K

ka, ikạw {HT/2I} {8-4.1}.
|ka : ikaw ↔ 400:50|.
ka {HT/2I/HG: P-T=P-N}. Matandạ ka sa akin. {W Ulan 20.11} Bakit matagạl kang nawal, Inẹng? {W Angela 3.7}
ikạw {HT/2I: P-P=P-N}. Ikạw 'yong kaibigan ni Vic? {W Anak ng Lupa 3.6} Ikạw na ang bahala riyan. {W Sabong 8.10}
ikạw {HT/2I: P-T=P-N}. Kung gustọ mo, sa kuwạrto na lang niyạ ikạw maghintạy. {W Anak ng Lupa 3.6} Habang ikạw ay sinusuyo. {W Rosas 3.17}
ka- {x} Panlapi.
ka- (1) Unlapi ng pangngalan (kaparis). kapatịd kasama.
ka- (2) Unlapi ng pang-uri (naghahambing). kagaya kasama katulad.
ka- (3) {12-2.3} Unlapi ng pang-uri (sa tanong sa halip na ma-). Gaanọ ka kataạs?
ka- (4) Unlapi ng pang-uri (bulalas). Kabaịt!
ka-&- (5) Unlapi ng pangngalan (kaparis). kababayan.
ka-&- (6) {6-6.5.2} Unlapi ng pangngaldiwang pang-ulit.
{ VCS ka- 4.}: "prefix expressing the idea of continuity or repetition as in kasasalitạ 'speaking continuously', kasusulat 'writing continuously'."
ka-&- (7) {6-6.6} Unlapi ng katatapos.
{ VCS ka- 3.}: "prefix expressing the idea of an action just performed or done as in kaaalịs 'has just gone or left', kasusulat 'written just now'."
ka-&- (8) Unlapi ng pang-uri. kakaibạ.
ka--an (9) {7-7.2} Kumpol-panlapi ng pandiwang balintiyak (fokus sa sanhi).
ka--an (10) Kumpol-panlapi ng pangngalan (basal). kahirapan kaitaasan kasalanan.
ka-&-an (11) Kumpol-panlapi ng pangngalan. kahihiyạn.
kaka- (12) Unlapi ng pang-uri (lubhang marami o kaunti). kakatuw.
kama- (13) Unlapi ng pang-abay (panahon). kamakalawạ kamakailạn.
kapa--an (14) Kumpol-panlapi ng pangngalan. kapahamakạn kapatawarạn.
kapang--an (15) Kumpol-panlapi ng pangngalan. kapanganyayaan kapangyarihan.
kina--an (16) Kumpol-panlapi ng pangngalan. kinaumagahan.
ika- (i-). → magka- (mag-). → maka-. → naka-. → napaka-. → pagka- (pag-). → pinaka-.
kahinatnạn |ka+hing+dating+an|datịng.
kahit {K} |160|.
kahit {K: S-K}. Kahit malakị ang kaalaman ninạ Pushkin at Tolstoy sa pagkawika-at-kulturang Pransẹs. {W Salazar 1996 1.3.9}
kahit {K: P-..} {13-4.2 (3)}. Hayaan mo namạn akọng makita siyạ kahit sa hulịng sandal. {W Suyuan 3.1}
kahit na {K A/HG} |25|. Kahit na akọ ay lumakị sa hirap, hind ko kailanmạn dinanas ang ganitọ kasaklạp na buhay. {W Damaso 4.4} Pagkạt walạ akọng dalạ kahit na lumang litrato. {W Damaso 4.3}
kahit alịn, anọ, kanino, magkano, nasaạn, saạn, sino {..S(K ..N)} {8A-4311}.
kahit anọng, kaninong, sinong {U//HS.L} |3| {12-2.2 (3)}. Sa pakikipạg-usap ni Aldo sa kahit kaninong lalaki. {W Naglaho 3.10}
[kail] {X}.
maipagkail {DB10/ft|fg} |3| {7-5.4}. Hind pa rin maipagkakail ang bawat galạw ng ating mga matạ. {W Madaling Araw 3.1}
kailangan {AH, X?}.
kailangan {AH/DN} {9-6.1.3}. Kailangang lumikas na tayo rito. {W Aesop 3.4.2}
kailangan {AH/N} {9-6.1.2}. Kailangan mong magbayad ng pilak. |({AH/DN}, {AH/N}) + {GGW} ↔ 22| {W Gubat 3.3} Kailangan tawagin ko ang aking mga kapit-bahay. |({AH/DN}, {AH/N})  {GGW}  ↔ 10| !! {W Aesop 3.4.1}
kailangan {N//AH: P-W P-W P-T} {9-6.2}. Kailangan ninyọ ng malakịng bahay para bumagay itọ sa inyọng hardịn ng mga rosas. {W Rosas 4.1}
kailangan {N//AH: P-W P-T}. Bakit kailangan ng Filipino ang Filipino? {W Almario 2007} Kailangan mo ang pahingạ. {W Dayuhan 3.12}
kailangan {U//AH?N//AH}. Hind namin kailangan ang isạng tulad mong walạng pagmamahạl sa sariling any. {W Aesop 3.2.3}
kailangan {N}. Pumupuwẹsto na ang mga nagtitindạ sa kalsada at halos ang kailangan ng buhay ay inihahain ng mga lansangan. {W Anak ng Lupa 3.4}
[kain] {X}.
kumain {DT00, DT10/fg|ft} |42|. Kumain na kayọ. {W Sabong 8.10} Ayaw ring kumain. {W Nanyang 13.27} Naranasan kong huming ng limos, kumain ng panịs. {W Damaso 3.4}
kain {DT//X}. Kain na tayo.
kainin, kanin {DB10/ft|fg} |17|. Pero kahit tinapay at kanin ang kinakain sa araw-araw. {W Nanyang 12.7}
kinakanin, kinakain {U//DB/K}. Nakatingịn ang lalaki sa kinakain nitọng lomi. {W Karla 5.209}
makakain {DT00/fg} |8| {7-3.4}. Hind akọ nakakakain tatlọng beses isạng araw. {W Material Girl 3.2}
pakainin, pakanin {DB10/fh|fg} {7-4.1 (9)} |2|. Dinalạ niyạ kamị sa kaisạ-isang karinderiya at doọn niyạ kami pinakain. {W Sabong 8.20}
kamị {HT/1M} |260| {8-4.1}.
kamị {HT/1M}. Gener, hanapin mo na kamị! {W Mumo 3.2}
kamị ni, ninạ {HT: P-N(HT P-W} |16|. Nagsimul kamị ninạ Itạy at Inạy sa kani-kaniyạng trabaho. {W Pagbabalik 3.4}
kamịng ... {HT.L: P-N(HT.L UB)} |3|. Naiwan kamịng tatlọ sa tindahan. {W Nanyang 11.10}
kanilạakin.
kanina {A/KN, X?} |20|.
kanina {A/KN: P-0=P-A}. Pisong ibinigạy mo sa 'kin kanina. {W Piso 3.4} Kanina ko pa kasị napapansịn na pinagmamasdạn mo ang mga 'yon. {W Prutas 3.1} Kanina ka pa?
kaninang ... {A.L: P-A(A.L …} {9-5.1}. Kaninang umaga pa'y sinabi niyạng daratịng ka. {W Nanyang 13.25}
kani-kanina {A/&&}. Kani-kanina lang ipinakita mo ang larawan ng girlfriend mo sa akin. {W Madaling Araw 3.11}
kanino? {HN} |9|.
kanino? {HN/K}. Kanino itọ?
kaninong ...? {U//HN/K} {12-2.2}. Kaninong aklạt itọ?
kung kanino, kahit kanino, kanino man {HS(K HN/K)} |8|. Huwạg na huwạg mo ipagsasabi kahit kanino! {W Nanyang 11.9} Hind niyạ nagawạng magreklamo o magsumbọng kanino man. {W Nanyang 11.15}
kanyạ,, kaniyạakin.
kapạg, kapagkpag.
kapọs {U/X} |2| {9-3 (3)}.
kapọs { P-L=P-U }.
kapọs {P-P=P-U}. Labis sa salit, kapụs sa gaw. (Kasabihan)
kapusịn {DT01?DB01/fy|ft} . Hind kamị kakapusịn sa pagkain. {W Lunsod 3.16}
kapuw, kạpwa {N, X/puwa} |40| {5A-222 (3)}.
kạpwa {N  L } |12|. Ang isạng tao'y hind marunong magpahalagạ sa damdamin ng kanyạng kạpwa. {W Karla 5.207}
kạpwa {U  L } |11|. Pawang mga guro at kạpwa mga doktọr ang nakikiramay nang gabịng 'yon. {W Suyuan 5.1}
kạpwa {A//U  L } |11|. Kạpwa silạ masayạ. {W Angela 3.13}
kạpwa-tao {N/Tb}.
kạpwa-empleyado {N/Tb}. Tatlọng kạpwa-empleyado. {W Nanyang 7.1}
[karị] {X}.
karinderiya, karinderyạ {N/-derya} {8-2.1 (2)}. Naisip kong pakainin na lang nang mapansịn ko ang isạng karinderyạ. {W Piso 3.2}
kasạl {N/Es} |casar|.
ikasạl {DB00/ft[fg]} |7|. Nang ikasạl si Isha ay pinadalhạn pa niyạ ng imbitasyọn si Tan Sua. {W Nanyang 13.29}
magpakasạl {DT00/fh=fg, DT00+01/fh=fg1|fg2} |9|. Silạ'y nagpakasạl ni Josephine sa loọb ng kulungan (sila ni J.). {W Pag-ibig ni Rizal 3.11} Napilitang magpakasạl sa isạng babaing Bombay si Fernando. {W Angela 3.17}
kasị {K} |60| ∼ dahil.
kasị {K/HT} |35|. Palatanọng kasị si Joe at si Nimfa namạ'y naghahanap nang makakausap ukol sa kanyạng mga sinusulat. {W Suyuan 3.5} {13A-452 Σ}
kasị {K/ HT } |10|. Parang naintindihạn nga niyạng sinabi ko, kasị ngumiti siyạ. {W Piso 3.6}
kasị {K?A}. Matigạs kasị ang ulo mo. {W Pag-unawa 3.5}
kay, kinạ {TK.Y/Ta} {4-3.1}.
 sa + si  → kay |250|.  sa + silạ  → kinạ |12|.
Tumingịn si Ada kay Cris. {W Bulaklak 8.6} Umamot ka ng gulay kinạ Bayani. {W Ulan 20.7}
kay (1) {K/LM} {13-4.2 (2)}.
kay {K}. Hind ko agạd ibinigạy sa kanyạ ang inihand kong tirạng kanin at ulam. Kay nakausap ko siyạ at nasagọt ang mga tanọng ko. {W Angela 3.8}
kay {K/LM}. Kay namạn hind rin nagtagạl. {W Aesop 3.2.2}
kayạ't {K} |80|. Kayạ't ipinagluto ka niyạ ng pinakamahusay na kapẹ. {W Nanyang 13.25}
kung kay, kung kayạ't {K K} |5 + (15)|. Nag-uulạn nang nakalipas na mga araw kung kayạ't mataạs ang tubig sa ilog. {W Ulan 20.23}
kay ng {K A} |15|. Kay ng sa panahọn ng paghihimagsik, piniling gamitin ni Andres Bonifacio ang Tagalog bilang opisyạl na wika ng Katipunan. {W Plano 3.10}
kay (2) {A/HG} ∼ bakyata.
kay {A/HG}. Saạn p kay akọ makakakuha ng puso ng saging? {W Gubat 3.4} Anọ kay ang mahiwagang bagay na iyọn? {W Samadhi 4.3}
kay ngạ, kay palạ {M(A A)}. Kay palạ malungkọt si Nene. {W Ulan 20.14} Kay ng ipinakulot na lamang niya ang buhok ko. {W Daluyong 15.40}
... o kayạ {K A} |30|. Pisong tinapay o kay pisong ice tubig. {W Piso 3.5}
kaya {N/X}.
kaya {N}. Kaya ko iyạn.
kaya {U}. At kaya ka nagrerebẹlde? {W Estranghera 3.5}
kaya {AH/N} {9-6.1.2}. Hind na natin kayang gumalạw pa ng kahit isạng pulgada man lang. {W Madaling Araw 3.2} Iyạn ang hind ko kayang gawịn. {W Daluyong 15.20}
makaya {DB10}. Hind ka mapapahiy, kung makakaya ko rin lamang. {W Daluyong 15.07}
kakayahạn {N}. Ang kanyạng kakayahạn sa panunulat.
kayọ {HT/2M} |70| {8-4.1}.
kayọ {HT/2M}. Kumain na kayọ. {W Sabong 8.10}
po kayọ {A/HG HT/2M}. Kayọ po, Reyna, dito po kayọ ang pinakamagandạng babae. {W Busilak 3.8}
kaysạ {O, X/kay?} |30| {10A-201}.
kaysạ {O: P-T ↔ P-O(O P-N)}. Mas mahalagạ kaysạ gint ang pagbabalịk-loọb ng anạk. {W Nanyang 22.25} (pagbabalik-loobginto) Si Juạn ay matangkạd kaysạ kay Pedro. (si Juansi Pedro.)
kaysạ {O: P-T ↔ P-O(O P-K)}. Higịt na mas magandạ si Busịlak kaysạ inyọ. {W Busilak 3.8}(si Busilakkayo)
kaysạ {O: P-P ↔ P-O(O A)}. Mas kabighạ-bighani ang suọt kaysạ karaniwan. {W Nanyang 11.6} (mas kabigha-bighanikaraniwan)
kaysạ {O: S-… ↔ P-O(O S-…)}. Mas malalim ang isạng sibilisasyọn kung may interaksiyọn dito, kaysạ kung ang sibilisasyọng itọ'y huhulaạn lamang sa pamamagitan ng … {W Salazar 1996 1.3.4} (kung may interaksyonkung ang sibilasasyon …)
kaysạ sa {O TK: P-K ↔ P-O(O P-K)}. Nakita ng mga Tagalog ang kanilạng wika at kultura bilang nakatataạs kaysạ sa ibạ. {W Plano 3.37} (kanilang wikawika ng iba)
 kaysa ng kaysạ sa {O TK: P-W ↔ P-O(O P-K)}. Siguradong dọble ang kinain niyạ kaysạ sa akin. {W Sabong 8.11} (kinain niyakinain ko) Gumagamit [silạ] ng bituịn sa pagtukoy ng mas mahabang panahọn kaysạ sa araw o buwạn. {W Ambrosio 2006 2.41} (ng bituinaraw o buwan)
kaysạ {K} Mas mabuti na iyọn kaysạ ang tiyạn namạn namin ang magdusa. {W Material Girl 3.6}
kib {N/X} |11|.
|walang, hindi ~ :  walang, hindi  ~ ↔ 11:0|.
walạng kib {U.L N} |2|. Si Inạ'y walạng kib. {W Dayuhan 3.10}
hind kumib {DT00}. Hind rin kumikib si Inạ. {W Uhaw 3.12}
magsawalạng-kib {DT00} |3|. Mas minamabuti ng mga may-ari ng tindahan na magbigạy at magsawalạng-kib na lamang. {W Nanyang 7.10}
pagsasawalạng-kib {ND} |2|. Magtatakạ ka marahil sa sulat kong itọ pagkatapos ng matagạl kong pagsasawalạng-kib. {W Arrivederci 3.9}
hind palakib {U}. Si Inạ ay hind palakib: siyạ ay babaing bilang at sukat ang pangungusap. {W Uhaw 3.3}
kilabot {N/X}.
kilabutan {DT00/ft} |1| {7-2 (2)}. Kinilabutan siyạ, pero hind siyạ kumaripas ng takbọ. {W Nanyang 12.12}
[kilala] {X} |100|.
kilalạ {U} |20|. Nueva Ecija, na noọ'y kilalạ bilang graneria o bangạn ng bigạs ng bansạ. {W Daluyong 2.1} Mga akd ng mga kilalạng manunulat na "marunong" gumamit ng wika. {W Liwayway 3.5} Kilalạ ko siyạ.
magkilala {DT00/fr} |1|. Hind man kamị lubọs na nagkilala. {W Estranghera 3.11}
kilalanin {DB00/ft, DB001/ft|P-L} |10|. Nagịng isạng kagalang-galang na institusyon ang Liwaywạy at kinilala bilang babasahịn sa mga Paaralạng Bayan. {W Liwayway 3.5} Kinilala nilạng wikạng pambans ang lahạt ng nabanggịt na tungkulin. {W Plano 3.36}
makilala (1) {DB10/ft|fg} {7-3.5.1} |(1, 2) ↔ 12|. Doọn ko nakilala ang isạng lalạking may katandaạn na. {W Damaso 4.5}
makilala (2) {DB10/ft|fg}. Sa kaunạ-unahang pagkakataọn ay ganạp kong nakilala ang lungkọt ni Inạ. {W Dayuhan 3.13}
magpakilala {DT00/fh?fg, DT10/fh|ft} {7-4.1 (7)} |5|. Dalị-dalị siyạng lumipạd patungo sa grupo ng mga pabo at nagpakilala bilang kauri ng mga itọ. {W Aesop 3.2.1} Malimit nagpapakilala ng kagalakan ang ngit.
ipakilala {DB11/ft|fh=fg|fp} |5|. Ipinakilala akọ ni A Chuan sa kanyạ. {W Nanyang 21.19}
maipakilala {DB10} |1|. Hind mo naipakilala sa 'kin kung sino ang nagpamana sa 'yọ. {W Naglaho 3.4}
pagkikilala {N?ND}. Nagịng simul iyọn ng kanilạng pagkikilala. {W Naglaho 3.6}
pagpapakilala {ND} |5|. Mul sa "Pagpapakilala" ni Rogelio Sikat sa Magandạ Pa ang Daigdịg. {W Daluyong 2.15}. "Akọ si Pocoy," pagpapakilala nito sa sarili. {W Samadhi 4.2}
kakilala {N}. Mukhạng matagạl niyạ nang kakilala si Tan Sua. {W Nanyang 11.2}
kinạkay.
[kinịg] (1) {X} ≠ dinịg.
makinịg {DT00} |15|. Tahimik siyạng nakikinịg at bihirang umimịk. {W Nanyang 11.2} Mga nakikinịg.
pakikinịg {ND}.
pakinịg {N}.
pakinggạn {DB10/pakinig+an} |7|. Hind man lang nilạ akọ pinakinggạn at para masabi ko sana kung anọ ang totoọ. {W Estranghera 3.5}
[kinịg] (2) {X}.
manginịg {DT00} |10|. Manginginịg ang aking buọng katawạn. {W Madaling Araw 3.2}
panginginịg {ND}. Panginginịg ng boses.
kita {U/X}.
kita {U} |0|. Kita lamang nang bahagyạ ang tabịng-dagat dahil sa ulap.
magkita {DT00} |15|. Nang pinagbawalan mo kamịng magkita't magkausap. {W Suyuan 5.1}
makita {DB10/ft|fg} |170|. Matagal ko na rin silạng hind nakikita. {W Damaso 4.5}
nakikita {U//DB/K}.
kita {DB//X ☺}. Kita ko siyạ kahapon.
makakita (1) {DT10/fg|ft} |(1, 2) ↔ 14| {7-3.5.2}. Nakakita siyạ ng dalawạng magagandạng paruparọ. {W Nanyang 22.9}
makakita (2) {DT00/fg}. Si Ammah namạ'y hind nakakakita. {W Nanyang 21.16}
magpakita {DT10+01/fh|ft|fg} |7|. Sa kanyạ lang nagpapakita itọ ng pangịt na bahagi ng pagkatao nito. {W Karla 5.209}
ipakita {DB10+01/ft|fh|fg} |13|. Kani-kanina lang ipinakita mo ang larawan ng girlfriend mo sa akin. {W Madaling Araw 3.11}
maipakita {DB10+01/ft|fh|fg} |8|. Upang maipakita sa kanila ang aking pagtutol sa kanilạng paghihigpịt. {W Estranghera 3.1}
makipạgkita {DT01/fg|fr} |2| {7-9.1}. Para magpuntạ sa tindahan at makipạgkita kay A Chuan. {W Nanyang 22.11}
pagkikita {ND} |10|. Napadalạs ang pagkikịta nilạ ni Isha. {W Nanyang 13.10}
kitạ {HT/21I} {8-4.5 (2)}.
 ko ka kitạ. Mahạl kitạ. Minamahạl kitạ. At sak kitạ hahatakin palabạs. {W Aesop 3.1.2}
ko, mo, niyạ; natin, namin, ninyọ, nilạ {TW.HT} {8-4.5}.
ko |1250|, mo |600|, niyạ |1000|; natin |140|, namin |200|, ninyọ |40|, nilạ |250|.
ko, … {TW.HT: P-D(D P-W(HT))} Sinulyapạn ko si Inạy. {W Tiya Margie 3.3} Iiwan mo na si Goyo?" {W Ulan 20.16} Ipinagtanggọl lang niyạ ang sarili niyạ. {W Tiya Margie 3.10} Kung di na sana nilạ pinakialạm ang pag-iibigan ng kanilạng inạ at ng kartero. {W Suyuan 3.8}
ko, … {TW.HT: P-N(N P-W(HT))} Napadako ang tingịn ko sa buhọk ni Bayani. {W Ulan 20.21} Katabị niyạ ang dalawạ kong kapatịd. {W Dayuhan 3.14} May pagkakataọn pa para baguhin ang takb ng buhay mo, pare. {W Angela 3.19} Ipinagtanggọl lang niyạ ang sarili niyạ. {W Tiya Margie 3.10} Kung wal rin lang akọng pasok ay sa bahay nilạ akọ nagpupuntạ. {W Tiya Margie 3.5}
ko, … {TW.HT: P-U(U P-W(HT))} {9-3.1}. Sapagkạt batịd kong hind kumukupạs ang busilak na kaloobạn sa isạng batang katulad mo. {W Samadhi 3.4} Hind akọ nakakapaglar gaya nilạ. {W Material Girl 3.2}
[kuha] {X}.
kumuha {DT10/fg|ft} |35|. Sino ang kumuha ng tinapay ko? {W Busilak 3.4}
kunin - kinuha - kinukuha - kukunin {DB10/ft|fg} |15|. Kinukuha at inihahatịd silạ ng isạng tanging bus araw-araw. {W Daluyong 15.26} Yaọn daw ay nakuha niyạ sa isạng lukbutan ng amerikana ni Amạ. {W Uhaw 3.11}
makuha {DB10/ft|fg} |15|. Nakụha ko rin ang pinakaaasạm na titulọng pagka-guro. {W Pagbabalik 3.7}
makuha {DB10/ft|fg}.
makukuha {U//DB}.
makakuha {DT10/fg|ft} |4| {8-3.5.2}. Saạn p kay akọ makakakuha ng puso ng saging? {W Gubat 3.4}
ipakuha {DB10/ft|fh} |1|. Kay tinawag niyạ si Unggọy para ipakuha ang bunga nito. {W Unggoy K. Saguid}
kulang {U/X} ∼ di-sapạt.
kulang { P-L=P-U } {9-3 (3)}.
kulang {P-P=P-U}. Mababa ang bubọng at kulang ang mga bintana. {W Sabong 8.22}
kulang sa {U TK}. Matagạl ko na ring pinagiisipan kung anọ ba talagạ ang kulang sa buhay ko. {W Damaso 4.1}
kulang ng {U TW}. Kulang talagạ ng piso. {W Piso 3.3}
kumustạ? {UN/Es} |cómo esta| {12-2.2 (4)}.
kumustạ? { P-L=P-UN }.
kumustạ? {P-P=P-UN} Kumustạ ka? Kumustạ kayọ? Kumustạ po kayọ / silạ? Mabuti namạn.
kund {K, X/kung+di?} |75|.
kund {K: P-..} Yun ay walạng ibạ kund ang mahạl kong Inạ. {W Material Girl 3.5}
kund {K: S-K} Wal nang nagaw si Tong kund iabọt ang mga hulịng pẹrlas. {W Gubat 3.5} Wal kamịng nagịng tanging libangan kund ang makinịg sa bahay ng tugtugin sa rạdyo. {W Daluyong 15.39}
kung {K} |600|
kung {K: D/W}. Kung sakaling mawal akọ, anạk, hanapin mo ang iyọng amạ. {W Angela 3.12}
kung {K: D/H}. Kung ihahambịng sa mga buwạn ng kalendaryong Gregoryano. {W Ambrosio 2006 2.37}
kung {K: D/N, D/K}. Kung sinabi ng magsasakạ na siyạ na ang gagaw. {W Aesop 4.5} Upang itanọng kay Joe kung dumatịng na ang mga magasịn. {W Suyuan 3.5}
kung {K}. Kung gabị.
kung alịn, anọ, gaanọ, kanino, magkano, nasaạn, saạn, sino {..S(K ..N)} {8A-4311}.
kung anọng, kaninong, sinong {U//HS.L} |20| {12-2.2 (3)}. Parang biglạng may nagliwanag na kung anọng bagay. {W Samadhi 4.3}
kung kaykay (1).

23. Aug. 2020