H I

hạ! ☺ hạ? ☺ {M} e.
Anọng lang, ha? {W Piso 3.3} Alisịn mo na ang dumị, hạ!
habang {K/X} |120|.
Habang nagkakapẹ, binuksạn niyạ sa akin ang kanyạng dibdịb. {W Angela 3.18} Wal siyạng kaimịk-imịk habang akọ'y nagsasalit.
halagạ {N/X} |90|.
halagạ {N} |10|. Magbigạy ng malakịng halagạ para pagandahịn ang bahay niyạ. {W Material Girl 3.11}
magpahalagạ {DT01/fg|ft?fh|fg} |2|. Ang isạng tao'y hind marunong magpahalagạ sa damdamin ng kanyạng kạpwa. {W Karla 5.207}
pahalagahạn {DB10/fp|fh=fg} |1| {7-4.1 (8)}. Pinahalagahạn din ng mga rebolusyonạryo ang mga bituịn sa paglalagạy nito sa watawat ng Repụblikạ bilang sagisag. {W Ambrosio 2.3.7}
pagpapahalagạ {ND} |10|. Pagpapahalagạ sa pera. {W Nanyang 13.5}
kahalagahan {N} |7|. Kahalagahan ng gatas bilang pagkain.
mapạgpahalagạ {(U} |2|. Tayong mga Pilipino ay mapạgpahalaga sa bayani. {W Katesismo 3.34}
mahalagạ |45|.
mahalagạ {U} |(40)|. Mas mahalagạ sa kanyạ ang pakikipạgkita sa dalaga. {W Nanyang 13.10}
mahalagaịn - minahalagạ - minamahalagạ - mamahalagaịn {DB10/ft|fg/mahalaga+in} |(3)| {7-3 (3)}. Minamahalagạ sa buọng kapuluạn ang Orion. {W Ambrosio 2006 2.0}
halịp {N/X} |24|.
|sa ~ :  sa  ~ ↔ 24:0|.
|sa ~ na : ng ↔ 12:0| {4-3.2}.
sa halịp na {TK N L: P-L=P-N}. Sa halịp na akọ. Sa halịp na kapatịd ko. Sa halịp na tinapay, ginagamit ang "kakanịn" upang mabigyạng-diịn. {W Dasal 3.37}
sa halịp na {TK N L: P-L=P-D}. Sa halịp na mapagtant ang kanyạng mga kasalanan. {W Pang-unawa 3.7}
sa halịp {TK N: P-W}. Nguni, sa halịp niyọn ay minamalas ko si Ama sa kanyạng pagsusulat. {W Uhaw 3.6}
sa halịp {TK N: P-D}. Sino'ng makakahulog no'n sa ilalim ng cabinẹt sa halịp ilagạy sa kaha? {W Nanyang 7.7}
halo {U/X}.
[halubilo].
makihalubilo {DT01} |2| {7-9.1}. Samantala, ang inạ ni Nena ay nakihalubilo na rin sa amin. {W Lunsod 3.10}
pakikihalubilo {ND/maki-}.
halos {A/UG} |80|.
Naabọ sa sunog ang halos buọng-buhay niyạng ipinundạr. {W Nanyang 21.10} Halos mag-alas-seịs.
halos {A/HG} |2|. Magandạ ang maybahay ng aking amo, matandạ nang kaunt lamang sa akin, at inihahatịd at sinasalubong ng aking amo sa madyungan araw-araw halos. {W Daluyong 15.27}
[hambịng] {X}.
ihambịng {DB11/fl1/fg/fl2} |4|. Higịt siyạng malapit sa puso ng ating pambansạng bayani kung ihahambịng kay Leonor Rivera. {W Pag-ibig ni Rizal 3.9}
paghambingịn {DB10/ft|fg} |1|. Walạng dahilạn para paghambingịn ko silạ. {W Rica 5.2}
[hanap] {X}.
humanap {DT10/fg|ft} |8|. Ngunit malakị ang pagnanais ninạ Ate na humanap ng sariling daigdịg. {W Dayuhan 3.10}
maghanạp {DT10/fg|ft} !! |17|. Akọ ay naghahanạp ng kasama sa bahay. {W Uhaw 3.8}
hanapin {DB10/ft|fg} |40|. Hindị siyạ nagdalawạng isip na sundạn at hanapin agạd ang dulo ng bahạghari. {W Samadhi 4.1} {13A-101 [1b] Σ} Napạgtant kong ang pagkaling ng magulang ang tunạy kong hinahanap. {W Damaso 4.1} {2A-331 [2 3] Σ} Ano ang hinahanap mo dito?
hanap {DB//X ☺} = hanapin. Anọ ang hanap mo dito?
ihanap {DB20/fp|fg|ft} |4|. Ihahanap ka raw ng trabaho rito. {W Nanyang 21.16}
paghahanạp {ND} |15|. Hayaan mo, tutulungan kitạ sa paghahanạp sa kanilạ. {W Angela 3.19}
hand {U/X} |45|.
hand {U} |10|. Hand siyạng sumama kay A Chuan kahit saạn. {W Nanyang 22.18}
maghand {DT01, DT10} |9|. At naghand kamị sa aming pagbabalịk. {W Pagbabalik 3.20}
ihand {DB10/ft|fg} |9|. Pinagmasdạn niyạ ang mahabang hapạg na inihand niyạ para sa mga panauhing prutas. {W Prutas 3.4}
mapạghandaạn {DB10/ft|fg} |1| {7-5.4}. Hind ko napạghandaạn ang susunọd na nangyari. {W Madaling Araw 3.7}
hanggạng {O, X/hanggan} |150|.
hanggạng sa {O TK} |70|. Buhat sa tuhod hanggạng sa mga talampakan. {W Uhaw 3.13} Hanggạng sa dulo. {W Ulan 20.18}
hanggạng {O: P-N} |40|. Hanggạng tatlọng beses sa loọb ng isạng linggọ. {W Angela 3.20} Mulạng Basco hanggạng Bonggao. {W Almario 2007 3.5} Sa pagitan ng buwang Enero hanggạng Abrịl. {W Ambrosio 2006 2.37}
hanggạng {O: P-A} |10|. Hanggạng ngayọn, naalaala ko pa rin si Nieva. {W Estranghera 3.11}
hanggạng {K} |20|. Agạd tinuntọn ni Ahia ang pinagmulạn ng tinig, hanggạng makaratịng siyạ sa loọb ng gubat. {W Nanyang 22.7}
[hatịd] {X}.
ihatịd {DB11/ft|fg|fn} |28|. Kinukuha at inihahatịd silạ ng isạng tanging bus araw-araw. {W Daluyong 15.26}
magpahatịd {DT00/fh=fg} |3|. Nagpahatịd na siyạ pauw sa kalesa. {W Nanyang 13.14}
[haya] {X}.
hayaan {DB10/fp|fg, DB10/ft(S-L)|fg} |20|. Ngunit hinayaan mo siyạ. {W Rosas 3.20} Hayaan mo namạn akọng makita siyạ kahit sa hulịng sandal. {W Suyuan 3.1} Hinayaan nilạ na natutulog si Busilak sa kama. {W Busilak 3.5}
higịt {A/LM} |75|.
higịt {A:  GG }.
|higit na ↔ 36|.
higịt na {A L: P-U(A L U)} {9-2.7 (2)}. Malungkọt siyạ, higịt na malungkọt kaysạ dati. {W Material Girl 3.10} Higịt siyạng malapit sa puso ng ating pambansạng bayani. {W Pag-ibig ni Rizal 3.9}
higịt na {A L: P-D(A L D)}. Masasabing higịt na namamayani ang unang daloy ng pagsasalin. {W Dasal 3.20} Higịt pa niyạng gustọng lumakad ngayọn kaysạ bukas.
higịt na {A?U L: P-N(A?U L N}. Binubu ng salitạng-ugạt at ng isạ o higịt pang panlapi. {W Aganan 1999 3.1.3}
nang higịt {T0 A: P-0} |1| {9-5.2 (6)}. Minamahạl kitạ nang higịt pa sa kahit anọng bagay sa mundọ. {W Busilak 3.16}
higịt sa {N?U TK} |16|. Higịt sa 100 piso. Ngunit higịt pa sa gamit na ito. {W Salazar 1996 1.1.14} Higịt dito. Minahạl niyạ akọ nang higịt pa sa inaasahan ko. {W Girl 3.8}
higịt sa lahạt {N?U P-K} |(12)|. Kund isạng matandạng hukluban na ubod ng yaman, isạng lolo at higịt sa lahạt siyạ'y biyudo. {W Material Girl 3.7}
higịt {U}. Bakit ba may mga taong higịt ang kakayahạn kaysạ sa ibạ? {W Material Girl 3.2}
mahigịt {A} |30|. At mahigịt sanlibong taọn nang may mahigpịt na ugnayan sa isạ't isạ. {W Nanyang 2.3} Sa 6-cock derby na may gantimpalang mahigịt na isạng milyọng piso. {W Sabong 8.1} Mahigịt sa sampụng piso.
hind {A/LM} |1200| {5A-221 (1)}.
hind {A/LM:  L }. Hind umuw sa kanilạng bahay sa Tondo para magpahingạ si Nanay. {W Angela 3.5}
hind {A/LM: GGT  L }. Hind akọ maaaring magpapasok ng kahit sino. {W Busilak 3.12}
hind {A/LM: GGW  L }. Hind niyạ napigilang umiyak. {W Unawa 3.8}
hind {A/LM: GGT HP} |35|. Hind itọ nagtanọng. {W Arrivederci 3.10}
hind {A/LM:  GGT  HP} |2|. Hind na mauulit itọ. {W Rosas 3.17}
hind na, hindi na [hɪn'dɪʔ nʌ, hɪn'di:.nʌ] {A/LM A/HG} {9-4.1.1}. Mul ngayọn, hind na puwede ang “puwede na”. {W Aquino 2010 3.11}
hind pa, hindi pa [hɪn'dɪʔ pʌ, hɪn'di:.pʌ] {A/LM A/HG}. Halos hind pa tapos magsalit si Tong ay inanod na ng alon si Ulạng pabalịk sa karagatan. {W Gubat 3.37}
huwạg {AH/X/hindi}.
huwạg {AH/DN: D/W} {9-6.1.3}. Huwạg po ninyọ akọng iwan! {W Angela 3.11} Huwạg kayọng mabahala mga anạk. {W Aesop 2} A Song, huwạg kang makialạm! {W Nanyang 11.8}
huwạg {AH/DN: D/H}. Huwạg na huwạg makikialạm sa usapịn ng matatand ang mga bata. {W Nanyang 11.9}
hing- {x} Panlapi.
hing- (1) Panlapi ng pangngalan. kahinatnạn |ka+hing+dating+an| (dating)   hintuturo.
[hing] {X} ∼ hilịng.
manghing {DT10/fg|ft, DT11/fg|ft|fp} |5|. Mịnsan nanghihingị kamị ng limos sa kanilạ. {W Girl 3.3}
huming {DT10, DT11} |15|. Nais ko sanang huming ng paumanhịn sa mga nagaw ko sa'yọ noọn. {W Suyuan 5.6}
makapanghing {DT10/fg|ft, DT/fg|ft|fp} |1| {7-3.4}. Naku po, Sir, siyạ 'yong batang gusgusịn at laging idinadahilạn na may sakịt ang nanay niyạ para makapanghing lamang sa amin ng pagkain. {W Angela 3.6}
mahinhịn {U}.
[hintạy] {X} |48|.
maghintạy {DT00/fg, DT01/fg|ft?fp, DT10/fg|ft?fp} | ng/sa : ng : sa ↔ 14:7:5|. Naghihintạy si Inạ sa pintọ ng silịd ni Amạ. {W Dayuhan 3.14} Naghintạy si Apọ Dakkel sa ibạ pang mga prutas. {W Prutas 3.4} Maghihintạy na lang ng pag-ulạn bago simulạn ang pagtatanịm. {W Ambrosio 2006 2.35}
Hintạy, Intạy, Antạy, Hantạy! {DT//X ? M}. Hintạy! Sasama akọ!
hintayịn {DB10/ft?fp|fg} |20|. Hihintayịn ko po siyạ. {W Anak ng Lupa 3.6} Hinintạy ko ang sagọt niyạ. {W Nanyang 7.8}
antayịn {DB10/ft?fp|fg} |1|. Inaantay na akọ ang bumasag sa katahimikan. {W Pagbabalik 3.19}
Teka! = Hintạy ka. Teka muna.
hirap {N/X} |≈ 50|.
maghirap {DT00/fy|fs} |7|. Ngunit bakit ganitọ naghihirap ang loọb ko? {W Material Girl 3.11}
mahirapan {DT01/fy|fs} |12| {7-3.6}. Nahirapan kamị ni Tan Sua sa pagbukạs sa dalawạng pint. {W Nanyang 14.1}
magpahirap {DT00/fh, DT00+01/fh|fg} |3|. Environment na lalong magpapahirap sa pagpapatanggạp ng Filipino bilang wika ng pagtuturo. {W Cao 2013 3.7}
pahirapan {DB10/ft|fh=fg} |2|. A Chuan, mahạl ko, huwạg mo na akọng pahirapan pa! {W Nanyang 22.14}
kahirapan {N} |10|. Sari-saring kahirapan ang nagugunịgunị namin. {W Lunsod 3.14}
mahirap {U} |18|. Mahirap unawain. Mahirap daw ang humanap ng pera. {W Piso 3.4}
hiy {N/X}.
mahiy {DT00/fy} |10|. Nahihiy kang tumingịn sa kanyạ. {W Rosas 4.27}
makahiy {DT00/fy} <-kaka-> |2|. Kung magsusumbọng siyạ'y nakakahiy lang! {W Nanyang 11.15}
mapahiy {DT00/fy?DB00/ft} |3| {7-3.5.1 [2*]}. At isạ pa, napahiy yata akọ. {W Piso 3.4}
kahihiyạn {N} |4|. Anọng kahihiyạn na namạn ang ginaw n'yọ ng huanpo na iyạn sa tabịng-ilog? {W Nanyang 22.22}
nakahihiy {U}.
hulo {N/X} ∼ hinuha.
mapạghulo {DB10/ft|fg} |2|. Napaghulo kong akọ ang pinag-uusapan nilạ. {W Nanyang 21.19}
[hulog] {X}.
kahulugạn {N} |20|. "Kakanịn" ang sinaunang kahulugạn ng "tinapay." {W Dasal 3.31}
mangahulugạn {DT001} |10| |mang+kahulugan|. Ngayọn, hind nangangahulugạng dapat patayịn ang Inglẹs. {W Almario 2007 3.8}
huwạghind.
i- {x} Panlapi.
i- (1) {7-2.4} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pandiwang payak).
i- (2) Unlapi ng pangngalan. itaạs.
ika- (3) {7-7.2} Unlapi ng pandiwang balintiyak (fokus sa sanhi).
ika- (4) {9-2.8} Unlapi ng pamilang na panunuran. ikalawạ.
ipa- (5) {7-4.1} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pagkakabago ng paghimok).
ipag- (6) {7-5.3} Unlapi ng pandiwang balintiyak.
ipagpa- (7) {7-5.3} Unlapi ng pandiwang balintiyak.
ipang- (8) {7-6.1} Unlapi ng pandiwang balintiyak.
ipaki- (9) {7-9.2} Unlapi ng anyong makadiwa.
isa- (10) [i+sa] {7-7.1} Unlapi ng pandiwang balintiyak (lugar o dako).
ibạ {U/X}.
ibạ {U} |120|.   Sayạng at ibạ ang landạs na kinapuntahan mo. {W Daluyong 15.47} Minsạn ay gustọ ko na siyạng sisihin, ngunit wal rin namạng kahihinatnạn ang pagsisi sa ibạ at sa sarili. {W Damaso 4.4} Gustọ ko sanang sabihin sa 'yo na ibạ ang nais iparatịng ng aking utak. {W Madalin Araw 3.4}
maibạ {DT00/fy, DT01/fy|fn} |2| {7-3.5.1 [3*]}. Sapagkạt naibạ ang ayos ng mga kagamitạn nilạ hind katulad noọng umalịs silạ kaninang umaga. {W Busilak 3.4}
magkaibạ {DT01/fy|ft, DT10/fy|ft} |5| {7-8.1 (2)}. Kadalasan, ang mga tauha'y tila nagkakaibạ lamang sa kasuotan. {W Tiongson 4.5} Nagkakaibạ silạ ng kuru-kuro.
ibạ-ibạ {U/&&} |6|. Subalit ibạ-ibạ ang antạs ng kaalaman sa bawat wika at samakatwịd, ibạ-ibạ rin ang tindị ng pagkakaugnay dito. {W Salazar 1996 1.3.5}
ibạng-ibạ {U/&&} |4|. Kung dahil lamang sa haba ay ibạng-ibạ ang "Katapusạng Hibịk ng Filipinas" ni Bonifacio. {W Almario 2006 16.11}
magkaibạ {U} |6|. Para sa pag-iibigan ng magkasintahan mul sa magkaibạng lahi. {W Nanyang 22.18} Daluyạn ng magkakaibạ ngunit pinagkakaisạng pananạw. {W Plano 3.24}
ibạ't ibạ {U.K U} |35|. Pinagmasdạn niyạ [uwak] iyọn [palahibo ng pabo] at nasiyahạn sa ibạ't ibạng kulay na taglạy niyọn. {W Aesop 3.2.1}
kakaibạ, kaibạ {U} |15|. Nasa kakaibạ o di-tamang pananagalog. {W Plano 3.40}
ikạwka.
ilạn {U/X}.
ilạn {U} |{U}, {UN} ↔ 150|. Nasiglạyan niyạ ang ilạng batang tumatalọn sa ilog mul sa sementadong pampạng. {W Anak ng Lupa 3.1} Ilạng taọn na nilạ itọng ginagaw. {W Prutas 3.2}.
ilạn? {UN} {12-2.2}. Ilạn kayọ? Ilạng Filipino ba talagạ ang nagkakaroọn ng pagkakataọng magtrabaho sa ibạng bans? {W Almario 2007 3.6}
mangilạn-ngilạn {DT00/fy} |4|. Mangilạn-ngilạn lang ang namimilị, na pagkabilị'y agạd nag-aalisạn. {W Nanyang 11.5}
makailạn {A} |2|. Ang kanyạng mga bisig ay makailạn kong binuhusan ng tubig na mainit. {W Uhaw 3.13}
kung makailạn {AS(K AN)} |(1)|. Mabibilang sa mga daliri ng aking dalawạng kamạy kung makailạn kamịng namasyạl. {W Uhaw 3.9}
kailạn? |60| [kaɪ'lʌn, kʌ.ʔɪ'lʌn] {AN} {12-2.3}.
kailạn? {AN/KN}. Kailạn tayo dadatịng doọn? {W Cao 2013 3.6}
kailạn man, kailanmạn, kailanmạt {AS(AN K/HT)} |25|.
kahit kailạn {AS(K AN)}.
kamakailạn {A} |7|. Dumaạn [siya] sa amin kamakailạn. {W Ulan 20.1}
kailangankailangan.
-in {x} Panlapi.
-in (1) {7-2.2} Hulapi ng pandiwang balintiyak.
-in (2) Hulapi ng pangngalan. gawain inumin.
-in (3) Hulapi ng pang-uri (kaugalian). iyakin.
ma--in (ma- (10 11)). → pa--in (pa- (13)). → pag--in (pag- (5)). → paki--in (paki- (4)). → pang--in (pang- (6-8)).
inịs {N/X}.
mainịs {DT01/fg|fs} |6|. "Paalam na, Chiquito!" ay hind na akọ nainịs. {W Nanyang 21.1}
inyọakin.
isạ {UB/X, N} {9-2.8}.
isạ (1, "hind dalawạ") {N, UB}. isạ (1), labịng-isa (11), isạng daạn, sandaạn (100). Labịng-isang taọn gulang na si Rodney. {W Arrivederci 3.4}
isạ (2, "isạ sa mga") {UB}. Isạng ạraw. Isạng lobo ang nahulog sa balọn na walạng tubig. {W Aesop 3.1.1}
isạ (3) {U} {8-7.2 (2)}. Walạng kulturang hind dalạ ng isạng wika. {W Salazar 1996 0.1}
isạ pa {U A/HG}. Nandiritọ rin sa langit ang isạ pang diwata, si Sidapa. {W Ambrosio 2006 1.11}
bawat isạ {U UB?N}. Limạng daạng piso bawat isạ. Halos bawat isạ ay may kanyạng diyalẹkto. {W Salazar 1996 1.3.15}
mag-isạ {DT00/fg} |20|. Nag-iisạ siyạ sa bahay.
mag-isạ, nag-isạ, nag-iisạ {U//DT, A//DT}. Nag-iisạng pumanhịk sa bundọk Duhat si Samadhi. {W Samadhi 3.1}
pag-isahịn {DB10/ft|fg} |1| {7-5.1}. Anumạng programạng pag-isahịn at pagugnạy-ugnayịn ang ibạ't ibạng kampus sa internet. {W Cao 2013 3.31}
magkaisạ {DT00/fg} |4| {7-8.1 (2)}. Ang paniwala na higịt tayong magkakaisa bilang isạng bans. {W Almario 2007}
tig-isạ {UB} {9-2.8 (4)}. Tumakas kamị na may dalạng tig-isạng balutạn ng bihisan at tig-kauntịng baọn. {W Daluyong 15.24}
sang- {x/[i]sa+ng} → sang-.
una {UB/Es} ( ikaisa     pang-isa ) !!una.
isip {N/X}.
isip {N} |50|. Binabasa ang nasa isip ng katabị. {W Bulaklak 8.6}
mag-isip {DT00/fg, DT10/fg|ft} |6|. Saglịt na nag-isip si Ada. {W Bulaklak 8.8}
isipin {DB10/ft|fg, DB10/ft(S-L)|fg} |25|. Gustọ kong isipin na mahạl mo na akọ sa mga sandalịng iyọn. {W Madaling Araw 3.9}
maisip {DB10/ft|fg, DB10/ft(S-L)|fg} |50| {8-3.5.1 [1*]}. Naisip ni Oden na kakain na lamang siyạ sa labạs. {W Anak ng Lupa 3.4}
maisipan {DB10} |6| {8-3.5.1 [1*]}. Kayạ't naisipan kong lumuwạs ng Maynila kung saạn siyạ tumitigil. {W Damaso 4.2}
pag-isipan {DB10} {7-5.2} |1|. Matagạl ko na ring pinag-iisipan kung anọ ba talagạ ang kulang sa buhay ko. {W Damaso 4.1}
isipan {N} |20|. Sa halịp, mga larawan ninạ Papa at Ahia ang lumilitạw sa aking isipan. {W Nanyang 21.2}
itọ, iyạn, iyọn {HP/1,2,3} |≈≈ 1250| {8-4.2}.
itọ |{HP}, {U//HP} ↔ 800|, iyạn |{HP}, {U//HP} ↔ 30|, iyọn |{HP}, {U//HP} ↔ 400|.
itọ, iyạn, iyọn {HP: P-P}. Kumportable akọ sa Filipino kay itọ ang ginamit ko. {W Cao 2013 3.16}
itọ, iyạn, iyọn {HP: P-T}. Biyẹrnes iyọn nang umuw siyạ sa kanilạng bahay. {W Pang-unawa 3.7}
itọ, iyạn, iyọn {HP: GGT} {11-6.2 (2)}. Agạd itọng tumalọn sa balọn. {W Aesop 3.1.2} Agạd niyạ itọng ilalagạy sa loọb ng bitbịt niyạng supot. {W Angela 2.2}
|{TW.HT} ito : ito {TW.HT} ↔ 45:0| {11-4.3 [6]}.
hind itọ ... {A/UG HP: GGT} |(18)|. Pero sa tingịn niyạ'y hind itọ guwapo. {W Nanyang 13.18}
mga itọ |(80)|, mga iyạn |(4)|, mga iyọn |(4)| {Y/M HP}. Hind na rin siyạ tinanggạp ng mga itọ. {W Aesop 3.2.3}
itọ, iyạn, iyọn {U//HP/1,2,3} {8-7.3}. Pero, ang gustọ ko ay ipamahagi ang lahạt ng kayamanang itọ sa mga tao. {W Samadhi 4.5} Mga bituịng iyạn sa paligid ni "Utakhasinto". {W Ambrosio 2006 2.63}
yaọn {HP/3} |20| = iyọn. Nasaạn na yaọng ginạng na mabaịt? {W Rosas 3.15}
Eto! Heto! {M/HP/1} Ayạn! Hayạn! {M/HP/2} Ayụn! Hayụn! {M/HP/3}. Ayạn ang bahay!
gayọngaya.
dito, diyạn, doọndito.
nito, niyạn, niyọnnito.
yun {8-4.2 (4)} = iyọn ☺.
yun {HP/3: P-P}. Yun nga ang ikinainịs ng mga anạk ni Nimfa. {W Suyuan 3.3}
ng yun , sa yun {HP/3:  P-W , P-K }.
yun {U//HP/3: P-L}. Kung ihahalintulad sa mga buwayang yun. {W Material Girl 3.5} Yung mga kaibigan ko sa departamento. {W Cao 2013 3.14}
ganitọ, ganyạn, ganoọn {U/HP} {9-2.3}.
|ganito : ganiyan : ganoon ↔ 120:15:25|.
ganitọ, ganyạn, ganoọn {U: P-L=P-U}. Hind kahihiyạn ang ganyạng pagniniịg at pagyayakapan? {W Nanyang 22.22} Sa mga ganitọng pagkakataọn ng aking tagumpạy. {W Pagbabalik 3.8} pagkakataong ganito
ganitọ, ganyạn, ganoọn {A//U: P-L=P-A}. Ngunit bakit ganitọ naghihirap ang loọb ko. {W Material Girl 3.11}
ganitọ, ganyạn, ganoọn {A//U: P-0=P-A}. Aba, huwạg mo akọng masigạw-sigawạn nang ganyạn. {W Rosas 3.16}
ganitọ, ganyạn, ganoọn {U:  P-P=P-U}. Ganito, halimbawa, ang panuntunang sinunọd ni Aurelio Tolentino. {W Plano 3.22}T. befolgt. Ganyạn talagạ ang Tatang! {W Lunsod 3.15} Huwạg kang ganyạn. {W Rosas 3.8} Bakit ganoọn?
sa ganitọ {TK A?U}. |sa ganito : sa ganiyan : sa ganoon ↔ (8):(0):(0)| Sa ganitọ dapat sukatin ang ipinangangalandakang "pag-ibig sa bayan" ng mga Inglesero. {W Almario 2007 3.7}
iwan {DB10/X}.
iwan - iniwan - iniiwan - iiwan {DB10/ft?fp|fg} |18|. Iniwan niyạ ang kanyạng asawa. Isạng malungkọt sulyạp ang kanyạng iniwan sa akin habang papalayo. {W Angela 3.5} Iiwan nilạ ang bahay sa katapusạn ng buwạn. Iniwan niyạ sa mesa ang aklạt.
iwanan - iniwanan - iniiwanan - iiwanan {DB10/ft?fp|fg, DB11/ft|fg|fp} |6|. Upang hind ka niyạ iiwanan. {W Rosas 3.19} Duwẹnde, iwanan ninyọ sa akin ang kabaong. {W Busilak 3.15}
maiwan - naiwan - naiiwan - maiiwan {DB10/ft?fp|fg} |15|. Naiwan akọng mag-isạ. Malakị ang naiwan niyạng pitak sa aking puso. {W Estranghera 3.11}
iyạk {N/X}.
umiyạk {DT00/fg} |20|. Umiyạk nang malakạs.
mapaiyạk {DT00/fg} |1| {8-3.5.1 [3*]}. Muntịk na akọng mapaiyạk. {W Nanyang 21.10}
paiyakịn {DB10/fg/fh} |1|. Sis, 'wag mo namạn akọng paiyakịn. {W Krus 3.5}
iyakin {U}. Ang iyaking si Roxanna at ang tombọy na si Gretchen { LIW 10 Abril 2006 p.9}
iyạnitọ.
iyọakin.
iyọnitọ.

23. Aug. 2020