G

galing {O/X} |20|.
galing sa {O TK)} |10|. Galing sa likurạn mo ang bagong boses na iyọn. {W Rosas 3.8} Sa'n galing ang perang 'yan? {W Naglaho 3.3} Mga elemẹntong galing hind lamang sa mga kulturang "banyaga". {W Salazar 1996 1.3.14}
galing  sa  {O} |2|. Noọ'y pauw na akọ sa probinsiya galing Maynila. {W Estranghera 3.2}
manggaling {DT01/fg|fn} |2|. Saạn ka nanggaling at inabot ka ng hatinggabị? {W Nanyang 22.21}
panggalingan {DB10/fn?fs|fg} |3| {7-6.2}.
pinanggalingan {N//DB/N} |(3)|. Sa pasimul ay nangambạ akọ na bak baligtarịn akọ ng aking pinanggalingan. {W Daluyong 15.28}
galit {N/X} |60|.
galit {N} |galit, galịt ↔ 40|. Hind siyạ makatulog dahil sa galit at pagkainịs dito (kay Chris). {W Karla 5.203}
galịt {U}. Galịt siyạ sa akin.
magalit {DT00/fg, DT01/fg|fs} |14|. Nagalit si Pagọng sa sinabi ni Unggọy. {W Unggoy}
mapagalitan {DB10/ft|fh} |1| {7-4.2}. Kung sa bahay, takọt akọng mapagalitan kay nakapinịd palagi ang mga labi ko. {W Estranghera 3.4}
kagalitan {DB10/ft|fg} |1| {7-7.2 [2*]}. Madalạs siyạng kagalitan ni Aling Martha. {W Pang-unawa 3.3}
ikagalit {DB10/fs|fg} |3| {7-7.2 [1*]}. Inakala niyạng bak may nagaw siyạng ikinagalit ni Isha. {W Nanyang 13.21}
gamit {N/X} |180|.
gamit {N} |45|. Kasị puro mamahalịng gamit ang kanyạng binibilị. {W Simo 3.1}
gumamit {DT10/fg|ft} |20|. Sinong gumamit ng aking tinidọr? {W Busilak 3.5}
gamitin {DB10/ft|fg} |90|. Naniniwala akọ na kung Filipino ang gagamitin sa pagtuturo ng mathematics. {W Cao 2013 3.2}
magamit {DB00, DB001} |12|. Nakikita po ninyọ na magagamit ang Filipino sa kalakalạn? {W Cao 2013 3.6} Magagamit na panagur ang ibạ't ibạng bahagi ng panalit. { Aganan 1999 p. 74}
ganạn {N/X} |4|.
sa ganạng sarili {P-K(TK N.L U} |1|. Walạng kahulugạn sa ganạng sarili. { Aganan 1999 p.15}
sa ganạng akin, … {(P-K(TK N.L U//HT/K)} |1| {8-4.6 (3)}. Sa ganạng kaniyạ yata, bawat lalaki ay sapạt. {W Daluyong 15.17}
gumandạ {DT00/fy} |4| {6A-3431 (4)}. Ang gagandạ ng mga rosas. {W Rosas 3.23}
kagandahan {N} |12|. Ngunit sa kagandahang itọ, nababasa pa rin niyạ ang lungkọt sa mukhạ ni Nimfa. {W Suyuan 5.2}
magandạ, magagandạ {U} |100, 10|. Siguro guwapo siyạ dahil magandạ ka. {W Rosas 3.8}
ganitọ, ganiyạn, ganoọnitọ.
[gaw] {X} |200|.
gumaw {DT10/fg|ft} |35|. Kung sinabi ng magsasakạ na siyạ na ang gagaw ng pag-ani. {W Aesop 3.4.5}
gawịn {DB10/ft|fg} |15|. Nang sabihin niyạ sa akin kung anọ ang gagawịn ko. {W Damaso 3.5} May gagawịn pa akọ.
gaw {U//DB//X} |15|, ginaw {U//DB/N} (∼ yari sa). Maraming krus na gaw sa kahoy. {W Nanyang 12.10} Gaw ni J. Rizal. Gaw ng malakạs na bagyọ.
magaw {DB10} |60|. Nagaw niyạng mandayạ. Marami na rin akọng nagaw upang kumita. {W Material Girl 3.5}
makagaw {DT10/fg|ft} <-kaka-> |2| {7-3.4}. Sa buọng buhay niyạ'y hind pa siyạ nakagaw ng ganoọn. {W Nanyang 13.13}
magpagaw {DT10/fh|ft} |1|. Anạk na siyạng nagpagaw ng kanilạng bahay. {W Ulan 20.1}
ipagaw {DB10/ft|fh} |1|. Binugbọg niyạ akọ nang ayạw kong gawịn ang ipinagagaw niyạ. {W Tiya Margie 3.8}
isagaw {DB10} |8| {7-7.1}. Dapat patuloy na isinasagaw itọ ngayọn. {W Cao 2013 3.13} Isạng gabị isinagaw ko ang aking balak, ang paslangịn ang asawa ko. {W Material Girl 3.8}
magsagaw {DT10/fg|ft} |4| {7-7.1}. Magsasagaw ng panimulạng pagsusuri hinggịl sa paraạn ng pagkakasalin ng … {W Dasal 3.5}
gawain {N} |15|. Masipag siyạ sa gawaịn. {W Nanyang 7.2} Iyọn ay isạng gawaịng matapạt kong nagagampanạn. {W Dayuhan 3.7} Simulạn ang gawaịn nang buọng siglạ. {W Halina't Magsaya 2.1}
manggagawa {N} |15|. Manggagawa at ibạ pang tunay na tagapagpagalạw ng buhay-lipunan. {W Salazar 2.1.16}
gaya {U/X}.
gaya ng {U TW} |42|. Inakala kong iiyạk si Inạ gaya ng dalawạ kong kapatịd, ngunit hind ... {W Dayuhan 3.22} Sa kabilạng bandạ, ang pagigịng Tagalog ng Tagalog ang bentaha nito laban sa wikang banyagang gaya ng Inglẹs. {W Almario 2007 3.4} Gaya ng dati.
kagaya ng {U TW} |7|. Isạng magandạng liwanag, kagaya ng tanawing walạng sawa niyạng minamasdạn. {W Anak ng Lupa 3.7} Kagaya ng dati, nagbalitaan kayọ tungkọl sa mga bata. {W Rosas 4.5}
gayọn {A/gaya+iyon} |70| {9-2.3}.
Gayọn ang nagịng bunga. Bakit gayọn?
kung gayọn {K A}. Ang hind ganạp na pagtanggạp dito, kung gayọn, ay higịt na usapịng politikạl sa halịp na lingguwistiko. {W Plano 3.46}
sa gayọn {TK A}.
gayọn din {A A/HG}. Tignạn mo ang ginagaw ko, gayọn din ang gawịn mo.
gayunmạn {A(A.K)} |gayon man : gayunman ↔ 0:17|. Gayunmạn, mapupunạn ang naturang pagkukulang. {W Javier 3.7} Gayunmạn patị.
ganitọ, ganiyạn, ganiyọnitọ.
[gising] {X}.
gisịng {U} |3|.
gumising {DT00, DT01} |6|. Gumising siyạ nang maaga.
gising {DT//X ☺}. Nang gising si Ana.
magisịng {DT00/fg} !! |12| {7-3.5.1 [3*]}. Si Juạn ay parang nagisịng sa mahabang pagkatulog. { LIW Juan Tamad 26 Nov 2007}
kagisnạn {DB10/ft|fg} |3| {7-7.2 [2*]}. Hind madal ang tumapak sa lupang hind mo kinagisnạn. {W Damaso 4.3}
gulat {N/X}.
Lakịng gulat n'ya nang biglạng buksạn ni Buwaya ang malakịng bunganga nito. {W Gubat 3.6}
gulatin {DB10} |2|. Isạng araw ginulat akọ ni Fernando. {W Angela 3.18}
magulat {DB01/ft|fs?DT01/fy|fs} |18| {7-3.5.1 [2*]}. Hind nagulat ang mga malalapit kong kaibigan. {W Cao 2013 3.16}
gulọ {N} |2|. Gulọ mo, problema mo. {W Rosas 3.17}
maguluhạn {DT00/fy, DT01/fy|fs} |5|. Nang mga sandalịng iyọn, bigl akọng naguluhạn sa nakita kong pag-aalala sa mga matạ niyạ. {W Piso 3.4}
naguguluhạn {A//DT/K}. Naguguluhạn pa ring hinintạy ko ang sagọt niyạ. {W Nanyang 7.8}
magulọ {U} |8|. Magulọ pa rin ang isipan ni Jessica. {W Arrivederci 3.11}
gustọ {AH/Es}.
gustọ {AH/N} |80| {9-6.1.2}. Gustọ ko talagạng magịng katulad niyạ paglakị ko. {W Tiya Margie 3.5}
gustọ {N//AH} |30| {9-6.2}. Iyọn ang gustọ ko. {W Cao 2013 3.15} Sa gustọ man o hind ng ibạng kabansaạn. {W Salazar 1996 2.2.3}
magustuhạn {DB10/ft|fg} |8| {7-3.5.1 [1*]}. Alạm kong hind nagugustuhạn ng aking inạ ang mga ginagaw ko. {W Girl 3.6} Nagustuhạn mo ba ang kuwẹnto? {W Prutas 3.6}
magutom {DT00/fy} |5|. Nagugutom na kamị. Di namạn siyạ magugutom sa katayuan namin ngayọn. {W Material Girl 3.9}

23. Aug. 2020