Talasalitaan has - he

° hasa.{X} Ugat ng salita
° has. Kailangang has ang kutsịlyong gagamitin sa pagkatay ng baboy.
° maghasa {DT10}, ihasa {DB10}. Maghasa ka ng kutsịlyong gagamitin sa pagkatay ng baboy. Naghahasa = sigạw ng tagahasa.
° hasa {DT//X ☺} = naghahasa = sigạw ng tagahasa.
° panghạsa {N}.

° hasịk.{X} Ugat ng salita
maghasịk, ihasịk.
hasikạn {DB20}.

° hatak.{X} Ugat ng salita hila
Malakạs ang hatak sa akin ng salap {W Material Girl 3.5}.
hatakin, humatak. Kapạg nakalabạs na akọ, at sakạ kitạ hahatakin palabạs. {W Äsop 3.1.2}.

° [hataw].{X} Ugat ng salita
humataw {DT01}, hatawin {DB10}. Sino ang humataw sa iyọ? Hatawin mo ang dag kapạg nahuli mo.

° hati.{N/X} Pangngalan
° hati ng buhọk {N MC N}. Hind tuwịd ang hati ng buhọk niyạ.
° hat {U}.
° maghati {DT01} |0|. Maghati tayong dalawạ sa gạstos.
° hati {DT//X ☺}  = maghati {7-6.3} !!. Hati tayo ng mangg.
° hatiin {DB10}. Hahatiin ko ang mansanas sa dalawạ. {W Busilak 3.12}.
° mahati {DB11/fp|fa|fl?}. Mahahati ang dalawạng malawak na uri ng bahagi ng panalitạ sa mga sumusunọd na tiyạk na uri. {W Aganan 3}.
° kalahati {N, J}. Ang kalahati ng apat ay dalawạ. Kalahating kilo.
° kalạ-kalahati {N}. Kalạ-kalahati ng kạrne ng baka at baboy.
° hatinggabị {N/Tb}.

[hatịd]. {X} Ugat ng salita
° maghatịd {DT10/fg|ft, DT11/fg|ft|fn} |6|. Ang mga tinig ding iyọn ang naghahatịd sa akin ng nangyayari sa maghapon. {W Dayuhan 3.5}. At huwạg na huwạg ka na ring maghahatịd ng sulat … {W Suyuan 5.10}.
° hatirạn. etwas bringen. Hatirạn mo ng pagkain si Tatay.
ihatịd {DB11/ft|fg|fn} |28|. Inihatịd niyạ si Paula sa pag-uw. Kinukuha at inihahatịd silạ ng isạng tanging bus araw-araw. {W Daluyong 15.26}.
magpahatịd {DT00/fh=fg} |3|. Nagpahatịd na siyạ pauw sa kalesa. {W Nanyang 13.14}.
° paghahatịd {ND}. Napinsala ang mga panindạ sa paghahatịd.
° pahatịd {N}. Dumatịng ang pahatịd sa oras.

° hatol.{N/X} Pangngalan
Hatol na kamatayan.

° [hawa].{X} Ugat ng salita
makahawa {DT01/fa|fb?fp}.
mahawa {DB00/fp?fb}. Huwạg kang lumapit sa kanyạ, bak ka mahawa.
mahawahan {DB10/fp?fb|fa}. Nahawahan si ng sipọn si Maria.
nakakahawa {J/DT/E}. Sakịt na nakakahawa ang tigdạs. Nakakahawa ang tawa niyạ.

° hawak.{X} Pangngalan
° Mahigpịt ba ang hawak mo?
° hawak {N}. Anumạng hawak { UPD ari}.
° humawak {DT00/fa}. Humawak ka na.
° hawak {DT//X ☺} = humawak. Hawak ka na e.
° humawak (2) {DT10/fa|fp}. Marunong siyạng humawak ng makinạng itọ.
° hawakan {DB10/fp?fl|fa}. Hawakan mo ang kabilạng dulo ng lubid.
° hawakạn {N}. Mahina na ang hawakạn ng basket.

° hawig.{N/X} Pangngalan
° hawịg {U}. Hawịg siyạ sa kanyạng amạ.
° magkahawig {DT01/fl1|fl2} |1|.
° pagkakahawig {ND} |6|. Pagkakahawig sa wika at kultura. {W Salazar 1996 1.1.13}.
° kahawig {U}. Kahawig niyạ ang aking kapatịd na lalaki. Kahawig sa ….
° hawig-anghẹl {U.N}.

[haya]. {X} Ugat ng salita ≈ baya
hayaan {DB10/fp|fg, DB10/ft(S-L)|fg} |20|. Ngunit hinayaan mo siyạ. {W Rosas 3.20}. Hayaan mo namạn akọng makita siyạ kahit sa hulịng sandal. {W Syuan 3.1}. Hinayaan nilạ na natutulog si Busilak sa kama. {W Busilak 3.5}.
° paghaya {ND}.

° [hayag].{X} Ugat ng salita
hayạg {J}. Hayạg na. Dapat magịng hayạg ang isạng babal sa trapikọ.
° maghayạg {DT10} |1| !!. Isạ itọng salit o grupo ng mga salit na naghahayạg ng isạng kompletong kaisipạn. {W Aganan 4.1}.
° magpahayag {DT10/fa|fp} |mag+pahayag| |10|. Nahihiy man magpahayag ng pag-ibig ang ating pambansạng bayani. {W Pag-ibig ni Rizal 3.5}.
ihayag {DB10} |0|.
° ipahayag {DB10/fp|fa/i+pahayag} |12|. Alalaọng baga, ipinahahayag wari ng mga misyonerong Espanyọl na … {W Dasal 3.17}.
mahayạg {DB00} |0| !!.
° pahayag {N} |9|. Pangkalahatạng pahayag. … upang madalịng umakit ng madl ang kanilạng pahayag. {W Almario 16.08}. "…," mahaba niyạng pahayag. {W Estranghera 3.4}.
° pahayagạn {N} |2|.
pagpapahayag {NV}. Pagpapahayag ng sariling layunin.
tagapạgpahayag {N/tagapag+pahayag}.

° hayop.{N/X} Pangngalan

Mga Hayop.
butik. buwaya. tuk.

Mga Klaseng Hayop
Protozoa
Porifera
Uọd
Echinodermata
bituịng-dagat
Mollusca
Arthropoda
Crustacea
gagambạ.
Kulisap.
Vertebrata
Isd.
Lurche
Kriechtiere
Ibon.
Pansusong Hayop.

° helikọpter.{N/En} Ingles

° heometriya.{N/Gr/Es} Griyego

Heometriya.
bilog.
hubog.
pụnto.
lịnya.
rabạw.
solid.
parisukạt.
parihab.
tatsulok.

° hepe.{N/Es} Espanyol |hefe| puno

° Hey Joe! [heɪ'dʒəʊ].{N/En} Ingles Hoy!

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan has - heo  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   hi - hil   Ugnika