ga - gal
Einleitung Wörterbuch ga - gal

G gab gag gal   gam gat gi go gu

G g
  Bigkas ng titik G g sa mga dayuhang wika
Sa Lumang-Griyego may letra Γ γ (gamma ['gam.ma]). Pareho sa Filipinong G g ang bigkas nito.
Sa Latin pareho sa Filipino ang bigkas ng G g.
Sa Espanyol ang bigkas ng G g ay pareho sa Filipino kung sa harap ng a, o, u at mga katinig. Ngunit parang [he] o [hi] ang bigkas sa harap ng e o i.
Sa Pranses ang bigkas ng G g ay pareho sa Filipino kung sa harap ng a, o, u at mga katinig. Ngunit parang [dʒe] o [dʒi] ang bigkas sa harap ng e, i o y.
Sa Aleman pareho sa Filipino ang bigkas ng G g.
Komplikado sa Ingles. Binibigkas tulad ng Aleman ang mga salitang mula sa lumang Germanistic na Ingles. Halimbawa: get, gift. Ngunit katulad ng Pranses ang bigkas ng mga salitang-hiram mula sa Griyego, Latin, o Pranses. Halimbawa: general ['dʒɛnərəl], ginger = ['dʒɪndʒə], gymnastics = [dʒɪm'nastɪks].

Halimbawa: Transkripsiyon ng ilang Filipinong salita {14-5.1}: gamit ['ga.mit], higit [hi'git], diyan [dʒan]


Die filipinische Sprache - Ende Lexikon ga - gal 06. Oktober 2007

Seitenbeginn   Titelseite Filipino   Mabuhay