Wir lernen Deutsch Pag-aralan natin ang Deutsch
Wörterbuch T-Z Talasalitaan


 T A-Z

Tag H: der Tag - die Tage = araw (sa linggo). Guten Tag, Frau Wagner. = Magandang araw, Ginang Wagner. Im Sommer sind die Tage lang. = Matagal ang mga araw sa tag-init (sa Europa).
↓ Ạlltag Hz: der Ạlltag - --- = "Bawat araw." = Buhay sa karaniwang mga araw.
↓ Gebụrtstag Hz: der Gebụrtstag - die Gebụrtstage = Kaarawan.
↓ täglich E = Araw-araw. Die Zeitung kommt täglich. = Araw-araw dinadala ang pahayagan.
↓ Montag Hz = Lunes. Dienstag. = Martes. Donnerstag. = Huwebes. Freitag. = Biyernes. Sạmstag. = Sabado. Sonntag. = Linggo.
↓ montags U = Kung Lunes. ...
↓ Mịttag Hz: Mitte + Tag: der Mịttag - die Mịttage = "Gitna ng araw" = Tanghali.
↓ mịttags U = Sa tanghali.
↓ Nachmittag Hz: nach + Mittag: der Nachmittag - die Nachmittage = "pagkatapos ng tanghali" = Hapon.
↓ nachmittags U = Sa hapon.
Tạnte H: die Tạnte - die Tạnten = Tiya. In Dresden habe ich eine Tante. = May tiya ako na nakatira sa Dresden.
tạnzen Zr = Sumayaw.
Tạsche H: die Tạsche - die Tạschen = Supot, bulsa.
↓ Hạndtasche Hz: die Hạndtasche - die Hạndtaschen = Supot (sa pagdala sa kamay).
↓ Hosentasche Hz: die Hosentasche - die Hosentaschen = Bulsa sa pantalon.
↓ Tạschentuch Hz: das Tạschentuch - die Tạschentücher = Panyo.
Tạsse H: die Tạsse - die Tạssen = Tasa.
Tee H: der Tee - --- = Tsa.
Telefon H: das Telefon - die Telefone = Telepono.
↓ Mobiltelefon Hz: mobil + Telefon: das Mobiltelefon - die Mobiltelefone. Handy H {ugs.}: das Handy - die Handys = Selpon, cellular phone.
Tẹller H: der Tẹller - die Tẹller = Pinggan, plato. Hole bitte vier große Teller. = Pakikuha mo ang apat na pinggang malaki.
↓ Sụppenteller Hz: der Sụppenteller - die Sụppenteller = Pinggang malukong.
Terạsse H: die Terạsse - die Terạssen = Terasa (dugtong sa labas ng bahay na nakaharap sa halamanan, sa palapag na ibaba). || Balkọn ||
teuer E = Mahal, mahalaga. Das Essen war nicht teuer, aber der Wein war sehr teuer. = [Noon] di-mahal ang pagkain, ngunit lubhang mahal ang bino [sa restawran].
tief E = Malalim.
↓ Tiefkühler Hz: tief + Kühler: der Tiefkühler - die Tiefkühler = "Paggamit sa pagpapalamig nang ilalim" = Yeluhan, freezer.
Tịsch H: der Tịsch - die Tịsche = Hapag, mesa.
↓ Ẹsstisch Hz: der Ẹsstisch - die Ẹsstische = Mesa parang kumain.
↓ Kụ̈chentisch Hz: der Kụ̈chentisch - die Kụ̈chentische = Mesang nasa kusina.
Tọchter H: die Tọchter - die Tọ̈chter = Anak na babae. || Sohn ||
tọll E = Baliw; napakagaling {ugs.}, kaakit-akit {ugs.}. Bei H&M habe ich tolle Hosen gesehen. {ugs.} = Kaakit-akit na pantalon ang nakita ko sa H&M. Das ist ja toll. {ugs.} Ganz toll. {ugs.} = Napakagaling ito.
Ton H: der Ton - die Töne = Tunog. Der gute Ton. = Asal na magaling.
↓ Betonung H: die Betonung - die Betonungen = Diin.
Tọpf H: der Tọpf - die Tọ̈pfe = Kaldero.
Tọrte H: die Tọrte - die Tọrten = Bilog na Kuchen na may patong sa ibabaw. || Kuchen ||
↓ Sahnetorte Hz = Torte na may patong ng Sahne na binati o krema na may Sahne.
↓ Schwạrzwälder Kịrschtorte E Hz = Torte na may ilang patong ng Sahnekrem sa loob at Sahnekrem at mga seresa (Inggles cherry) sa ibabaw. Kaugalian mula sa Schwarzwald ("gubat na itim") sa timog-kanluran ng Alemanya.
traurig E = Malungkot. Bist du traurig? = Malungkot ka ba? Eine traurige Geschichte. = Kuwentong malungkot.
trẹffen Zu: du trịffst - ich traf - ich habe getrọffen = Magsalubong. Ich treffe dort meine Tante. Ich treffe mich dort mit meiner Tante. = Doon sasalubong ako sa Tiya ko. Wir treffen uns am Montag. = Sa Lunes magsasalubong kami.
Trẹppe H: die Trẹppe - die Trẹppen = Hagdanan.
trịnken Zu: du trịnkst - ich trạnk - ich habe getrụnken = Uminom. Die Deutschen trinken viel Bier. = Umiinom ng maraming serbesa ang mga Aleman. Ich trinke ein Glas Milch, das ist gesund. = Isang baso ng gatas ang iniinom ko, malusog ito.
↓ Getrạ̈nk H: das Getrạ̈nk - die Getrạ̈nke = Inumin. Alkoholfreie Getränke. = Inumin walang alkohol.
↓ betrụnken E = Lasing. Wir sind nicht betrunken. = Hindi kami lasing.
trọcken E = Tuyo.
trọtzdem U = Gayunman.
tun Zu: du tust - ich tat - ich habe getan = Gumawa. Was tust du? = Ano ang ginagawa mo? Das tust du nicht wieder! = Huwag mong ulitin iyon. Das tut gut. = Magaling ito (halimbawa: sa sugat; pag-inom kung nauuhaw).
Tür H: die Tür - die Türen = Pinto.
↓ Haustür Hz: die Haustür - die Haustüren = Pinto sa bahay.


 U A-Z

Uhr H: die Uhr - die Uhren = Orasan; oras. Ich sehe auf die Uhr. = Tinitingnan ko ang orasan. Es ist jetzt 14 (vierzehn) Uhr. Es ist jetzt um zwei. {ugs.} = Alas 14:00 ngayon. Alas dos nang hapon ngayon. Es ist jetzt zwei Uhr. = Alas 02:00 ngayon (palaging nang madaling araw, hindi kailanman nang hapon).
ụnten U || = Sa ibaba. || oben ||
ụnd = At.
ụnter V34 = Sa ilalim ng, nasa ilalim ng. Ich sitze unter dem großen Baum. V3 = Umuupo ako sa ilalim ng punongkahoy na malaki (lugar). Ich gehe unter den großen Baum. V4 = Pupunta ako sa ilalim ng punongkahoy na malaki (galaw).
Urlaub H: der Urlaub - die Urlaube = Liban ng trabaho na may pahintulot. Wir waren im Urlaub an der Nordsee. = Nagbakasyon kami sa Nordsee ("dagat sa hilaga", dagat sa hilagang-kanluran ng Alemanya).


 V A-Z

Vater H: der Vater - die Väter = ama, tatay. Mein Vater ist in Hamburg. = Nasa Hamburg ang ama ko. Gestern hatte mein Vater Geburtstag. = Kahapon ang kaarawan ng tatay ko.
↓ Großvater Hz: groß + Vater: der Großvater - die Großväter = Lolo.
verbieten Zu: du verbietest - ich verbot - ich habe verboten = Ipagbawal. Ich habe dir das verboten. = Ipinagbawal ko ito sa iyo.
vergẹssen Zu: du vergịsst - ich vergaß - ich habe vergẹssen = Makalimutan. Das habe ich ganz vergessen. = Talaga ko iyong nakalimutan.
verschieden E = Iba't iba. Dazu gibt es verschiedene Meinungen. = May iba't ibang palagay tungkol doon.
viel E: viel - mehr - am meisten = Marami. Vor dem Dom waren viele Menschen. = Maraming tao sa harap ng katedral. Ich lerne viel Deutsch. = Marami (malimit) na nag-aaral ng Aleman. Viel Feind, viel Ehr. {F} = Maraming kalaban - maraming karangalan.
vielleicht U = Baka, yata, marahil.
vọn V3 = Galing sa, mula sa, ng. Die Tasche ist von mir. = Mula sa aking ang supot na ito ( karaniwang hindi na akin, kung akin pa: meine Tasche.). Die Uhr von Vater. = Relos ng tatay (may-ari siya pa). Ich komme vom Schwimmen. = "Dumarating na ako mula sa paglangoy."
vọll E = Puno. Die volle Tasche. = Supot na puno, bulsang puno. Ich habe die Nase voll von der Geschichte. = "Puno na ang ilong ko ng kuwentong ito." = Sawa na ako sa kuwentong ito. Ich habe den Kopf voll mit anderen Dingen. = "Puno na ang ulo ko ng bagay na iba." = Wala akong oras para sa kuwento mo. Wir waren gestern Abend alle voll. = "Puno kaming lahat kagabi." = Lasing kaming lahat kagabi.
vor V34 = Sa harap ng, noong. Ich stehe vor dem Haus. V3 = Nasa harap ng bahay ako (lugar). Ich gehe vor das Haus. V4 = Pupunta ako sa harap ng bahay (galaw). Vor einem Jahr war ich in Hannover. V3 = Noong isang taon nasa Hannover ako.


 W A-Z

wahr E = Tunay. Eine wahre Geschichte. = Kuwentong tunay. Das darf nicht wahr sein. {ugs.} = "Bawal tunay ito." = Hindi puwede.
Wạld H: der Wạld - die Wạ̈lder = Gubat. Die Deutschen lieben den deutschen Wald. = Iniibig ng Aleman ang gubat na Aleman.
wạnn? = Kailan?
wạrm E = Mainit-init. || heiß || Warmes Wetter. = Panahon na mainit-init. Warmes Wasser. = Tubig na mainit-init (puwedeng ilagay ang kamay sa tubig na ito).
wạrten: wạrten auf Zr+V4 = Maghintay (sa). Lange habe ich auf deinen Anruf gewartet. = Matagal na naghintay ako sa tawag mo.
warụm? = Bakit?
wạs? = Ano? Was für ein Auto ist das? = Anong kotse iyon? Was hast du gesagt? = Ano ang sinabi mo?
wạschen: wạschen Zu: du wạ̈schst - ich wusch - ich habe gewạschen = Maglaba, maghugas. Ich habe [mir] die Füße gewaschen. = Naghugas ako ng paa ko. Ich habe die Wäsche gewaschen. = Naglaba ako. Ich habe mich gewaschen. = Naghugas ako ng katawan ko (o bahagi nito).
↓ Wạ̈sche H: die Wạ̈sche - --- = Labada.
Wạsser H: das Wạsser - die Wạsser = Tubig. Das Wasser ist schon heiß. = Mainit na ang tubig. Der kocht auch nur mit Wasser. {F} = "Nagluluto din siya sa pamamagitan ng tubig lang." = Hindi niya kayang maghimala.
↓ Trịnkwasser Hz: das Trịnkwasser - --- = Tubig na nakainom.
Weg H: der Weg - die Wege = Daan. Wir haben noch einen weiten Weg. = Malayo pa ang daan natin. Viele Wege führen nach Rom. {F} = "Maraming daang papuntang Roma." = Maraming paraan upang abutin ang layunan.
Rückweg Hz = Daang pabalik.
wẹg U = Nawala. Meine Brille ist weg. = Nawala ang salamin ko. Weg da! = "[Dapat] nawala diyan." = Padaan! Layas ka na!
wegen V2 = Dahil sa. Ich komme wegen meines Geldes. = Pumunta ako dito dahil sa pera ko.
weich E = Malambot.
Wein H: der Wein - die Weine = Bino.
weiß E = Puti.
weit E = Malayo.
wenig U   = Kaunti. Ich spreche wenig Deutsch. = Nagsasalita ako ng kaunting Aleman. Ich habe wenig Geld. = May kaunti akong pera. Möchtest du Milch in den Kaffee? Ein wenig, bitte. = Gusto mo ba ng gatas sa kape? Kaunti lang nga.
wer? = Sino? Wer ist der Mann dort? = Sino ang mamang nandoon? Wer hat das gesagt? = Sino ang nagsabi nito?
werden {5.9} Zu: du wịrst - ich wụrde - ich bin gewọrden = Maging. Das Kind wird groß. = Nagiging malaki ang bata. Er ist Ingenieur geworden. = Naging siya inhinyero. Es werde Licht. {F} = Sana'y darating ang ilaw.
Wẹtter H: das Wẹtter - die Wẹtter = Panahon (araw, ulan at init). Wie wird das Wetter? = "Paano magiging ang panahon?" = Ano ang panahon [bukas]?
wie? = Paano? Wie heißen Sie? = "Paano pinangalanan ka?" Wie gefällt es Ihnen in Deutschland? = "Paano nagkakagusto ka ba sa Alemanya?" Wie groß ist dein Hund? = Gaano kataas ang aso mo?
wieder U = Ulit. Am Abend fahre ich wieder nach Hause. = Sa gabi uuwi ako "ulit".
Wiese H: die Wiese - die Wiesen = Damuhan.
wir {4.3} = Tayo, kami.
wịrklich E = Tunay.
wịrklich U = Talaga. Willst du wirklich die roten Schuhe kaufen? = Gusto mo bang talagang bumili ng pulang sapatos na iyon? Wirklich? = Talaga ba?
wo? = Nasaan? || woher? - wohịn? || Wo bist du gestern gewesen? = Nasaan ka ba kahapon? Wo liegen die Streichhölzer? = Nasaan ang posporo?
Wọche H: die Wọche - die Wọchen = Linggo (pitong araw).
↓ Mịttwoch Hz: der Mịttwoch - die Mịttwoche = "Gitna ng linggo" = Miyerkules.
↓ mịttwochs U = Kung Miyerkules.
woher? = Saan galing? || wohịn? - wo? || Frau Santos, woher kommen Sie? = Ginang Santos, saan po kayo galing?
wohịn? = (hanggan) saan? || woher? - wo? || Wohin gehst du? Wo gehst du hin? = Saan ka pupunta?
wohnen Zr = Tumira. Ich wohne in der Stadt. = Nakatira ako sa bayan. Er wohnt mit seiner Mutter zusammen. = Nakatira siya kasama ang ina niya.
↓ Wohnung H: die Wohnung - die Wohnungen = Tirahan.
wọllen {5.10} Zu: ich wịll, du wịllst, er wịll - ich wọllte - ich habe gewọllt = Gusto (sa kasalukuyan malakas na nais, sa pangnagdaan payak karaniwang gusto pero hindi puwede). Ich will wirklich nach China gehen. = Talagang gusto kong pumunta sa Tsina. Ich wollte nach China gehen, aber ich kann kein Chinesisch. = Gusto kong pumunta sa Tsina, pero [hindi puwede dahil sa] hindi ako marunong ng wikang Tsino.
Wọrt H: das Wọrt - die Wọ̈rter, die Wọrte = Salita. Sage zehn Wörter mit A. = Magsabi ka ng sampung salitang may A. Danke für deine freundlichen Worte. = Salamat sa mabait na mga salita mo.
Wụnsch H: der Wụnsch - die Wụ̈nsche = Nais; bati. Ich habe viele Wünsche. = Marami akong nais.
↓ Glụ̈ckwunsch Hz: der Glụ̈ckwunsch - die Glụ̈ckwünsche = Bati sa ligaya. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. = Maraming bati [sa ligaya] sa kaarawan [mo].
↓ wụ̈nschen Zr = Magnais.
Wụrst H: die Wụrst - die Wụ̈rste = Sausage, cold cuts, longaniza. ↓ Mẹttwurst Hz: die Mẹttwurst - die Mẹttwürste (zum Streichen). = Wurst na yari sa karneng giniling ("palamang pamahid").
↓ Leberwurst Hz: die Leberwurst - die Leberwürste (zum Streichen). = Wurst na yari sa atay at karneng giniling ("palamang pamahid").
↓ Blutwurst Hz: die Blutwurst - die Blutwürste (gebraten und kalt als Aufschnitt). = Wurst na yari sa dugo at karne (pinirito at "palamang ginayat").
↓ Bọckwurst Hz: die Bọckwurst - die Bọckwürste (in Wasser heiß gemacht). = Wurst na yari sa karneng giniling (pinainit sa tubig).
↓ Thüringer Bratwurst E Hz: die Thüringer Bratwurst - die Thüringer Bratwürste (gebraten oder gegrillt). = Wurst na yari sa karneng giniling ng baboy (pinirito o inihaw).
↓ Wụ̈rstchen H: das Wụ̈rstchen - die Wụ̈rstchen = Wurst na maliit, karaniwang manipis. Ein armes Würstchen. {F} = "Wurst na mahirap." = Taong hamak.


 X Y Z A-Z

Zahl H: die Zahl - die Zahlen = Bilang. Gerade und ungerade Zahlen. = Mga bilang na tukol at gansal. Diese Zahlen sind nicht gut. = Hindi magaling ang mga bilang na ito. Sie kamen in großer Zahl. = "Sa malaking bilang dumating sila." = Marami ang dumating.
↓ bezahlen Zr: du bezahlst - ich bezahlte - ich habe bezahlt = Magbayad. Hast du die Miete schon bezahlt? = Nagbayad ka na ba ng upa?/td>
Zahn H: der Zahn - die Zähne = Ngipin.
Zehe H: die Zehe - die Zehen = Daliri sa paa. Die große und die kleine Zehe. = Malaki at maliit na daliri sa paa.
Zeit H: die Zeit - die Zeiten = Panahon (ilang saglit hanggang maraming dantaon). Dafür habe ich keine Zeit. = Para dito wala akong oras. Dafür nehme ich mir viel Zeit. = "Para dito kukuha ako ng maraming panahon". = Para dito marami akong oras. Gute und schlechte Zeiten. = Panahon na masasagana at mahihirap. Die Zeiten ändern sich. = Nagbabago ang panahon.
↓ Jahreszeit Hz: die Jahreszeit - die Jahreszeiten = Panahon (ng taon). Der Frühling. = Tagsibol (Marso hanggang Hunyo). Der Sommer. = Tag-init (Hunyo hanggang Setyembre). Der Hẹrbst. = Tag-ani (Setyembre hanggang Disyembre). Der Wịnter. = Taglamig (Disyembre hanggang Marso).
↓ Zeitung H: die Zeitung - die Zeitungen = Pahayagan.
ziehen Zu: du ziehst - ich zog - ich habe gezogen = Hilahin. Ich habe den Karren aus dem Dreck gezogen. {F} = "Hinila ko ang kariton mula sa putik". = Inayos ko ang kaguluhan.
ausziehen (1) Zu: du ziehst aus - ich zog aus - ich bin ausgezogen = Lumipat ng bahay. Vor einem Monat bin ich bei meinen Eltern ausgezogen. = Noong isang buwan lumipat ako ng bahay ng magulang ko.
einziehen Zu: du ziehst ein - ich zog ein - ich bin eingezogen = Lumipat sa bahay. Letztes Jahr sind wir in unsere neues Haus eingezogen. = Noong isang taon lumipat kami sa bagong bahay namin.
↓ ụmziehen (1) Zu: du ziehst um - ich zog um - ich bin ụmgezogen = Lumipat. Ich ziehe von Berlin nach Dresden um. = Lilipat ako ng Berlin sa Dresden.
↓ ạnziehen Zu: du ziehst an - ich zog an - ich habe ạngezogen = Magbihis, suotin. Einen Augenblick, ich ziehe mich noch an. = Sandali lang, nagbibihis pa ako. Ich ziehe den roten Rock an. = Susuotin ko ang paldang pula.
ausziehen (2) Zu: du ziehst aus - ich zog aus - ich habe ausgezogen = Hubaran, hubarin. Zieh dich aus. = Hubua't hubaran mo. Zieh das Kind aus und bade es. = Hubaran mo ang bata at paliguan mo siya. Ich ziehe den roten Rock aus. = Huhubarin ko ang paldang pula.
↓ ụmziehen (2) Zu: du ziehst um - ich zog um - ich habe ụmgezogen = Magbihis. Zieh dich schnell um. = Magbihis ka nang mabilis.
Zịmmer H: das Zịmmer - die Zịmmer = Silid, kuwarto.
↓ Wohnzimmer Hz: das Wohnzimmer - die Wohnzimmer = Salas.
↓ Schlafzimmer Hz: das Schlafzimmer - die Schlafzimmer = Silid na pantulog.
zu (1) V3 = Para sa, hanggang sa, sa (dako). Das Gemüse ist zum Kochen. = Para sa pagluluto ang gulay. Morgen gehe ich zum Bäcker. = Bukas pupunta ako sa panadero. Wie komme ich zum Bahnhof? = "Paano ako darating" ("paano pupunta") sa himpilan ng tren?
↓ bis zu V3 = Hanggang sa. Man kann bis zum Flugzeug gehen. = Puwedeng lumakad hanggang sa eroplano.
zu (2) U = sarado. Das Fenster ist zu. = Sarado ang bintana.
zu (3) U = Masyado. Das ist mir zu weit. = Masyadong malayo iyon sa akin.
Zụcker H: der Zụcker - die Zụcker = Asukal (sa Europa yari sa ugat ng halamang Zuckerrübe).
Zug H: der Zug - die Züge = Tren (mga sasakyan).
zusạmmen E = Kasama. Sie ist mit Freundinnen zusammen. = Kasama sa kaibigan siya. Das macht zusammen 10,50 € (zehn Euro fünfzig). = 10.50 € ang kabuuan.

Die filipinische Sprache von Armin Möller   http://www.germanlipa.de/deu_lern/wort_tz.htm
01. September 2011 / 18. Juli 2015


Das ist das Ende des Wörterbuches T-Z von Wir lernen Deutsch

Leitseite Wir lernen Deutsch   Fisyntag

A B C D E F G H I J K L M N O PQ R S T U V W XYZ