S

sa {TK} |6000| {4-1}.
sa {TK} (lugar). Para sa mga mabubuti ang langit sa kaitaasan. {W Ambrosio 2006 1.22}
sa {TK} (patungo sa). Halos isạng buwạn na di akọ nagpupuntạ sa kanilạ. {W Tiya Margie 3.6}
sa {TK} (galing sa). Bakit kamị aalịs sa poọk na itọ ngayọn? {W Lunsod 3.16}
sa {TK} (para sa). Perang ibibigay sa akin. {W Damaso 3.6}
sa {TK: P-D(D P-K} {6-6.2}. Nakapasok akọ bilang isạng guro sa isạng kilạlang pamantasan. {W Pagbabalik 3.9}
sa {TK: P-N(N P-K} {8-8.2}. Tao sa paligid ko. {W Material Girl 3.11}
sa {TK: P-O(O P-K)} {10-2}. Para sa mga mabubuti ang langit sa kaitaasan. {W Ambrosio 2006 1.22}
sa {TK: P-K/L} {4-4}. Sa tantiyạ ko, walọ hanggạng sampụng taọng gulang ang batang iyọn. {W Angela 3.2}
sa {TK: P-P=P-K} {2-4.6}. Sa papẹl lamang ang kasạl namin. {W Arrivederci 3.4}
sa may {TK A/UT} {10-4 (4)}. Saglịt na humint si Ada sa may pintuan. {W Bulaklak 8.18}
… sa mga {… TK Y/M} {4-2.1 [8]}. Isạ sa mga kapatịd ko. May karampatang parusa ang bawat isạ sa mga prutas na hind dumatịng. {W Prutas 3.5} Ilạn sa mga bituịng gamit ng mga Sama sa paglalakbạy-dagat ang may pangalan. {W Ambrosio 2006 2.3.5}
 sa + si ,  sa + silạ kay, kinạ.
sa tuwịng {TK K} → tuw.
saạn? {HN/K} |80| {12-2.1}.
Saạn po kay akọ makakakuha ng puso ng saging? {W Gubat 3.4} Saạn ka nakatirạ? Saạn ka galing?
kung saạn {K HN, HS(K HN)} |(40)| {8-4.3.1}. Maynila kung saạn siyạ tumitigil ayon kay Lola. {W Damaso 3.2}
saanmạn, saạn man {HS, K//HS} |(4)|. Huwạg daw akọng tatanggị sa kanilạ, saanmạn nilạ akọ yayain. {W Daluyong 15.46}
kahit saạn {HS(K HN)} |(5)|. Hand siyạng sumama kay A Chuan kahit saạn. {W Nanyang 22.18}
kahit saạn {K//HS(K HN)}. Kahit saạng sulọk akọ magpuntạ kilalang kilabọt na din akọ. {W Material Girl 3.5}
nasa {O} |160| {10-3}.
Akọ ang nasa isip mo.
nasaạn? {ON} |16| {12-2.1}.
Nasaạn na ang bundọk Arayat? {W Ulan 20.1}
asạn? ☺ = nasaạn? Asạn ang bota ko? Asạ pint.
kung nasaạn {HS(K ON)} {8-4.3.1}.
nasaạn man {HS(ON K/HT}. Kung nasaạn man ang kanyạng diwa hind ko alạm. {W Material Girl 3.11}
kahit nasaạn {HS(K ON)}. Kahit nasaạn ka man, nasa bahay o trabaho. {W Halukay Ube}
mapasa- {x} |15| {7-3.5.1 [1*]}.
mapasaakin {DB10/ft}. → akin.
mapasa-Tsina {D}.
sabạy {A/X} |60|.
sabạy {A} |20|. Halos sabạy silạng sumikat. {W Rica 5.1}
sabạy {A?U?DT//X}. Sabạy tayo.
sabạy {U} |1|. Nagkaroọn [siya] ng tatlọng sabạy na alọk na mapagpipilian namin. {W Daluyong 15.32}
sabayạn {DB10/fp|fg} |5|. Sinabayạn niyạ iyọn ng pasok sa kanyạng kuwạrto. {W Karla 5.202}
kasabạy ng {A TW} |10|. Kasabạy ng paghitịt ay naglakạd-lakạd siyạ sa salas. {W Naglaho 3.1}
kasabạy sa {A?O TK} |1|. Kasabạy sa mulịng pagkaakit niyạ sa nakabibighaning mga kulay nito. {W Samadhi 4.1}
sabạy-sabạy {A/&&}. Nagugutom na rin akọ, sabạy-sabạy na tayong lumabạs. {W Karla 5.209}
sabi {N/X} |400|.
sabi {N} |{N}, {DB//X} ↔ 180|. Sa madalịng sabi, walạng pidgin na nabubu sa mga pag-uusap ng mga polyglot. {W Salazar 1996 1.3.6}
magsabi {DT10/fg|ft} |8|. May nagsasabi na hind makabuluhạn itọng mga hakbạng. {W Cao 3.23}
sabihin {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fp} |200|. Huwạg na huwạg mong sasabihin kahit kanino ang bagay na 'tọ! {W Nanyang 11.8}
sabihin {DB/ft(S-L)|fg} {6-2.5}. Sinabi kong amạ ko ang may-ari sa Li Hua. {W Nanyang 21.8}
sabi {DB//X} = sinabi, sinasabi. "…", mahinahong sabi ni Joe Carter. {W Suyuan 5.1}
nasabi {U//DB/N/sabihin} {6A-6112}. Narito ang buọng teksto ng "Ama Namin" sa nasabing aklạt. {W Dasal 3.22}
pagsabihin {DB10/fg|fh} |2| {7-5.1 [3*]}. Marahil, naguguluhạn siyạ sa pinagsasabi ko. {W Piso 3.6}
pagsabihan {DB10/fp|fg} |3| {7-5.2 [3*]}. Minsạn, habang nag-aayos kamị ng mga sako, pinagsabihan niyạ akọ. {W Nanyang 7.9}
ipagsabị {DB11/ft|fg|fp} |3| {7-5.3 [1*]}. Huwạg na huwạg mo ipagsasabi kahit kanino! {W Nanyang 11.9}
mapạgsabihan {DB10/ft|fg} |1| {7-5.4}. Lalo na nga't napạgsabihan na ng tanggapan ni Amạ: "..." {W Dayuhan 3.3}
sady {N/X} |35|.
sady {N} |1|. Marami sa kanilạ'y tila si Fely ang talagạng sady sa kapihan. {W Nanyang 22.3}
sady {U} |3|. Iyọn ang nayong sady ko. {W Nanyang 21.8}
sady {A//U} |23|. Ngunit sadyạng kilalạ ng mga pabo ang kanilạng kauri. {W Aesop 3.2.2}
sagọt {N/X} |90|tugọn.
sagọt |{N}, {DB//X} ↔ 60|. At lagi ang sagọt ng salamịn: "…". {W Busilak 3.2}
sumagọt {DT00/fg} |12|. Nag-angạt siyạ ng ulo at sak sumagọt. {W Piso 3.4}
sagutịn {DB10/ft|fg} |14|. Matagạl kong sinagọt ang tanọng niyạ. {W Angela 3.18}
sagọt {DB//X}. "Mabilịs akọng tatakbọ," sagọt ni Cris. {W Bulaklak 8.2}
pananagutan {N?ND} |4| (∼ bahala). May pananagutan akọ sa kanilạ. {W Angela 3.19}
sak {A/UG, A/LM} |88| {9-4.2}.
sak {A/UG} |62|. Sak puwede ka rin namạng makilibịng. {W Suyuan 5.7}
sak {A/LM  L : A A/HG} |2|. Sak lang pabulọng na sinabi sa akin ni Lim. {W Nanyang 7.8}
sak {A/LM  L : GG} |21|. Sak lang namin napansịn ang duguạng kamạy ni Tiyạ. {W Tiya Margie 3.8} Kapạg nakalabạs na akọ, at sak kitạ hahatakin palabạs. {W Aesop 3.1.2}
sakali {A/LM} |11| {9-5.2 (5)}.
sakali {A/LM} |8|. Kung sakaling mawal akọ, anạk, hanapin mo ang iyọng amạ. {W Angela 3.12} Sakali mang hind nagkakagalit si Inạ at Amạ, o nagkakagalit man … {W Uhaw 3.9} Kung sakali'y may karapatạn. {W Almario 2006 16.09}
sakit (1) {N/X}.
pasakit {N}. Pun ng pasakit ang bawat araw. {Damaso 4.3}.
sakit (2), malasakit {N, X?} |9|.
malasakit {N} |3|. Salamat sa malasakit n'yo ni Tiyạ Mila. {W Nanyang 13.3}
sakịt {N, X?}.
sakịt {N} |25|. Sanh ng sakịt ng kanyạng inạ. {W Suyuan 3.8}
saktạn {DB10/fp|fg, DB11/fp|fg|fs} |8|. Nasaktạn akọ sa ginawạ mo. {W Arrivederci 3.9} {6A-6112}
masaktạn {DB10/fp|fg, DB01/fp|fs, DB11/fp|fg|fs} |10|. Hind akọ masaktạn ng mga aswạng. {W Krus 3.7} Iniisip ko rin kasị na bak masaktạn siyạ sa aking sasabihin. {W Estranghera 3.3}
magkasakịt {DT00/fg} |10|. [Si] Haring Talangka na tulad ng maraming hari ay walạng ibạng papẹl sa kwẹnto kundị ang magkasakịt. {W Gubat 3.1}
maysakịt {N} (taong may-sakit).
may-sakịt {U}. May-sakịt daw ang hari. {W Pagbabalik 3.10}
masakịt {U} |8|. Kahit masakịt ang mga tinịk ng mga rosas. {W Rosas 3.26}
salamat {N/X}.
salamat {N} |20|. Maraming salamat.
pasalamat, pasasalamat {N} |2:10|. Sa tuwịng nagdarasạl akọ, lubọs ang pasasalamat ko sa Diyọs. {W Laruang Krus 3.1}
[pasalamat].
magpasalamat {DT01/fg|fp, DT01/fg|fs} |7| {7-1.4}. Hind pa rin nakalilimot magpasalamat si Regine sa Diyọs. {W Regine 3.3} Nagpapasalamat ang labịndalawạng prutas sa biyaya nilạng natanggạp. {W Prutas 3.5}
pasalamatan {DB10/fp/fg, DB11/fp|fg|fs} |3|. Paulit-ulit na pinasalamatan [ng dalaga] si Tan Sua sa pagliligtạs sa kanyạ. {W Nanyang 12.22}
mapasalamatan {DB10/fp|fg} |1|. Hind man lang itọ napigilan pang mul ni Rod o napasalamatan. {W Suyuan 3.8}
pagpapasalamat {ND}.
[salbạ] {X/Es} |5| |salvar| ≈ ligtạs.
isalbạ |1|.
maisalbạ {DB11/ft|fg|fn} |4|. Maisasalbạ niyạ akọ mul sa pagigịng ulila sa magulang. {W Damaso 4.2}
salit {N/X} |150|.
salit {N} |80|. Sa ibạng salit. {W Santiago 2003-B 3.1}
magsalit {DT00/fg, DT10/fg|ft} |35|. Pero hind ko na talagạ kayang magsalit. {W Madaling Araw 3.5} Hind siyạ nagsasalit ng Filipino.
makapagsalit {DT00/fg} |6|. "...", hind na namạn siyạ halos makapagsalit. {W Piso 3.4}
pagsalitaạn {DB10/fp|fg} |1|. Huwạg na huwạg mo ul akọng pagsalitaạn ng ganyạn. {W Rosas 3.16}
[sama] {X} |sama, sam ↔ 200|.
sumama {DT00/fg, DT01/fg|fp} |20|.
samahan {DB10/fp|fg} |8|. Samahan ninyọ akọ sa pagtatapọs ng laban na itọ. {W Aquino 2010 3.28}
isama {DB10/ft|fg|fn} |14|. Isạng araw, e, isasama ka namin sa lakad. {W Daluyong 15.44}
pagsamahin, pagsamạ-samahin {DB10/ft|fg} |1| {7-5.1 [1*]}. Pinagsama-sama ko ang mga papẹl sa kanyạng mga kahọn. {W Uhaw 3.16}
mapạgsama {DB10/ft|fg} |1| {7-5.4}. Hanggạ't hind pa napagsasama-sama ang bokabulạryo. {W Cao 2013 3.4}
makisama {DT01/fg|fr} |3| {7-9.1}. Marahil, magandạ akọng makisama sa kanyạ bilang katiwala. {W Angela 3.4}
magkasama {U} |6|. Kay, magkasama kamịng nanuluyang mul sa kaniyạng kaibigan sa Sampalok. {W Daluyong 15.31}
kasama {N} |90|. Nagtungo akọ, gaya ng aking balak, sa tinitirhạn ng aking kasama. {W Daluyong 15.29}
kasama ng {U P-W} |(5)|. Si Iniạ'y kasama ng dalawạ kong kapatịd na babaing nakababata. {W Dayuhan 3.5}
kasama ang {U TT: S-0(U TT ...)} |(10)|. Dito silạ nabuhay kasama ang mga diwata. {W Ambrosio 2006 1.1}
sam {N/X}.
sam {N} |6|. Mul sa labạs ay narinịg ang reklamo tungkọl sa sam ng panahọn. {W Nanyang 12.28}
masam {U} |36|. Hind rin masam ang pagkain sa araw-araw. {W Nanyang 6.6}
samakalawạdalawạ.
samantala {A/LM} |45| {9-5.2 (5)}.
samantala {A/LM}. Samantala, ang mga pahayagạng Tagalog. {W Liwayway 3.3}
samantalang {K//A.L}. Marami talagạ ang tulad ko na isinasawalạng bahala ang piso samantalang sinasambạ ang dọlyar. {W Piso 3.1}
pansamantalạ {U}. Itọ na rin ang nagịng pansamantalạ kong tirahan. {W Angela 3.10}
samp {UB/isang+pu, N} (10).
ikasamp (ika-10) {UB, N}.
sana {A/HG, A/LM} |65| {9-4.1}.
Pang-abay ginagamit para sa pagbuo ng 'pasakaling' pansemantika. {6-6 (2)}
sana {A/HG} |35|. Kung nagsasaad ang sana ng parirala, hutaga ito. Marami pa sana akọng itatanọng. {W Angela 3.8} Bibigyạn ko na lang sana ng pera. {W Piso 3.2} Sisilip sana akọ sa siwang. {W Nanyang 10.11}
sana'y {A/LM.TP: P-0} |12|. Nagsasaad ito ng buong pangungusap. Kung kaya ito'y pariralang pang-umpog na nasa harap ng panaguring may ay. Kung sana'y nakinịg akọ sa'yọ. {W Tiya Margie 3.9} Sana'y matuto kang mahalịn ang sarili! {W Nanyang 22.24}
sanang {A/LM.L: P-P=P-D(A.L D/W} |18| {9-5.2 (5)}. Ito'y bahagi ng panaguri (karaniwang parirala pandiwa); salitang pangnilalaman dahil may pang-angkop. Nais ko sanang huming ng paumanhịn sa mga nagaw ko sa'yọ noọn. {W Suyuan 5.6}
[sanay] {X} |20| {9-2.1}.
sanạy {U} |8| (⊥ asiw). Si Fely namạ'y sanạy na sanạy makiharạp sa ibạ't ibạng klase ng kostumer. {W Nanyang 22.4}
masanay {DT01/fg|ft} |3|. Masasanay ka rin sa buhay ng live-out. {W Rosas 4.7}
kasanayan {N, U} |6|.
nakasanayan {U} |2|. Gawaịng pagsasaka na nakasanayan niyạ sa aming probịnsiya. {W Pagbabalik 3.5}
sang- (sam-, san-) {x, X/isa} Panlapi {7A-121}.
sandaạndaạn.
sarili {N/X} |150|.
sarili {N} |≈ 50 %|. Aking sarili. Dahil sa awa at pagkapahiy ko sa aking sarili. {W Piso 3.5}
sarili {U: P-L=P-U} |≈ 50 %|. Hind ko kayang pagtaksilạn ang sarili kong damdamin. {W Madaling Araw 3.5}
sauliul.
sawa {N/X} |7|.
sawa {N} |2|. Wal siyạng sawa sa pagtupad ng iyọng mga kamunduhạng pangangailangan. {W Rosas 3.12}
sawa sa, saw sa {U TK} |3|. At dahil sawa na siyạ sa pagigịng isạng itịm na ibon. {W Aesop 3.2.1}
magsawa {DT01/fy|fs} |1|. Kung gustọ mo ng hug, sige magsawa ka. {W Halukay Ube}
sayạ {N/X}.
sayạ {N} |3|. Marinịg lang ang matagintịng na tinig ng dalaga'y agạd nakadaramạ ng sayạ. {W Nanyang 13.9}
sumayạ {DT00/fg} |2|. Biglạng sumayạ ang malakịng bahay. {W Mumo 3.8}
magsayạ {DT00/fy?fg} |1|. Magsayạ ka, huwạg kang malungkọt.
pasayahịn {DB10/fg|fh} |2| (7-4.1 (9)). Pinapasayạ akọ ng kasinungalingan ng gabịng itọ. {W Madaling Araw 3.8}
masayạ {U} |40|. "Hind, Didang!" ang masayạng tugọn ni Lino. {W Daluyong 15.47}
 si, sinạ {Y/Ta} {8-6.2 (2)}.
si {Y/Ta} |1000|. Umup si Oden sa harạp ng isạng kainạn. {W Anak ng Lupa 3.5} Magandạng si Busilak na nakahig sa loọb [ng kabaong]. {W Busilak 3.15} {11-2 (2)}
sinạ {Y/Ta} |40|. Kumawạy sa akin sinạ Ahia at Fely. {W Nanyang 22.29} Nakaalịs na rin sinạ Ate. {W Dayuhan 3.10}
silạ {HT/3M} |200| {8-4.1}.
silạ {HT/3M}. Kạpwa silạ nakaup nang tuwịd. {W Nanyang 13.13}
silạ ni {HT TW.Y: P-W}. Nag-away silạ ni Katrina. {W Sabong 8.1}
silạng ... {HT.L: UB}. Silạng dalawạ lamang ang nakakaalạm ng puno't dulo ng lahạt. {W Karla 5.207}
silạng ... {HT.L: N}. Iniwan silạng mag-inạ ng kanyạng amạ {W Angela 3.9}
silạ {HT/3M}. Sino po silạ?
silbị {N/Es} |24| |servir|.
magsilbị {DT01/fg|fp} |15| {7A-141 (1)}. Ngunit hind ko gustọng nagsisilbị sa mga lasịng. {W Nanyang 22.29}
nagsilbị, nagsisilbị {U//DT} |(8)|. Akọ ang nagsilbịng tungkọd ni Ammah. {W Nanyang 21.11}
pagsilbihạn {DB10/fp|fg} |3|. Mamuhay nang ikạ'y pinagsisilbihan. {W Material Girl 3.8}
simul {N, X/mula}.
simul {N} |13|. Sa simul hanggạng gitn ng Mạrso. {W Ambrosio 2006 2.32}
simul sa {O TK} |1|. Simul sa gabịng iyọn. {W Angela 3.23}
simul {O: O A} |6|. Nag-iisạng pumanhịk sa bundọk Duhat simul pa kaninang tanghali si Samadhi. {W Samadhi 4.1}
simul nang {O K: S-K} |3|. Simul nang mamatạy ang asawa. {W Suyuan 3.5}
sing- {x} Panlapi {9-2.7 (1)} {7A-121}.
singgandạ {U}.
kasịng- {x}. Kasịngkupad ng sus.
sino? {HN} {12-2.1}.
sino? {HN}. "Sino 'yan?" tanọng ng nasa loọb. {W Bulaklak 8.19} Sino ang kumuha ng tinapay ko? {W Busilak 3.4}
sinong? (1) {HN.TT}|sino ang : sinong {HN.TT} ↔ 9:5| {2-2.2 (3)} = sino ang? Sinong gumamit ng aking tinidọr? {W Busilak 3.5}
kung sino {HS(K HN)} {8-4.3.2}. May kamukh siyạng tao. Hind ko lang matandaạn kung sino. {W Angela 3.7}
kahit sino {HS(K HN)}. Hind akọ maaaring magpapasok ng kahit sino. {W Busilak 3.12}
sinumạn {HS(HN.K/HT} |sinuman,  sinumang {U//HS}  ↔ 4|. Ngunit walạng sinumạn sa mga kawanị ang nagsalit. {W Angela 3.20} Sinumang may kasalanan. {W Dasal 3.33} {HS.L S-L} Makagagaw niyạn sinumạn.
kung sinong (2) |1|, kahit sinong (2) |2|, sinumạng |12|, sino mạng |1| {U//HS} {9-2.4}. Kahit na sinong alagad ng wika at/o ng sining. {W Liwayway 3.5} Wal ni sinumạng tao ang maaari kong malapitan. {W Damaso 4.3}
nino.
sisi {N/X} |14|
magsisi {DT00} |4| Nagsisisi ba siyạ? {W Material Girl 3.10}
sisihin {DB10/ft?fp|fg} |6|. Minsạn ay gustọ ko na siyạng sisihin. {W Damaso 3.4}
sisi {DB//X} |1| = sinisi.
pagsisihan {DB10} |1| {7-5.2 [2*]}. Pinagsisisihan niyạ ang sariling katangahạn. {W Nanyang 13.15}
siyạ (1) {HT/3I} |600| [ʃjʌ], [ʃʌ], [sɪ'jʌ] {8-4.1}.
Dadako na siyạ sa tirahan ni Toryo. {W Anak ng Lupa 3.5} Parati siyạng galịt pag-uw ng bahay kapạg natatalo. {W Daluyong 15.15}
siyạ (2) {A/LM} |≈ 15| {9A-431}.
Upang ang wikang itọ'y siyạng magịng wikang pambans. {W Liwayway 3.4} Wari niyạ'y siyạ ang kausap ng inạ sa tul. {W Suyuan 5.14}
siyạm {UB/X, N} ['ʃjʌm], ['ʃʌm], [.sɪ'jʌm] {9-2.8}.
siyạm (9), labịnsiyạm (19), siyạmnapụ't siyạm (99), siyạm na daạn (900).
ikasiyạm (ika-9), pansiyạm {UB, N}.
sukat {N/X}.
sukatin {DB10/ft|fg} |6|. Sinukat niyạ ang kasalubong. {W Bulaklak 8.27}
panukat {N} |1|. Dahil laging may dalạng panukat si Tan Tiak. {W Nanyang 13.6}
sulat {N/X} |100|.
sulat {N} |25|. Magtatakạ ka marahil sa sulat ko. {W Arrivederci 3.9}
sumulat {DT00/fg} |5|, {DT01/fg|fp} |3|, {DT10/fg|ft} |2|. Kailangan mabilịs siyạng matututong bumasa't sumulat. {W Almario 2007 3.6} Narinịg ko si Amạ: "Sumulat kayọ sa amin." {W Dayuhan 3.10}
magsulạt {DT00/fg} |9|, {DT10/fg|ft} |4| . Mahilig magsulat ng maiklịng kuwẹnto at mga tul si Nimfa. {W Suyuan 5.5}
sulatin {DB10/ft|fg} |20|. Nobelang panlipunan na sinulat ng ating pambansạng bayani. {W Pag-ibig ni Rizal 3.8}
isulat {DB10/ft|fg} {DB11/ft|fg|fp} |10|. Isulat mo ang iyọng ngalan. Kapạg isinulat sa malakịng titik ang mga naturang katangian ng tao at lipunan. {W Almario 2006 16.24}
masulat {DB10/ft|fg} |4|. Sa likọd niyọn ay nasusulat sa maliliịt at bilugạng mga titik sa bughạw na tintạ. {W Uhaw 3.17}
makasulat {DT00/fg, DT10/fg|ft} |12| {7-3.4}. Nakasulat sa Tsino at Inglẹs ang pangalan ng tindahan sa lona. {W Nanyang 6.3}
[sund] {X}.
magkasund {DT00/fr} |10| {7-8.1 (2)}. Habang nananatiling sarado ang isip mo sa mga paalala, hind tayo magkakasund. {W Karla 5.202}
sunọd {N/X} |70|.
sunọd {N} |{N}, {U} ↔ 9|. Ngayọn lang akọ natalo nang tatlọng sunọd. {W Sabong 8.42}
sunọd {U}. Ipinagpatah akọ ng mga bago at mahuhusay na bihisang sunọd na lahạt sa moda. {W Daluyong 15.40}
sumunọd {DT00/fg, DT01/fg|fp} |50|. Sumunọd namạn agạd siyạ, marahil dahil na rin sa gutom. {W Piso 3.2}
sumunọd {N//DT/N, U//DT/N}. Sumunọd na dumatịng si Pakwan. {W Prutas 3.4}
sumusunọd {N//DT/K, U//DT/K}. May nakalaạn po palạng biyaya sa mga sumusunọd sa utos. {W Prutas 3.6}
susunọd {N//DT/H, U//DT/H}. Hanggạng sa susunod na anim na taọn. {W Cao 2006 3.22}
sundịn {DB10/fp?ft|fg} |15|. Napilitan siyạng sundịn ang kagustuhạn ng dalaga. {W Nanyang 12.22}
sundạn {DB10/fp|fg} |15|. Si Dr. Santos ay susundạn ni Inạ at mga kapatịd ko. {W Dayuhan 3.14}
sunụd-sunọd, sunọd-sunọd {U/&&} |8|. Napabalikwạs akọ sa sunụd-sunọd na katọk sa pint. {W Pagbabalik 3.19}
masunurin {U} |5|. Hind akọ katulad ng ibạ ninyọng mga anạk na masunurin. {W Pang-unawa 3.7}
magkasunọd {U} |3|. At binigyạn si Lim Kui ng magkasunọd na sampạl. {W Nanyang 11.14}
alinsunod sa {O TK} |8|. Alinsunod sa sinasabi ni Octavio Paz. {W Dasal 3.20}

24. Aug. 2020