e - f
Pambungad Talahuluganang e - f
e es f


e [ʔe:]. {M/HT}} Padamdam
Hawak ka na e.
"Boss, dagdagạn mo namạn, bata pa 'yang naibigạy ko sa 'yo, e, disisais lang yata 'yan o wal pa. Sak alạm mo namạng nag-iipon akọ pauwịng Masbate e, sa Kinaway pa. Naisip kong kunin na 'yong anạk ko d'on, e." ."
Kalimitan sa araw-araw na wika ay ginagamit ang e sa dulo ng pangungusap upang magbigay-diin.

edạd. {N/Es} Espanyol
Namatạy siyạ sa edạd ng walumpụ't walọ. {4-2.1 [12]}.
may edạd {O.TK/K N}. Bata at may edạd. . Ngayọng akọ ay may sapạt nang edạd ngunit ... {... U D.L/na+ng N C} {W Damaso 3.1}.
mayọr-de-edạd. Sasapit si Fred sa mayọr-de-edạd sa susunọd na taọn.

elektrọn. {NDr/Es} Griyego
elektronikạ {N}.
elektronikọ {N}.

elemẹnto. {N/La/Es} Latin
:: Sangkạp na hind maaaring hatiin upang gawịng higịt na simplẹng mga sangkạp.
Eleṃntong kimikọ .
elementạrya. Eskuwelahạng elementạrya.

embẹs, imbẹs, imbịs. {K?/Es} Espanyol |en vez| sa halịp na (ng)
Imbẹs na sumagọt, hind siyạ kumib at malungkọt na nakatitig akin. {W Piso 3.4}.

embutido   . {N/Es} Espanyol

embudo. {N/Es} Espanyol
:: Gamit na maluwạng ang bibịg at may tubo sa ilalim, ginagamit sa pagsasalin ng likidọ sa bote at ibạ pang sisidlạn.

empanada. {N/Es} Espanyol
:: Tinapay na may palamạng karnẹ o munggọ.

enkantado, enkantada. {N/Es} Espanyol
Nasa alamạt lang ang mga enkantada.

ensaymada. {N/Es} Espanyol
:: Alsadong tinapay na malambọt, bilọg, pinapahiran ng mantikịlya sa ibabaw at binudburạn ng asukal at keso.

ensayo. {N/Es} Espanyol
mag-ensayo {DT00}.

entablado. {N/Es} Espanyol

eroplano [.ʔɛru'pla.no]. {N/Es} Espanyol
:: Sasakyạng panghimpapawịd na may pakpạk.

eskina. {N/Es} Espanyol kạnto Sa Daan
eskinita (2) {N}.

eskuwela. {N/Es} Espanyol aral
eskuwelahạn. Eskuwelahạng elementạrya.

Espạnya. {N/Es} Espanyol
Espanyọl {U}.
Espanyọl, Espanyola {N}.

estạnte, istạnte ['ʔes'tan.te]. {N/Es} Espanyol |estante| salansanan

estopado. {N/Es} Espanyol
:: Putaheng karnẹ ng baboy na pinakuluan kasama ng asukal, oregano, kumino at bulaklạk ng saging.

etiketa. {N/Es} Espanyol

Euro ['ʔɔɪ.rɔ], ['ju:.rɔ] {NDr} Griyego
:: Salap ng 17 bans sa Europa. Daglạt: € o EUR.

Europa [.ʔɔɪ'ro:.pʌ], [.jʊ'ro:.pʌ] {NDr} Griyego
:: Lupalop sa dakong hilagang-kanluran ng Asia.
Samahạng Europa.
  Mga Pangalan ng mga Bansa sa Europa at ng Wika Nila.

ewan ==> aywạn.

f

Faura, Federico   {N/Ta/Es} Pangalan


Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan e - f  
26 Abril 2018

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag