pao - pau
Einleitung Wörterbuch pao - pau

pa pal pan   pao par pas pat pau   paw pi pin po pu pur

Pasko ng Pagkabuhay = Ostern.
  Mga pinagmulan ng Pasko ng Pagkabuhay
May tatlong pinagmulan ang Pasko ng Pagkabuhay:

  • Pistang Hudyo: Pagbalik ng angkan ni Israel mula sa Egipto (Eksodo 13 at 14 sa Banal na Kasalutan).
  • Pistang pagano: Pagkabuhay ng tao, hayop at halaman. Panahong palaanak. "Liwayway ng taon".
  • Pistang Kristyano: Pagkabuhay ng mag-uli ni Jesucristo.

May kaugnayan sa Hudyong pista ang Kristyanong Pasko ng Pagkabuhay: Gustong ipagdiwang ni Hesus kasama ang mga alagad niya ang pistang Pessach sa Herusalem. Kanilang pagdiriwang ng unang gabi ng Pessach ang Banal na Hapunan.

Petsa ng Pasko ng Pagkabuhay
Kung Linggo pagkatapos nang unang buwan na bilog pagkatapos ng pagkakapareho ng araw at gabi (simula ng tagsibol).

Tawag sa Pasko ng Pagkabuhay
Galing sa Hudyong pesach ang tawag nito sa halos lahat ng wikang pang-Europa (Pascua sa Espanyol) at pati ang tawag na pasko sa Filipino. Kataliwasan ang dalawang wikang Ingles at Aleman. Galing ang tawag nilang Easter o Ostern sa pistang pagano. Pagsibol, palaanak ang kahulugan nito; kaugnay ito sa salitang East, Osten (silangan, dako ng pagsikat).

Mga tanda ng Pasko ng Pagkabuhay
Tandang pagano: Buwan na bilog, itlog, itlog na may kulay pula, koneho, sigang pamasko.
Tandang Kristyano: Kordero (batang tupa) na may kuros.


Die filipinische Sprache - Ende Lexikon pao - pau 14. Oktober 2007

Seitenbeginn   Titelseite Filipino   Mabuhay