° kalabanin {DB/kalaban+in}. Kinakalaban si Sandra ang pagbalong ng luha. { Liwayway 17 Mar 2008 p.18}.

° labanọs (Raphanus sativus). {N/Es} Espanyol
:: Halamang-ugạt na put ang bunga at nakakain.

labạs |160|. {N/X} Pangngalan
labạs {N} |labas,  sa labas  ↔ 1|
labạs (2) {N}. Pamaskọng labạs ng Liwaywạy.
sa labạs {TK N} |sa labas,  sa labas ng  ↔ 15|. Halika, doọn tayo sa labạs. {W Suyuan 5.6}.
sa labạs ng {TK N TW} |8|. Sa labạs ng silịd , may isạng mesa. {W Nanyang 6.2}.
° nasa labạs ng {O N TW} |0|.
lumabạs {DT00/fg |30|, DT01/fg|fn |13|, DT10/fg|fn |12|}. Nang ihakbạng ni Joe ang mga paạ para lumabạs. {W Suyuan 3.6}. Lumabạs ka na! {W Nanyang 11.12} . {W Dayuhan 3.13}.
lumabạs (2) {DT01/fg|fn}. Lumabạs na siyạ sa pangunahịng papẹl sa maraming pelikulạ.
° maglabạs {DT10} |0|. Naglabạs siyạ ng kuwạlta sa bangkọ.
ilabạs {DB10/ft|fg} |8|. Inilabạs niyạ ang kanyạng kamạy sa bintana. {W Busilak 3.13}.
mailabạs {DB10/ft|fg} |1|. Nailalabạs niyạ ang kanyạng pagkatao. {W Estranghera 3.2} .
makalabạs {DT00/fg} |6|. Kapạg nakalabạs na akọ, at sakạ kitạ hahatakin palabạs. {W Äsop 3.1.2}.
magpalabạs {DT10/fh|ft} |3|. Hind nagpapalabạs ng dula ang aming pamilya. {W Nanyang 21.4}.
paglabas {ND} |12|. Paglabạs ko ng bạnyo, isạng matabạng matandạng lalaki ang naghihintạy sa akin. {W Damaso 4.6}. {5A-321 Σ}
° kinalabasạn {N//DB/ka--an} |1| {7-7.2}.
° labasạn {N}. Anim ang labasạn ng teatro.
° palabạs {N} |3|. Iyọn ang pinakamurang palabạs. {W Nanyang 21.4}.
° tagalabạs {N}.
° panlabạs {U}. Kagawarạn ng mga Kapakanạng Panlabạs. Ang balạt ang panlabạs na takịp ng ating katawạn.
palabạs {A?U} |12|. Kapạg nakalabạs na akọ, at sakạ kitạ hahatakin palabạs. {W Äsop 3.1.2}.

° labi.{N/Es} Espanyol

° labị, lab.{N/X} Pangngalan   ∼ labis   ∼ tirạ
Dirẹ-dirẹtso sa labị ni Nimfa. {W Suyuan 5.1}.

labịng-. {x} {9-2.8}
labịng-isạ (11), labịndalawạ (12), labịntatlọ (13), labịng-apat (14), labịnlimạ (15), labịng-anim (16), labịmpitọ (17), labịng-walọ (18), labịnsiyạm (19).

labis |24|. {N/X} Pangngalan ∼ labị, ∼ sobra, ∼ tirạ
labis {N} Labis sa salit, kapụs sa gaw (Kasabihan).
labis {U:  P-P=P-U }.
labis na {U L: P-L=P-U}. Halos mapalundạg siyạ sa labis na tuw. {W Samadhi 4.3}.
labis na {A//U L: P-D(A D)} {9-2.7 (2)}. Labis kong ikinamangh ang kanyạng nagịng any. {W Angela 3.7}.
° nang labis {T0 A//U: P-0} |0|. Uminit nang labis ang plạntsa.
° magpalabis {DT10/fg|ft} |0|.
° palabisin {DB10/ft|fg} |0|.

° labịs. {X} Ugat ng salita ≈ lupịt
° [malabịs].
 magmalabịs {DT}.
pagmalabisạn {DB}.
pagmamalabịs {N/G/mag-}. Hind silạ maaaring magsulat ng laban sa pagmamalabịs ng mga itọ o laban sa mga layunin ng mga itọ … {W Manunulat 3.3}.

° labnạw.{X} Ugat ng salita
° labnawạn, palabnawịn.
° malabnạw {U}. Masyadong malabnạw ang sopas.

° labo. {X} Ugat ng salita
manlabo, lumabo {DT00/fs}. Lumalabo ang ilaw. Nanlalabo ang kanyạng paningịn dahil sa luha.
magpalabo {DT10/fi|fp}.
palabuin {DB10/fp|fi}. Palabuin mo ang ilaw; may dumaratịng na awto.
papanlabuin {DB10/fp|fi}. Pinapanlabo ng luha ang kanyạng matạ.
pagkamalabo {N}.
malabo. Malabo ang salamịn.

° labuyo (Gallus g. gallus). {N/X} Pangngalan
labuyo, siling-labuyo(Capsicum frutescens).

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan l - lab  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   lag - lal   Pahinang pamagat ni Filipino   Ugnika