Werkstatt / Gawaan: Nanyang (3)   (• nanyang3)

Übersicht / Buod

Mga Tala sa Paglalagalag sa Dalawang Wika

Ang Tagasalin. Sa pusod ng Binondo. Hulyo 2, 2005

{Salin 1}
Una'y ilang tala tungkol sa pamagat.
Sa epilogo, sinabi ni Bai Ren: "Nang ilathala sa Hong Kong ang nobelang ito ay Nanyang Liulang'er ang pamagat. Nang ilimbag ng Huacheng Publishing House sa Guangdong ang bersiyon para sa Mainland, iminungkahi ng editor na gawing Nanyang Piaoliuji ang pamagat."
...
Ang isinalin ko'y ang bersiyong may pamagat na Nanyang Piaoliuji. Kung gagawan ito ng literal na salin, maaaring Pagpapatangay sa Nanyang. Malapit ito sa salin sa Ingles na Adrift in the Southern Ocean ng kilalang manunulat at kritikong si Caroline Hau. Mainam ang Ingles na Adrift in the Southern Ocean. May dating, 'ika nga. Pero malamya ang Pagpapatangay sa Nanyang. Pareho man ang kahulugan, may katangian ang "adrift" na wala sa "pagpapatangay." ...

{ Salin 2}
Bukod sa "pagpapatangay", ang "piaoliu", bilang pandiwa, ay may kahulugan ding "magpagala-gala" o "maglibot-libot." Sa Ingles, "wander" o "roam about." Malapit na salin din, kung gayon, ang Paggala-gala sa Nanyang o Paglilibot sa Nanyang. Ngunit malapit ma'y wala pa ring dating. At baka akalain pang travelogue. ...
Kaya naman ipinasiya kong gamitin sa salin ang Nanyang hiulang'er, ang pamagat ng nobela nang ilimbag sa Hong Kong. "Liulang," ibig sabihin, paglalagalag. Kung gayo'y Lagalag sa Nanyang. Tiyak na mas interesante, mas aktibo, at mas may dating, kahit man lang sa salin, ang paglalagalag kaysa pagpapatangay o paggagala o paglilibot. Kaya naman Lagalag sa Nanyang ang ipinasiyang gawing salin ng pamagat. ...

{Salin 3}
Problema at hamon
Ikalawa'y ilang tala tungkol sa mga naging problema, o hamon, sa proseso ng pagsasalin. Pangunahin ang malaking kaibhan ng dalawang wika. Bagama't mga wika ng dalawang bansang bukod sa kapwa Asyano ay magkalapit o magkapitbahay, at mahigit sanlibong taon nang may mahigpit na ugnayan sa isa't isa, totoong banyaga sa isa't isa ang wikang Tsino at wikang Filipino. Banyaga sa lahat ng aspekto ng wika, pabigkas man o pasulat. At ito ay batid ng sinumang estudyante ng dalawang wika.
...
Kaugnay nito'y pangangahasan ko nang sabihin na mabibilang sa daliri ang mga taong tunay na may kasanayan sa dalawang wika. Kaya't kakaunti, o bihirang-bihira ang salin sa Filipino ng mga akdang Tsino. Kung may nababasa man tayong mga salin sa Filipino ng mga akdang Tsino, malamang na ang mga ito'y isinalin mula sa Ingles. Kaya naman hindi mapapasubalian ang kakulangan, o halos kawalan ng mga direktang salin sa Filipino mulang Tsino na maaaring maging modelo sa gjnawang salin ng nobela ni Bai Ren....

{Salin 4}
Mga bentaha
May bentaha rin ang kawalan o kakulangan ng modelo. Nang dahil dito'y wala ring nakasasakal o nakalilimitang mga alituntunin o pamantayan. Mas malayang makapag-eeksperimento ang tagasalin. Mas malayang makapaglalagalag at makagagala sa dalawang wika. At kahit paano'y nakahugot ako ng mumunting modelo sa mga naging karanasan sa pagsasalin sa Filipino mulang Tsino ng maranii-ranii na rin namang mga tula, sanaysay, at kuwento; ilang awit at dokumento; at isang mahaba-habang health manual.
...
Tiyak na bentaha rin ang pagiging Tsinoy. Nakatulong an| pangyayaring mula pagkabata'y nagkaroon ako ng pagkakataong mapag-aralan ang wika, kultura, at kasaysayan ng dalawang bansa. At bilang Tsinoy pa rin na isinilang at lumaki sa Pilipinas, hindi banyaga sa akin ang marami sa mga naging karanasan ng pangunahing tauhan sa nobela. Hindi man nakaranas mamuhay sa ilang na pulo gaya ni A Song ako nama'y lumaki sa probinsiya, kung kaya't gaya ni A Song, naging bahagi ng buhay-bata ko ang mga tindahang sari-sari, ang pakikisalamuha sa mga "huanna" at "huanpo," ang pamamaril ng mga manok at ibon, ang paliligo at panghuhuli ng isda sa ilog, ang pag-igib ng tubig, at pagsibak nn panggatong....4 Auswertung Tempus - Aspekt

Legende (Flexionsform oder keine):
Erster Kode: Verwendete Verbform V/A   V/E   V/F   V/N   V0 = Verbloser Teilsatz.   X/V = Stammwort statt Verb.
Sätze mit Existenzphrase werden mit VE/A usw. gekennzeichnet.

Legende (Präsens):
It = Iterativer Aspekt   Imp = Imperfektiver Aspekt

Legende (Futur):
(N) = anstelle von Infinitiv   Z = Zukunft   ZR = relative Zukunft   Irr = Irrealis oder verminderter Bezug zur Realität.

Legende (Infinitiv):
Syntaktischer Infinitiv: DP = Mit Potenzialadverb   C = Mit besonderer Konjunktion (nang, para, upang, pagkatapos; bago, kung)   M = Imperativsatz   P-V/S = Untergeordnetes Verb   J bzw. D = Mit Adjektiv oder Adverb {7-6.2.5 [6-8]} {7A-6261 6262}
.

Legende (Tabelle):
[2 3] Abgrenzungsprobleme bei direkter Rede.
[10] ist Summe von [4] und [9].
[11-18] Zeitform wird nicht durch syntaktische Regeln festgelegt.
[11 13] Standard.
[12 14] Besonderheiten, insbesondere nicht offensichtliche Abweichung vom Standard.
[16] Futur wird anstelle eines Infinitivs verwendet.


  ZählungAuswertung
Keine ZeitformZeitform Ges. Freie Zeitform
V0X/VGes. V/AV/EV/FV/NGes. V/AV/AV/EV/EV/E V/FV/FV/NGes.
  St.Bes.ImpItBes. ...(N)
[1][2][3] [4][5][6][7][8][9][10] [11][12][13][14][15][16] [17][18][19]

Allgemeine Geschichte
{3.1} 10010 1142818 0101040 06
{3.2}404 012141721 00012010 013
{3.3}505 010021217 00010000 010
{3.4}303 25031013 2005000 07
{3.5}7310 28011121 1108000 010
Σ29332 5365125890 32036050 046

Übergangsteil
{3.6}404 124021822 12011200 016
{3.7}101 36121213 3006001 010
{3.8}347 0423916 0021102 06
{3.9}516 1223814 1001102 05
Σ13518 16165104765 16039405 037

Einmaliges Geschehen
{3.10}404 76051822 7032100 013
{3.11}404 142362529 14001130 019
{3.12}314 142121923 14020010 017
{3.13}404 133222024 13020111 018
{3.14}10111 133042031 13030000 016
{3.15}202 133162325 13021010 017
Σ27229 7419725125154 740124361 0100

ΣΣ 69 1079 95711747230309 93215497116 0183
%22325 312361575100  
% 511827463 0100

Der Infinitiv wird in diesem Text nur dann verwendet, wenn er syntaktisch erforderlich ist (einschließlich Imperativsätzen).Armin Möller
http://www.germanlipa.de/text/nanyang_3.html   160216 - 220601

Ende / Wakas   Nanyang (3)

↑↑   Nanyang (Übersicht / Buod)   Werkstatt / Gawaan   Ugnika