B

ba, bagạ {AN} |250| {12-3}.
ba |220| {AN/HG}. Marami bang tubig sa loọb ng balọn? {W Aesop 3.1.1} Anọ ba ang pangarap mo na isinulat mo roọn? {W Pagbabalik 3.16}
bagamạn {K(A.K)} |16|, bagamạt {K(A.K)/bagaman+at} |12|. Bagamạn hind pa uso ang karaoke noọn ay talagạng naibigạy ni Regine ang boses na tunay. {W Regine 3.2}
baba {N/X}.
magpakababa {DT00/fg} |2| {7-8.4}. Hind ko akalaing magpapakababa ka nang ganyạn. {W Nanyang 22.23}
[bab] {X}.
bumab {DT00/fg, DT01/fg|fn} |20|. Sabi ng babaeng nakatabị niyạ sa bus, bago silạ bumab. {W Anak ng Lupa 3.1}
pabab {U}. Marahan niyạ akọng ibinab sa may hagdanan at hinila pabab. {W Nanyang 11.11}
[babaw] {X} |30|.
mababaw {U}.
ibabaw |22| ≠ babaw.
ibabaw {N} |(16)|. Ibabaw ng kahọn.
sa ibabaw ng {TK N TW} |((15))| {4-4.2} (≠ sa itaạs ng). Anọng ginagaw mo sa ibabaw ng batọ. {W Gubat 3.33}
mangibabaw {DT00/fg, DT01/fg|ft} |(3)|. Nangingibabaw ang pananabịk sa kanilạng mga boses. {W Rosas 3.24}
nangingibabaw {U//DT/K}.
bagạba.
bagamạn, bagamạtba.
bagay (1) {U/X}.
bagay {U}. Bagay na bagay sa maput niyạng kutis. {W Nanyang 13.7}
mabagay {DT01/fy|fn} |1| {7-3.5.1 [3*]}.
nababagay {U//DT/K} |(1)|. Yan marahil ang salitạng nababagay sa akin. {W Material Girl 3.1}
makibagay {DT01/fg|fr} |1| {7-9.1}. Kung paano nakibagay ang katutubo sa mananakop o ang mananakop sa katutubo. {W Dasal 3.38}
bagay (2) {N/X}.
bagay {N}. Ang kasagutan sa maraming bagay na gumugulọ sa kanyạng isipan. {W Angela 3.18}
bagay sa {O TK}.
bagay-bagay {N/&&} |4|. Pauntị-unt, nalaman ko ang mga bagay-bagay tungkọl sa babaeng nakaitịm. {W Nanyang 11.5}
bago {U/X} |250|.
bago {U}. Upang humanap ng bagong kapalaran. {W Arrivederci 3.3} Bagong Taọn. Bagong baro.
bago {K: D/W} |bago {K} ↔ 90|. Sabi ng babaeng nakatabị niyạ sa bus, bago silạ bumaba, ... {W Anak ng Lupa 3.1} Bago mag-alas-dose. {7A-141 (4)}
bago {K: D/N, D/K, D/H}. Pero bago silạ natutong lumipạd, marami rin silạng napạgdaanạng hirap. {W Estranghera 3.4}
magbago {DT00/fg, DT10/fg|ft} |22|. Halos hind siyạ nagbago. {W Sabong 8.7}
baguhin {DB10/ft|fg} |10|. Ngunit binago namin ang lahạt ng aming balak. {W Lunsod 3.14} Madalịng baguhin.
makabago {U} |8|. Kumpleto sa makabagong kagamitạn. {W Tiya Margie 3.1}
bahagi {N/X}.
ipamahagi {DB11/ft|fg|fp} |1| {7-6.1 [1*]}. Ipamahagi [mo] ang lahạt ng kayamanang itọ sa mga tao. {W Samadhi 4.5}
maipamahagi {DB11/ft|fg|fp} |1| {7-6.1 [1*]}. Pagkatapos mong maipamahagi ang kalahati niyạn. {W Samadhi 4.3}
bahala {U/X} |≈ 50|.
bahala {U, N?} |17|.
bahala sa {U TK} |(8)| {9-3.2}. Ikạw na ang bahala sa mga iyạn. {W Samadhi 4.4}
mabahala {DT00/fg, DT01/fg|fn} |8|. Huwạg kayọng mabahala mga anạk. {W Aesop 3.4.2} Nagsawalạng-kibọ na siyạ at waring nababahala sa anumạng sasabihin pa ng kanyạng amạ. {W Lunsod 3.15}
mamahala {DT01/fg|fp?ft |3|, DT10/fg|fp?ft |3|}. Subalit nang malaunan ay siyạ na ang namahala ng kusina. {W Arrivederci 3.3}
pamahalaan {DB10/ft?fp|fg/pang--an} |1|. Nang pamahalaan ng amạ ng dalaga ang Casa Tomasino. {W Pag-ibig ni Rizal 3.6}
bahay {N/X} |180|.
bahay (1) {N} |(1, 2) ↔ 140|. Wal kamịng magaw kund panoorịn ang pagwasak ng aming bahay. {W Pagbabalik 3.3}
bahay (2) {N} (≈ tirahan, ≈ tahanan). Kung sa bahay, takọt akọng mapagalitan kayạ nakapinid palagi ang mga labi ko. {W Estranghera 3.4} Pauw na akọ ng bahay nang may mapansịn akọ. {W Piso 3.1}
bak {A/UG/X, A/LM} |50| {9-4.2}.
bak {A/UG} |45|. Bak habulin ka ng itạk ng Itạy. {W Bulaklal 8.2} Iniisip ni Oden, bak si Toryo'y umuw na, bak hind nagklase nang araw na iyọn. {W Anak ng Lupa 3.6}
bak {A/LM  L : A A/HG} |4|. Bak namạn gustọ lang nilạng bigyạn ng direksiyọn ang buhay mo. {W Estranghera 3.5}
bak {A/LM  L : GGT} |1|. Bak ka magsisi kung hind kamị makatulong. {W Boak 4.2}
bakạs {N/X}.
mabakạs {DT00/fy?DB00/ft} |6| {7-3.5.1 [2*]}. Mababakạs sa mukh ang kabaitang hind pangkaraniwan. {W Nanyang 22.21}
kabakasạn {DB10/ft|fs} |3| {7-7.2}. Hind na kababakasạn ng paghihirap ang kanyạng mukh. {W Girl 3.10} Ngunit ang isạ pang liham … ay kababakasạn ng lubusang pagkasir ng loọb. {W Nanyang 22.28}
bakit? {AN, X/bakin at} |130| {12-2.3}.
bakit? {AN}. Bakit Kailangan ng Filipino ang Filipino? {W Almario 2007} (Pamagat ng lathala). Hay, bakit ng ba akọ nanditọ sa tabị mo? {W Madaling Araw 3.7}
kung bakit {K//AS(K AN)} |40| {8-4.3.1}. Nakapạgtatakạ kung bakit itọ ang ginawạng pahingahan ng mga ilalaban. {W Sabong 8.22}
bala {U/X}.
bala { P-P=P-U } {9-3 (2)}.
bala {P-L=P-U}. Balang bata. Ngunit balang araw alạm ko maiintindihạn din niyạ akọ. {W Girl 3.6}
[balịk] {X} |110|.
bumalịk {DT01/fg|fn} |30|. Bumalịk na lamang akọ sa restorạn makalipas ang isạng oras. {W Angela 3.9}
balịk {DT00/X/☺} |2|. Balịk na namạn akọ ngayọn.
magbalịk {DT00/fg |(1)|, DT01/fg|fn} |9|. Nang magbalịk ang uwạk sa kanyạng mga kauri. {W Aesop 3.2.3}
balikạn {DB10/fn?fs|fg} |14|. Binabalikạn niyạ sa ịsip ang mga pangyayari kanina. {W Nanyang 13.15}
ibalịk {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fp} |5|. Nang minsạng may ibinalịk na maliịt na aklạt ang aming tagapạglabạ. {W Uhaw 3.11}
mabalikạn {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fp} |2| {7-3.2}. Sa mga pagsisikap niyạng mabalikạn at sulatin ang sinaunang kasaysayan ng Filipinas. {W Plano 3.9}
maibalịk {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fp} |3| {7-3.3}. Di na natin maibabalik pa ang nakaraạn. {W Tiya Margie 3.9}
makabalịk {DT01/fg|fn} |4| {7-3.4}. Isip ko na makababalik pa ako sa Salcedo. {W Pagbabalik 3.1}
pabalikịn {DB10/fg|fh} |2| {7-4.1 (9)}. Hind mo na siyạ pinabalịk. {W Rosas 3.20}
magkabalikạn {DT00/fr} |2| {7-8.1 (3)}. Kahit magkabalikạn pa tayo ay hind na mananauli ang dati nating pagsasama. {W Arrivederci 3.9}
pabalịk {A?U} |10|. Halos hind pa tapos magsalit si Tong ay inanod na ng alon si Ulạng pabalịk sa karagatan. {W Gubat 3.37}
[baling] {N/X}.
bumaling {DT01/fg|fn |4|, DT11/fg|ft|fn} |1|}. Dirẹ-dirẹtso pa rin siyạ at hind bumaling ng tingịn sa mga dinadaanạn. {W Suyuan 5.6}
banggịt {N/X} |24|.
banggitịn {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fn} |23|, |nabanggit : binanggit ↔ (15):(4)| {6A-6112}. Binanggịt ni Scott na … {W Ambrosio 2006 2.48}
nabanggịt {U//DB/N} |(13)|. Lahạt ng nabanggịt na tungkulin. {W Plano 3.36}
bans {N/X} |250|.
bans |90| {N}. Sa India, ang bans ng inạ ng kanyạng amạ. {W Angela 3.10}
pambans {U} |120|. Lupang hinirang ang tawag ng pambansạ nating awit.
bansạg {N/X}.
bansạg (2) {N}. Ang bansạg sa kaniyạ ay hari, siyạ kasị ang hari-harian sa bukid. {W Pagbabalik 3.11}
bansagạn {DB101/ft|fg|P-L} |1|. Jose Antonio Braganza ang kanyạng tunay na pangalan ngunit nabansagạng Joe Carter. {W Suyuan 5.4} {6A-6112}
baryạ {N/Es} |7|sukl.
makapạgpabaryạ {DT00/fh} |1| {7-4.2}. Naalalạ kong hind akọ nakapạgpabaryạ. {W Ulan 20.12}
[basa] {X} |40|.
bumasa {DT00/fg, DT10/fg|ft} |3|. Hind akọ makapasok ng trabaho pagkạt ang alam ko lang ay ang bumasa at sumulat. {W Damaso 3.3}
magbasạ {DT00/fg, DT10/fg|ft} !! |3|. Sinamantala ko ang mga oras na wal akọng ginagaw para magbasạ ng mga librọ. {W Nanyang 21.1}
basahin {DB10/ft|fg} |15|. Binasa niyạ ang tul. {W Suyuan 3.14}
mabasa {DB00/ft, DB10/ft|fg} |13| {7-3.1}. Sa tulong pa ng diksiyonạryo, sak niyạ nabasa at naintindihạn ang liham ni Isha. {W Nanyang 13.28} Sa tingịn nilạ'y nabasa ko ang ibig sabihin ng kanilạng mga salit. {W Dayuhan 3.20}
makabasa {DT00/fg} <-kaka-, -kaba-> |4| {7-3.4}. Nakabasa si Tan Sua ng mga kuwẹnto tungkọl sa magigiting na mandirigm. {W Nanyang 12.13}
mabasa {DB10/ft|fg} |1| {7-3.5.1}. At mababasa niyạ iyọng nakasulat sa bangkạng-papẹl? {W Pagbabalik 3.14}
basag {N/X} |7|.
basạg {U}. Basạg ang lumang plato.
bumasag {DT01/fg|ft} |2|. Inaantay na akọ ang bumasag sa katahimikan. {W Pagbabalik 3.19}
mabasag {DB10/ft|fg, DT00/ft} |4| {7-3.1 [2*]}. Para bang nag-aalalạng mabasag ang isạng napakagandạng bagay. {W Nanyang 13.13} "…" nabasag na rin ang boses ng kanyạng inạ. {W Pang-unawa 3.9}
bata {N/X} ≠ anạk.
bata {N} |{N}, {U} ↔ 100|. Noọng mga bata pa tayo. {W Madaling Araw 3.10}
bata {U}. Upang mahikayat ang mga batang guro. {W Cao 2013 3.33}
nakababata {U/naka-&}. Sa gayọn lang hind mawawalạn ng saysạy ang kasawiampalad ng nakababatạng kapatịd. {W Nanyang 13.17}
bati {N/X}.
bumati {DT01/fg|fp} |3|. Palagi kong idinadasạl na sana'y ikạw ang hahalịk at babati sa akin pagsapit ng alas-dose. {W Madaling Araw 3.6}
batiin {DB10/fp|fg, DB11/fp|fg|fs} |3|. Binabati kitạ sa iyọng kasạl. {W Madaling Araw 3.12}
batọ {N/X} {9A-211}.
batọ (1) {N}. Yari sa batọ ang bahay namin.
batọ {U}. Padẹr na batọ.
bawal {U/X} |9|.
pagbawalan {DB11/fp|fg|ft, DB20/fp|fg|ft} |3| {7-5.2 [3*]}. Nang pinagbawalan mo kamịng magkita't magkausap. {W Suyuan 5.1} Pinagbawalan niyạ sa pagkantạ ang pamangkịn. {W Nanyang 13.17}
ipagbawal {DB10/ft|fg} |3| {7-5.3 [1*]}. Ipinagbabawal ng pitọng duwẹnde. {W Busilak 3.12}
ipinagbabawal {N//DB/K}. May ipinagbabawal si Dr. Santos. {W Dayuhan 3.2}
bawat {U X/bawa+at} |70|tuw.
bawat {U:  P-P=P-U } {9-3 (2)}.
bawat {U: P-L=P-U,  L } At ang bawat umuupa'y may kanyạ-kanyạng lutuạn. {W Anak ng Lupa 3.4} Hind pa rin maipagkakail ang bawat galạw ng ating mga matạ. {W Madaling Araw 3.1}
bawat {U: S-L,  L } Binibilị bawat maibigan ko. {W Tiya 3.6}
bawat isạ {U UB}. Bawat isạ ang dapat pumuntạ doọn. Dumatịng silạ sa pụntong pareho silạng nagsasabi na mahạl nilạ ang bawat isạ. {W Suyuan 5.5}
[baya] {N/X} ≈ haya.
bayaan {DB10/fp|fg} |2|. Bayaan silạng gumạstos para sa kanilạng pangarap. {W Almario 2007 3.8}
pabayaan {DB10/fp?ft|fg} |5|. Maaari bang pabayaan mo na akọ? {W Dayuhan 3.2}
bayad {N/X} |35|.
bayad {N} |4|. Nakikihati na lang ang mga itọ sa bayad ng koryẹnte. {W Rosas 3.3}
magbayad {DT10/fg|ft} |11|. Pagkabayad at pagkaalịs ng mamimilịng hinarạp ko'y ... {W Nanyang 11.11} {7-6.5.1} Kailangan mong magbayad ng pilak. {D20/f0/fg/fm} {W Gubat 3.3}
bayaran {DB10/fp|fg, DB20/fp|fg|ft?fm} |8|. Binabayaran nilạ akọ ng mga pilạk para gumaw ng "wal". {W Gubat 3.36}
bayad na {DB//X} = Binayaran na.
mabayaran {DB10/ft|fg} |2|. Ngunit hind pa nababayaran ang mga pagkakautang ng Li Hua. {W Nanyang 22.28}
bayan {N/X} |200|.
bayan (1) {N} |(1-3) ↔ 80|. Bayan ko (Jose Corazon de Jesus). Bayang-pinanganakạn, bayang-sinilangan, tinubuang bayan.
bayan (2) {N}. Isạng bayan malapit sa Lipa ang Malvạr.
inạng-bayan {N/Tb}.
bayang-tinuban {N/Tb}.
kabayanan, bayan (3) ☺ {N}. Pupuntạ na akọ sa bayan. Hind nga ba't nagpapabilị rin kamị ng lobo sa aming mga nanay kapạg lumuluwạs kamị sa kabayanan? {W Pagbabalik 3.15}
pamayanan {N} |10|. Tayo'y nasa yugtọng maaaring tawaging isang "pamayanang pambans". {W Salazar 1996 2.1.1}
kababayan {N} |20|. Tuwạng-tuw sa kanyạ ang aming mga kababayan. {W Nanyang 21.7}
mamamayạn {N} |24|. Mamamayạng Pilipino. Araw itọ ng pagsasambạ ng mga mạmamayan sa Jordan. {W Rosas 3.3}
makabayan {U} |5|. Bak higịt pang makabayan ang pagsasalit sa Inglẹs. {W Almario 2007 3.3}
bigạy {N/X} |110|.
bigạy {N} |2|.
mamigạy {DT10/fg|ft} |1|. Mamigạy ng free ticket si Mam para sa concert. {W Simo 3.4}
magbigạy {DT11/fg|ft|fp} |30|. Hind lang siyạ marunong magbigạy ng pagkakataọn sa mga baguhang singer. {W Regine 3.6}
bigyạn {DB20/fp|fg|ft} |30|. Hind ko binigyạn ng halagạ ang mga salitạng iyọn noọng una. {W Dayuhan 3.3}
bigạy {DB//X} |(3)| = binigyạn. Ang natirạ sa perang bigạy ng Lola ay halos baryạ na lamang. {W Damaso 3.3}
ibigạy {DB11/ft|fg|fp} |35|. Hind ko alạm kung kanino niyạ itọ ibinibigạy. {W Angela 3.1}
bigạy {DB//X} = ibinigay. Bagong bestidang bigạy ni Tan Tiak. {W Nanyang 13.11}
maibigạy {DB11/ft|fg|fp} |5|. At ang kaligayahang iyọn ay 'di kailanmạn maibibigạy ng sinumạng anạk. {W Suyuan 3.12}
makapạgbigạy {DT11/fg|ft|fp} |1|. Nahihing ang anumạng tanịm na pagkain at sinumạng makapạgbibigạy ay hind magkakaịt. {W Anak ng Lupa 3.4}
pagbigyạn (1) {DB10/ft|fg} |2| {7-5.2 [2*]}. Pinagbigyạn ang hangaring makabans ng lipunang Pilipino. {W Salazar 1996 2.1.10}
pagbigyạn (2) {DB20/fp|fg|ft} |1| {7-5.2 [3*]}. Kung gustọ mo ng kiss pagbibigyạn kitạ. {W Sakay}
ipamigạy {DB10/ft|fg} |2| {7-6.1 [1*]}. Ipamigạy mo ang baraha. Kasị hind ipinamimigạy 'yọn. {W Simo}
bigl {U/X} |60|.
bigl {U} |4|. Nadamạ ko ang biglạng pagkapoọt sa kanyạ. {W Uhaw 3.17}
bigl {A//U} |45|. Magulat ka kung bigl akọng nag-Inglẹs. {W Cao 2013 3.16}
biglaan {U, A//U} |2|. Ngunit gaya ng isạng masamạng panaginip ang mga naganạp na biglaang pagbabago. {W Nanyang 21.12}
bilang (1) {O} |≈ 180| {10-2 (1)}.
bilang {O: P-O(O N)}. Ibigạy ninyọ sa akin [ang kabaọng] bilang isạng regalo. {W Busilak 3.15} Kahit papaano, ang lahạt ng mga karanasạng itọ ay nagbigạy linaw at katiyakạn sa ating natatanging pagkakakilạnlan bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, bilang mga Pilipino, bilang isạng bans. {W Katesismo 3.31}
bilang (2) {N/X}.
bumilang {DT00} |1|, bilangin {DB10/ft|fg} |5|.
[bilị] {X} |90|.
mamilị {DT00/fg, DT10/fg|ft} |6|. Nakapuntạ ka bayan upang mamilị ng mga sariwang isd. ☺ {W Rosas 3.8}
bumilị {DT10/fg|ft} |25|. Kung bumibili itọ ng bigạs at anọ pa man. {W Nanyang 11.3}
bumibilị {N//DT/K} |(4)|. Lag siyạng nakatawa pagharap sa mga bumibilị. {W Nanyang 6.1}
magbilị {DT10/fg|ft} |1| (∼ magtindạ).
bilhịn {DB10/ft|fg} |18|. May manggạ't suman akọng binilị kahapon. {W Ulan 20.7}
bilhạn {DB20/fp|fg|ft} |3|. Binibilhạn niyạ akọ ng kung anụ-anọng gamit. {W Tiya Margie 3.5}
ibilị {DB20/fp|fg|ft} |5|. Kumuha pa ng doktọr para gamutịn siyạ at ibinilị pa siyạ ng mga pagkain. {W Nanyang 13.5}
mabilị {DB10/ft|fg} |7| {7-3.1}. Hind nilạ nabilị ang dapat bilhịn. {W Nanyang 11.13}
mabilị {DB10/ft|fg} |1| {7-3.5.1}. Nabilị ko sa Divisoria. Mura lang. {W Simo 3.1}
magpabilị {DT10+01/fh|ft|fg} |1| {7-4.1}. Hind nga ba't nagpapabilị rin kamị ng lobo sa aming mga nanay kapạg lumuluwạs kamị sa kabayanan? {W Pagbabalik 3.15}
pakibilị {DB10/ft|fg, D10/ft} |0| {7-9.2}. Pakibilị mo ang kẹndi.  = Pakibilị ng kẹndi.
pabilị {D10/f0|ft}, D00} ☺ {7-9.3}. Pabilị!
mamimili {N} |10|. Dumami ang mga mamimili mga bandạng alas-tres ng hapon. {W Nanyang 22.16}
[bilịs] {X} |40|.
bilisạn {D00, DB10/ft|fg} |4|. Binilisạn niyạ ang hakbạng. {W Nanyang 12.24} Bilisạn mo.
mabilịs {U: P-P} |5|. Malalakị at mabilịs ang aming mga hakbạng. {W Mumo 3.3}
mabilịs {U: P-L} |4|. Naglalarawan na ng kanilạng mabilịs na pagtand. {W Pagbabalik 3.6}
mabilịs {A//U} |18|. Mabilịs akọng tatakbọ. {W Bulaklak 8.2}
bitin {N/X}.
nakabitin {U} |2|. Nakabitin pa 'yạn sa, ika nga'y, 'balag ng alanganin'! {W Daluyong 15.06}
lambitin {N}.
maglambitin {DT01} |1|. Mga unggọy na naglalambitin at nagtatalunạn sa mga puno. {W Nanyang 21.2}
bugtọng {N/X}.
malabugtọng {U}. Samantalang ang ikalawạ [na pamamaraạn] ay matalinghaga, malabugtọng. {W Dasal 3.18}
buhay {N/X} |250|.
buhay {N} |130|. Dahil sa lakị ng pamịlya at hirap sa buhay. {W Tiya 3.2}
buhạy {U} |5|. Tinanọng mul ng reyna ang salamịn at nalaman niyạ na buhạy pa si Busilak. {W Busilak 3.10} Buhạy pa ang ilaw.
mabuhay {DT00/fg, DT10/fg|ft, DT01/fg|ft} |28|. Hind kamị mabubuhay ng puro dasạl lang. {W Material Girl 3.4}
mamuhay {DT00/fg} |8|. Mamuhay nang ikạ'y pinagsisilbihạn. {W Girl 3.8}
ikabuhay {DB10/fs|fg} |4|.
ikabubuhay, ikakabuhay {N//DB/H} |(4)|. Maraming taong nagsikap sa Nanyạng si Pạpa para sa ikabubuhay ng aming pamịlya. {W Nanyang 21.3}
bukas {A/X}.
bukas {A/KN}. Bukas na mul tayo'y magkikita. {W Halina 39.1} Bụkas nang umạga. {9-5.1 [4]}
[kabukasan] {DB} {7-7.2 [2*]}.
kinabukasan {N//DB/D} |24|. Upang mabigyạn nilạ ng magandạng kinabukasan ang kanilạng dalawạng anạk. {W Arrivederci 3.3}
bukạs {U}.
bukạs {U}. Bukạs ang pint at kaagạd siyạng nasiglayan ng may-ari. {W Anak ng Lupa 3.6}
magbukạs {DT10/fg|ft} |16|. Nagbukạs siyạ ng sariling tindahan. {W Nanyang 6.4}
buksạn {DB10/ft|fg} |20|. Tumay itọ at binuksạn ang pint. {W Tiya Margie 3.9}
bukọd {U/X} |45|hiwalay.
bukọd {U} |1|. Nasa isạng bukọd na panig ang mag-inạng madona. {W Bulaklak 8.10}
bukọd sa {O TK} |30| {10-2}. Bukọd sa ibạ pang trabaho sa tindahan. {W Nanyang 7.4} Bukọd dito. Bukọd sa rito.
buti {N/X} |120|baịt.
buti {U, N} |8|. Talagạ namạng kay buting tao niyạng si Senyor Peque. {W Nanyang 13.26}
pagbutihin {DB10/ft|fg} |1|. Pagbutihin mo ang negosyo. {W Nanyang 22.26}
magpakabuti {DT00/fg} |1| {7-8.4}. Panạy-panạy ang bilin niyạng magpapakabuti akọ. {W Nanyang 21.12}
mabuti |≈ 65|.
mabuti {U} |≈ (30)|. Mabuti po kayọ, nagbibigạy sa akin ng pagkain. {W Angela 3.5} Mabuting bata.
mabuti {A//U} |≈ (30)|. Inutusan niyạ akọng maligong mabuti. {W Damaso 3.5} Isipin mong mabuti. {W Nanyang 7.7}
mabutihin - minabuti - minamabuti - mamabutihin {DB10/ft|fg/mabuti+in} |(5)| {7-3 (3)}. Mas minamabuti ng mga may-ari ng tindahan na magbigạy at magsawalạng-kib na lamang. {W Nanyang 7.10}

23. Aug. 2020