T

taạs {N/X}.
taạs {N} |8|. May palikurang mga isạng metro ang taạs mul sa lupa. {W Nanyang 6.2}
tumaạs {DT00/fg} |4|. Mayạ't mayạ'y tumaạs ang prẹsyo ng mga bilihin. {W Nanyang 6.4}
itaạs (1) {DB10/ft|fg} |6|. Kailangan mo lang itaạs ang kamạy. {W Nanyang 6.1}
mataạs {U} |40|. Napatingal sa mataạs na puno si Samadhi. {W Samadhi 3.2}
mapạgmataạs {U} |1|. Napakagandạ ang bagong reyna, pero siyạ ay mapạgmataạs at hambọg. {W Busilak 3.1}
pataạs {U} |1|.
itaạs (2) {N} |20| (≠ ibabaw).
sa itaạs ng {TK N TW} |(4)| {4-3.2}. May dalawạng silịd sa itaạs ng tindahan. {W Nanyang 6.3}
sa itaạs {TK N} |sa itaas  ng  ↔ (9)|. "A Song, anọ'ng ginagawạ mo sa itaạs? {W Nanyang 11.12} Karamihan sa pagtatalakay sa itaạs. {W Nolasco 2006 5.0}
kaitaasan {N}. Para sa mga mabubuti ang langit sa kaitaasan. {W Ambrosio 2006 1.2}
tab {N/X}.
magpatab {DT00/fh=fg} |1| {7A-412}. Magpatab ka na. {W Madaling Araw 3.10}
tabị {N/X}.
sa tabi ng {TK N TW} |14| {4-3.2}. Naup siyạ sa sopa sa tabị ng kanyạng Lolo Amado. {W Prutas 3.20}
katabị ng {N TW}. Katabị siyạ ng kanyạng inạ. Katabị kitạ. {W Madaling Araw 3.1}
nakatabị {U} |2|. Sabi ng babaeng nakatabị niyạ sa bus. {W Anak ng Lupa 3.1}
taga- {x} Panlapi.
taga- (1) Unlapi ng pangngalan at pang-uri (dako ng paggaling, pagsilang o tirahan). tagalalawigan.
taga- (2) Unlapi ng pangngalan at pang-uri (tungkulin o hanapbuhay). tagadalạ tagapahayag |taga+pahayag|.
tagapạg- (3)taga- (2). tagapạgdalạ tagapạgpahayag |tagapag+pahayag| tagapạgpasok.
[tago] {X}.
nakatago, nakatag {U} |3|. Meron palạng nakatagong pera itọng si Abet. {W Sabong 8.43}
[tagp] {X}.
makatagp {DT10} |3|. Maliban sa mga sirạng tulạy ay hind akọ nakatagp ng sagwịl sa daạn. {W Lunsod 3.12}
matagpuạn {DB10/ft|fp} {7-3.5.1 [1*]} |20|. Kayamanan, na ayon sa kanyạng Lolo Pandoy ay matatagpuạn sa dulo ng bahạghari. {W Samadhi 4.1}
tah {N/X} |10|.
ipagtah {DB20/fp|fg|ft} |1| {7-5.3}. Ipinagtah niyạ itọ ng isạng kulay lotus na bestida. {W Nanyang 13.6}
ipagpatah {DB10/fp|ft/ipag+patahi} |1| {7-5.3}. Ipinagpatah akọ ng mga bago at mahuhusay na bihisang sunọd na lahạt sa moda. {W Daluyong 15.40}
takạ {U/X}.
magtakạ {DT00|fy} |12|. Saglịt siyạng nagtakạ. {W Samadhi 3.3}
makapạgtakạ {DT00|fy} |3| (7-3.4). Nakapagtatakạ itọ kapạg inisip na ang mga delegado … {W Almario 2007 3.1}
takot {N/X} |60|.
takot {N} |20|. Naturạl sa tao na magkaroọn ng takot sa matematikạ. {W Cao 2013 3.1}
takọt {U} |10|. Takọt akọ sa matandạng asawa ni Tiya Margie. {W Tiya Margie 3.5}
matakot {DT00/fy, DT01/fy|fs} |15|. Natatakot akọng matuklasạn itọ ng aking mga magulang. {W Angela 3.16}
takutin {DB10} |6|. Huwạg mo na akọng takutin pa. {W Rosas 3.20}.
katakutan {DB10/fs|fg} |1| {7-7.2}. Hind siyạ mumu na dapat mong katakutan. {W Mumo 3.6}
ikatakot {DB10/fs|fy} |2| {7-7.2}. Ano ba'ng ikinatatakot mo? {W Nanyang 22.15}
tama (1) {U/X} |50|.
tama {U} |40| {9-2.1}. Tama nga ang sinabi ng inahịng manọk. {W Aesop 3.4.2}
tama (2) {N} |3|. Parehong may tama ang kanilạng mga mukh. {W Bulaklak 8.31}
[tanggạp] {X} |60|.
tanggapịn {DB10/ft|fg} |25|. Hind na rin siyạ tinanggap̣ ng mga itọ. {W Aesop 3.2.3} Kanina lang, natanggạp ko na ang iyọng paanyaya. {W Madaling Araw 3.12} {6A-6112}
matanggạp {DB10/ft|fg} |15|. Umaasa akọ na matatanggạp nilạ itọ bilang pangalawạng inạ. {W Arrivederci 3.9}
matatanggạp {U//DB/H}.
tanọng {N/X} |140|.
tanọng {N} |{N}, {DB//X} ↔ 90|. Marami siyạng tanọng tungkọl sa pag-aalaga ng mga halaman. {W Rosas 3.1}
magtanọng {DT00/fg |(8)|, DT01/fg/fp |(6)|, DT10/fg|ft(S-) |(13)|} |27|. Bakit hind ka muna nagtanọng? {W Naglaho 3.12} Nagtanọng na rin siyạ sa mga kaibigan nilạ ni Russell. {W Unawa 3.1}
tanungịn {DB10/fp|fg}. Tanungịn mo ang mga Rosas. {W Rosas}
itanọng {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fp} |12|. At hind ko na rin itatanọng sa iyọ kung saạn mo gagamitin ang kalahati ng kayamanang mapapasaiyọ. {W Samadhi 4.4} "Me itatanọng akọ sa 'yo," patianọd ni Cris. {W Bulaklak 8.5}
tanọng {DB//X} = itinanong. "Anọ ba'ng sakịt ni Nene?" tanọng ko kay Ponso. {W Ulan 20.13}
maitanọng {DB10/ft|fg} |5|. Ni hind ko naitanọng kung saạn siyạ nag-aaral, kung saạn siyạ nakatirạ. {W Estranghera 3.10} "Anọ ba namạn kayọ?" hind maintindihạng naitanọng ni Ada. {W Bulaklak 8.31}
palatanọng {U} |1|. Palatanọng kasị si Joe at si Nimfa namạ'y naghahanap nang makakausap ukol sa kanyạng mga sinusulat. {W Suyuan 3.5} {13A-452 Σ}
[tant] {X} |12|.
matant {DB10/ft|fg} |2|. Natant itọ ni Bonifacio. {W Salazar 2.1.8}
mapạgtant {DB10/ft|fg} |8| {7-5.4}. Napạgtant kong ang pagkaling ng magulang ang tunạy kong hinahanap. {W Damaso 4.1} {2A-331 Σ}
tao {N/X} |200|.
tao {N} |160|. Naturạl sa tao na magkaroọn ng takot sa matematikạ. {W Cao 2013 3.1}
tauhan {N} |10|. Sa nobelang itọ, iminungkahi ni Francisco, sa pamamagitan ng kaniyạng tauhan. {W Daluyong 2.14}
pagkatao {N} |16|. Anọ ang kanyạng tunay na pagkatao? {W Regine 3.1}
panauhin {N, U} |3|. Mahabang hapạg na inihand niyạ para sa mga panauhing prutas. {W Prutas 3.4}
makatao {U} |4|. Kạpwa may kahalagahang makatao, subalit kạpwa Amerikano rin. {W Salazar 2006 2.2.5}
taọn (1) {N/X}.
taọn |140|. Ilạng taọn na nilạ itọng ginagaw {W Prutas 3.2}
[taọn] (2) {X}.
magkataọn {DT00} |0| {7-8.1 (2)}.
pagkakataọn {ND} |40|. May mga pagkakataọn na hind kamị nagkakasund sa simul. {W Cao 2013 3.24}
tapạt {U/X} → tapat (1), tapat (2).
tapạt (1) (panlunan).
tapạt (1) {U} |tapat (1) {U},  sa tapat ng  ↔ ≈ 0|.
sa tapạt ng {TK N TW} |6| {4-4.2} (≠ sa harạp ng). Sa isạng burger house sa tapạt ng kanilạng opisina silạ nag-snack. {W Karla 209}
katapạt {U} |9|. Isạng maliịt na bintana na sa umaga'y katapạt ng sikatạn ng araw. {W Anak ng Lupa 3.3}
tapạt (2) (matalinghagang paglalarawan).
tapạt (2) {U} |12|. Tapạt sa kanyạng tungkulin.
ipagtapạt {DB11/ft|fg|fp} |8| {7-5.3 [1*]}. Sak lang ipinagtapat ni Tan Sua sa akin ang lahạt-lahạt. {W Nanyang 11.15} isạng araw nang mul niyạ akọng dalawin. {W Angela 3.21}
matapạt {U} |10|. Matapạt niyạng sinusunọd ang mga batạs. Sagọt na matapạt.
tapos {N/X} |160|.
tapọs {U} |{U},  {A//U} } ↔ 3|. Paano mo malalaman kung tapọs mo nang gawịn ang wal? {W Gubat 3.34}
tapọs {A//U} |12|. Tapos biglạng namatạy si Ammah, tapos umalịs si Papa. {W Nanyang 21.18}
magtapọs {DT01/fg|ft, DT10/fg|ft} !! |10|. Magtatapọs namạn sa elementạrya ang buns sa susunọd na taọn. {W Rosas 3.6}
matapos {DT00/fg, DB10/ft|fg} |50| {7-3.1 [2*]}. Sabịk na sabịk na siyạng matapos ang dalawạng taọn. {W Arrivederci 3.5} {DB?DT}
pagkatapos |60|.
pagkatapos {ND/G} {6-6.5.1}. Pagkatapos ng sampụng taọn ay nagịng [siyạ] babaeng nakaitịm na humantọng sa pagkapariwara. {W Nanyang 13.29}
pagkatapos {A?U//ND}. At pagkatapos ay isang bahay na yari sa tablạ at kawayan. {W Lunsod 3.5}
pagkatapos {K//ND}. Nagịng kuwarẹnta pesos iyọn pagkatapos dagdagạn nang dalawạng beses. {W Nanyang 7.11} Pagkatapos mag-alas-dose. {7A-141 (4)}
Tarạ!Tayo na!.
tatlọ {UB/X, N} {9-2.8}.
tatlọ (3), labịntatlọ (13), tatlumpụ't tatlọ (33), tatlọng daan (300).
ikatlọ (ika-3), pangatlọ {UB, N}.
pagkatatlọ {U}. Pagkatatlọng taọn.
tawad {N/X}.
magpatawad {DT10/fh|ft} |0|, patawarin {DB10/fg|fh} |8| {7-4.1 (9)}. Patawarin mo akọ kung hind kitạ naunawaan. {W Arrivederci 3.9}
tawag {N/X} |80|.
tawag {N} |{N}, {DB//X} ↔ 20|. Dalom ang tawag sa ilalim ng lupa. {W Ambrosio 2006 1.32}
tumawag {DT00/fg, DT10/fg|ft?fp} |10|. Nakalalayo ay narinịg kong may tumatawag sa aking pangalan. {W Lunsod 3.6}
tawagin (1) {DB10/fp?ft|fg} |(1), (2) ↔ 30|. Ikạw ang tinatawag ng isạng maliịt na bata. {W Rosas 3.25}
tawag {DB//X} = tawagin. Tawag ka. "Tiyong," tawag ko ul. {W Pagbabalik 3.12}
tawagin (2) {DB101/ft|fg|P-L}. Tawagin ko na lang daw siyạng Mang Kaloy. {W Damaso 4.5}
tawagan {DB10/fp?ft|fg} |3|. Tatawagan kitạ mamayạng hapon.
ipatawag {DB10/ft|fh} |2|. Kung bakit isạng araw ay biglạ na lang ipinatawag si Tong ng kanyạng inạng reyna. {W Gubat 3.1}
tayo {HT/1M} |130| {8-4.1}.
tayo {HT}. Mamamatạy tayo sa uhaw at gutom dito. {W Aesop 3.1.2} Wal tayong pinag-uusapang problema ngayọn. {W Almario 2007 3.2}
tayong … {HT.L: UB}. Tayong dalawa na lamang ang aani sa ating pananịm. {W Aesop 3.4.4}
tayong … {HT.L: N}. Tayong mga Pilipino ay mapạgpahalaga sa bayani. {W Katesismo 3.34}
Tayo na! {HT A}.
[tay] {X}.
tumay (≠ bumangon) {DT00/fg} |30|. Tumay na siyạ at binagtạs ang daạn. {W Anak ng Lupa 3.5}
tumatay {U//DT/K}. Siyạ ang tumatayọng kusinero bukọd sa ibạ pang trabaho sa tindahan. {W Nanyang 7.4}
maitay {DB10/ft|fg} |2| {7-3.3}. Kung ilampụng taọn siyạng naghirap para maitay ang tindahang 'yan. {W Nanyang 21.10}
makatay {DT00/fg} |1|. Nakatay na si Regina, nagsisiyasat ang mga matạ. {W Naglaho 3.14}
mapatay {DT00/fg} |1| {7-3.5.1 [3*]}. Napatay si Ate Rowena at si Ate Sally pero hulị na ang lahạt. {W Mumo 3.5}
maipatay {DB20/fp|fh|ft} |2| {7-4.2}. Dahil sa sipag at determinasyọn, naipatay ko na rin ng bahay sinạ Inạy at Itạy. {W Pagbabalik 3.9}
ipagpatay {DB20/fp|fg|ft/ipag+patayo} |1| {7-5.3 [2*]}. E, di, Ka Lino, pag ipinagpatay mo akọ ng bahay sa kabilạng dulo. {W Daluyong 15.05}
[katayuạn] {DB} |6|.
kinatatayuạn {N//DB/K} |(6)|. Para akọng kandilang itinulos sa kinatatayuạn ko nang marinịg ang pangalang Fernando Khan. {W Angela 3.12} K. hörte.
nakatay {U} |8|. Madalạs akọng nakatay sa harapạn ng tindahan. {W Nanyang 11.4}
tig- {x} Panlapi.
tig-. Unlapi ng pamilang. {9-2.8 (4)}. tig-isạ.
tigil {N/X} |50|.
tigil {N} |3|. At wal siyạng tigil sa kasasalit. {W Nanyang 11.3}
tumigil (1) {DT00/fg, DT01/fg|ft} |(1), (2) ↔ 30|. Tumigil ang ulạn. Tumigil na rin siyạ sa kanyạng pag-aaral. {W Unawa 3.8}
tumigil (2) {DT01/fg|fn}. Kayạ't naisipan kong lumuwạs ng Maynila kung saạn siyạ tumitigil ayon kay Lola. {W Damaso 4.2}
patigilin {DB10/fg|fh} {7-4.1 (9)} |1|. Gustọ ko na sana siyạng patigilin. {W Piso 3.4}
tila {A/UG} |80| ∼ bak {9-4.2}.
Tila may pakpạk ang mga kamạy niyạ at paạ sa anumạng gawịn. {W Daluyong 15.07}
[tili] {X}.
[natili, panatili] |45|.
manatili (1) {DT00/fy} |(1), (2) ↔ (34)|. Nagsimul siyạ bilang aprentịs sa tanggapan ng ...; mananatili siyạ sa tanggapang itọ hanggạng ... {W Daluyong 2.5}
manatili (2) {DT001/fy|P-L}. Ngunit mananatili tayong pulubi hanggạ't hind natin nailaplano ang edukasyọng tungo sa pagpapalakạs ng ating pambansạng kakayahạn. {W Almario 2007 3.7} Nanatiling patạy si Busilak. {W Busilak 3.14}
panatilihin {DB00/fg, DB10/fg|fh} |(6)| {7-4.1 (9)}. Panatilihing sarado ang pint. Panatilihin na lamang natin sa diwa ang katamisạn ng isạng pangarap. {W Uhaw 3.19}
tingịn {N/X} |120|.
tingịn {N} |40|. Dire-dirẹtso pa rin siyạ at hind bumaling ng tingịn sa mga dinadaanạn. {W Suyuan 5.6}
tumingịn {DT01/fg|ft?fn} |16|. Ngayọn , mag-isạ na lamang akọng tumitingịn sa mga bituịn tuwịng gabị. {W Laruang Krus 3.4}
tingnạn {DB10/fn|fg} |40|. Tiningnạn akọ ng aking mga kapatịd. {W Dayuhan 3.10}
mapatingịn {DT01/fg|fn} {7-3.5.1 [3*]} |12|. Napatingịn si Joe sa orasạn. {W Suyuan 3.6}
paningịn {N} |20|. Hanggạng sa naglaho siyạ sa aking paningịn. {W Estranghera 3.10}
[tirạ] (1) {X} |50|.
tumirạ {DT01/fg|fn} |5|. Tay, gustọ po namin na dito na siyạ tumirạ. {W Mumo 3.8}
manirahan {DT00/fg/mang+tirahan, DT01/fg|fn} |12|. May panahọn pa tayo upang manirahan dito. {W Aesop 3}
tirahan, tirahan {N} |15|. Dadako na siyạ sa tirahan ni Toryo. {W Anak ng Lupa 3.5}
nakatirạ {U} |20|. Sa bahay ninạ Ponso kung saạn nakatirạ si Nene. {W Ulan 20.10}
tirạ (2) {U/X} |15|.
tirạ {U} |8|. Hind ko agạd ibinigạy sa kanyạ ang inihand kong tirạng kanin at ulam. {W Angela 3.8}
matirạ {DB00} |6| {7-3.5.1 [1*]}.
natirạ, natitirạ {N//DB, U//DB} |(6)|. Lumipạd ang natirạ naming pera. {W Sabong 8.36}
[titig] {X}.
mapatitig {DT01/fg|fn} {7-3.5.1 [3*]}. Napatitik din siyạ kay Joe. {W Suyuan 5.2}
tiwala {N/X} |70|.
tiwala {N} |6|. Sinira na niyạ ang tiwala sa kanyạ ng mga mamamayạn. {W Angara 2012 3.24}
maniwala {DT01/fg|ft?fp, DT01/fg|ft?fp(S-..)} |14|. Naniniwala sa iyọ akọ. At sino ng ang maniniwalang ...? {W Regine 3.4}
makapaniwala {DT00/fg/makapang+tiwala} |4| {7-3.4}. Mịnsan ng parang hind akọ makapaniwala. {W Regine 3.4}
mapạgtiwalaan {DB10/ft?fp|fg} |1| {7-5.4}.
mapagtitiwalaan {U//DB/H} |(1)|. Upang makapạgdulot ng higịt na mapagtitiwalaang kopyạ. {W Almario 16.15}
mapaniwalaan {DB10/ft|fg/ma+pang+tiwala+an} |1| {7-6.2}. Hind ko mapaniwalaang may magkabiyạk ng pusong hind nagkakahinampuhan. {W Uhaw 3.4}
tiyạk {U/X} |45|.
tiyạk {U} |25|. Walạng tiyạk na hintuan ang bus. {W Nanyang 6.1}
tiyakịn {DB10/ft|fg} |1|. Tinitiyạk na mas magigịng succesful din ang auction sale sa mga concert ni Regine. {W Regine 3.8}
matiyạk {DB10/ft|fy} |12| {7-3.1 [1*]}. Noọn pa'y natiyạk ko na rin ang hinanakịt ng mga kapatịd ko. {W Dayuhan 3.19}
trabaho {N/Es} |≈ 70|.
trabaho {N} |55|. Mga lalaki na kaipala'y patungo sa kanilạng mga trabahong panggabị. {W Anak ng Lupa 3.5}
magtrabaho {DT00/fg} |10|. Dahil nanditọ tayọ para magtrabaho. {W Karla 5.202}
tulad {N/X} |110|.
tulad {N} |{N}, {U} ↔ 70|. Hind namin kailangan ang isạng tulad mong walạng pagmamahạl sa sariling any. {W Aesop 3.2.3}
tulad {U}. Hind tulad noọn sa probịnsiyạ. {W Pagbabalik 3.8}
tulad ng {U TW} |34|. Kung mayaman lang siguro kamị tulad ninạ Tiya Margie. {W Tiya Margie 3.4}
katulad ng {U TW} |{U TW}, {A//U TW} ↔ 12| (≈ gaya, kagaya) {9-3.1}. Katulad ninyọ akọ. {W Aquino 2010 3.6} Sapagkạt batịd kong hind kumukupạs ang busilak na kaloobạn sa isạng batang katulad mo, Samadhi. {W Samadhi 4.3}
katulad sa {U TK} |{U TK}, {A//U TK} ↔ 2| {9-3.2}. Ang nakikita niyạ ay katulad sa malimit ikuwẹnto sa kanyạ ni Lolo Pandọy. {W Samadhi 3.2}
katulad ng {A//U TW}. Katulad ng nasa itaạs. Katulad ng itaạs. Gustọ kong malaya katulad ng mga ibon. {W Estranghera 3.4} (Buhọk na) itịm na itịm na katulad ng sa gabị. { Liwayway 26 Nob 2007 Juan Tamad}
katulad sa {A//U TK}. Katulad sa mga bangkạng papẹl ay nawal ang kaniyạng bụlto sa aking paningịn. {W Pagbabalik 3.18}
tulog {N/X} |50|.
matulog {DT00/fg} |40|. Natutulog pa akọ. Puwede kang matulog sa amin. {W Unawa 3.2}
tulog {DT//X ☺} |2|. Tulog ka na ba? {W Madaling Araw 3.7}
makatulog {DT00/fg} |12| {7-3.4}. Hind siyạ makatulog dahil sa galit. {W Karla 5.203}
makatulog {DT00/fg} |3| {7-3.5.2}. Nakatulog na akọ sa paghihintạy sa iyọ! {W Bulaklak 8.20}
tulong {N/X} |70|.
tulong {N} |12|. Nakalabạs ngạ ng balọn ang lobo sa tulong ng kambịng. {W Aesop 3.1.3}
tumulong {DT01/fg|fp} |15|. Walạng tutulong sa inyọ. {W Bulaklak 8.28}
tulungan {DB10/fp|fg} |7|. Hind natin silạ dapat tulungan dito. {W Salazar 2.2.14}
tulungan {DB11/fp|fg|ft} |5| {6-3.4.4 (2)}. Hind natin silạ dapat tulungan dito. {W Salazar 2.2.14}
tulungan {DB101/fp|fg|P-L=P-D} |3| {13-4.4.2}. Tinutulungan ko siyạng magluto araw-araw. {W Nanyang 7.6}
tulungan {DB10: S-Tb} |2| {13-4.4.1}. Tinulungan siyạng linisịn ang sugat. {W Nanyang 12.25}
makatulong {DT01/fg|fp} |15|. Nag-asawa na ang dalawạng babaing nakatutulong sana. {W Dayuhan 3.3}
magtulungạn {DT00/fr} |4| {7-8.2} !!. Kung gustọ mong makaaliṣ dito, magtulungạn tayo. {W Aesop 3.1.2}
tulọy (1) {A/HG}.
"Sabi birthday ko daw ngayọn." Bigl ko tulọy siyạng nayakap. {W Piso 3.5}
[tulọy, tuloy] (2) {X}.
itulọy {DB00/ft} |4|. Ang aking hangarin na itulọy ang paglalayạs. {W Estranghera 3.6}
patuloy {U}.
patuloy {U}. Patuloy pa rin ang ating pagkukunwar. {W Madaling Araw 3.3}
magpatuloy {DT01/fg|ft} |15|. Nagpatuloy akọ sa paglalakạd. {W Piso 3.1}
ipagpatuloy {DB10/ft|fg} |8| {8-5.2}. Ipagpatuloy ang negosyo ng amạ balang-araw. {W Nanyang 6.8}
tunay {U/X} |100|.
tunay {U} |{U}, {A//U} ↔ 60|. Hay naku, tunay ang kasabihan, di ba, Mars? {W Rosas 3.5}
patunayan {DB10/ft|fh=fg, DB10/ft(S-..)|fh=fg} |6| {7-4.1 (8)}. Pinatunayan niyạ kung paanong mul sa nakalipas. {W Plano 3.9}
mapatunayan {DB10/ft(S-L)|fh=fg} |4| {7-4.2}. Mapatutunayanan ko rin sa kanilạ na hind lahạt ng mga magulang ay tama. {W Estranghera 3.7}
tungkọl {O} |45|.
tungkọl sa {O TK} |40|. Isạng pitak tungkọl sa sining at kultura ng bans. {W Liwayway 3.6} Dapat mayroọn kang gagawịn tungkọl dito. {W Cao 2013}
tungo {O/X} |80|.
tungo sa {O TK} |20|. Wikang-tulạy tungo at mul sa ibạng pagkakultura. {W Salazar 1996}
tumungo {DT01/fg|fn} |8|. Binalak kong tumungo sa tinitirhạn ng aking kasama. {W Daluyong 15.28}
magtungo {DT01/fg|fn} |20|. Magtutungo sila sa Kabisayaan. {W Dayuhan 3.10}
patungo sa {O?U TK} |30|. Ginagamit nilạng daạn patungo sa langit ang balangaw o bahaghari. {W Ambrosio 1.12}
[tuọd] {X}.
[turan] |25| (∼ turing).
maturan {DB} |0|.
tinuran {N//DB/D} |(3)|. Nahabạg akọ sa tinuran ni Fernando. {W Angela 3.21}
naturan {U//DB/D} |(20)| {6-6.1.1 4.}. Mga delegado sa naturang kumbensiyon. {W Almario 2007}
turan {DB/W ? DB//X} |(1)|. "…," turan niyạ sa akin. {W Krus 3.3}
turo {N/X} |48|.
ituro {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fp} |20|. Itinuro niyạ ang dinaanan namin. {W Piso 3.4}
maituro {DB11/ft|fg|fp} |4| {7-3.3}. Katutubong salit para maituro sa kanilạ. {W Dasal 3.14}
pagtuturo {ND} |20|.
[tuto] {X} (≠ aral).
matuto {DT10/fg|ft} |16| {7-3.5.1 [3*]}. Kailangan mabilịs siyạng matututong bumasa't sumulat. {W Almario 2007 3.6}
matutuhan, matutunan {DB10/ft|fg} |12| {7-3.5.1 [1*]}. Sa mga sandalịng yaọn ay natutuhạn ko ang maghinanakịt kay Amạ. {W Uhaw 3.17} Marami na rin akọng natutunan sa pakikipagsapalarạn sa kạlye. {W Girl 3.5} {10-4.1}
pagkatuto {N} |3|. Kasabạy ng pagkatuto nilạng matuto ng mga kapamaraanạn dito. {W Plano 3.43}
tuw {N/X} |50|.
matuw {DT01/fg|fs} |12|. Natuw si Apo Dakkel sa kanyạ. {W Prutas 3.4}
makatuw {DT00/fg}.
nakatutuw |2|, nakakatuw |1| {U//DT/K ? U}. Nakakatuwạng pagmasdạn. {W Pagbabalik 3.13}
katuwaạn {DB10/fs|fg} |1|. Katuwaạn na ni Inạ ang gayọn. {W Dayuhan 3.11}
ikatuw {DB10/fs|fg} |6| {7-7.2}. Labis kong ikinatuw iyọn. {W Angela 3.14}
tuw {U/X} |50|.
tuw { P-P=P-U } {9-3 (2)}.
|tuwi : tuwi na :  tuwing ↔ 0:1:49|.
tuwịng {U.L: P-L=P-U,  P-P=P-U } |20|. Alạm ni Fely na natutulog si Papa tuwing tanghali. {W Nanyang 22.11} Sa tuwing umaga'y masdan ang bulaklak. {W Kung saan 3.2}
tuwịng {K}. Ang kanyạng inạ, tuwịng mamalẹngke itọ ay madalạs siyạng isinasama. {W Unawa 3.3} Nagpupuntạ si Fely sa pinapasukan niyạng tindahan tuwịng may kailangan itọng bilhịn. {W Nanyang 22.10}
sa tuwịng {TK K} {4-4 (3)} |6|. Hind mo ba napansịn na sa tuwịng lulusong akọ sa tubig? {W Madaling Araw 3.6} Naroọn ang pagmamalakị ng kanyạng inạ sa tuwịng may pupuri sa kanyạ. {W Unawa 3.3}

24. Aug. 2020