Wörterbuch d - dh

da
{U} (∼ dort) = doon, noon. Der Tof steht da hinten. Doon nasa likod ang kaldero. Da bin ich noch zur Schule gegangen. Noon pumuapasok pa ako sa paaralan. dabei {U} = habang dito. Dabei habe ich mir nichts gedacht. = Habang dito wala akong inisip.
dadụrch {U} = dahil dito.
damịt (1) {U} = sa bagay na ito. Was soll ich damit anfangen? = "Ano ang dapat akong magsimula sa ito?" = Paano puwede kong gamitin ito?
damịt (2) {B} = upang, parang. Wir gehen einkaufen, damit wir was zu essen haben. = Mamimili tayo parang puwedeng kumain.
damals {U} = .
daneben {U} = .
dazu {U} = Dazu essen wir Kartoffeln. = Kasama dito kumakain kami ng patatas. Dazu wird es nicht kommen. = Hindi ito mangyayari.

Dạch
{H}: das Dạch - die Dạ̈cher = bubong.
Dạchrinne {Hz}: die Dạchrinne - die Dạchrinnen = alulod.

Dame
{H}: die Dame - die Damen = . Die Dame des Hauses. = Maybahay (kung babae).

dämmern
{Zr} = dumating o mawala ang ilaw ng araw.
Dạ̈mmerung {H} die Dạ̈mmerung - die Dạ̈mmerungen = oras sa araw habang pagsilang o paglubog ng araw.
Abenddämmerung {Hz} = dapithapon.
Mọrgendämmerung {Hz} = bukang-liwayway.
Dạ̈mmerlicht { Hz} = Ilaw ng araw sa bukang-liwayway o dapithapon.

Dạnk
{H}: der Dạnk - --- = salamat. Vielen Dank. = Maraming salamat.
dạnken {Zr} = magpasalamat. Ich danke dir für deine Hilfe. = Ipinagpapasalamat ko sa iyo ang tulong mo.
sich bedạnken {Zr} = magpasalamat. Ich habe mich für das Geschenk bedankt. = Nagpasalamat ako sa regalo.
Dạnke! = Salamat. Dạnke schön! = Maraming salamat. Nein danke. ↔ Ja bitte. = Ayokong kunin. ↔ Gusto kong kunin.
Dạnkeschön {Hz}: das Dankeschön - --- = maraming salamat. Er vergaß das Dankeschön. = Nakalimutan niyang sabihin ang Maraming Salamat.

dạnn
{U} = saka, sa wakas. Dann gingen wir nach Hause. = Saka umuwi kami.

darstellen
{Zr} = .

dạs (1)
{G} {✿ 3.1}. Das Kind hat einen Ball. = May bola ang bata. Das Glas ist leer. = Walang laman ang baso.
dạs (2) {F} = dieses = ito. Ich sehe das sehr gut. = Nakikita ko ito nang napakagaling. Das ist schön. = Maganda ito. Das ist ein Baum. = Punongkahoy ito. Das hat mir gerade noch gefehlt. ☺ = "Ito ang nagkukulang sa akin" = Ayoko ang pagyayaring ito.

Datei
{H}: die Datei - die Dateien = talaksan.
Datum [H}: das Datum - die Daten = petsa.

Dauer
{H} = .
dauern {Zr} = tumagal, magtagal. Die Fahrt dauert eine Stunde. = May tagal ng isang oras ang lakbay. Das hat lange gedauert. = Matagal iyon [hanggang sa tapusan].
bedauern {Zr/f} = .
dauerhaft {E} = .

Daumen
Finger.

Dẹcke (1)
{H}: die Dẹcke - die Dẹcken = kumot.
Dẹcke (2) = kisame. Mir fällt die Decke auf den Kopf. = "Nahuhulog ang kisame sa ulo ko." = Masyadong gulo sa utak ko.
dẹcken {Zr} = takpan. Wir decken den Tisch. = "Takpan [ng mantel] ang mesa." = Inihahain namin ang mesa (plato atbp. lang, hindi pa ang paglalagay ng pagkain).
Dẹckel {H}: der Dẹckel, die Dẹckel = takip.
bẹdecken {Zr/f} = takpan.
aufdecken {Zr/l} = tangkalin ang kumot, mabunyag.
zudecken {Zr/l} = takpan.
entdecken entdecken.

dẹnken (1)
{Zu}: du dẹnkst - ich dạchte - ich habe gedạcht = umisip. Daran habe ich nicht gedacht. = Hindi ko ito inisip.
Dẹnker {H}: der Dẹnker - die Dẹnker = tagaisip. "Deutschland ist das Land der Dichter und Denker." = Ang Deutschland ang bansa ng mga manunula at mga palaisip.
Gedạnke {H}: der Gedạnke - die Gedạnken.
Gedạ̈chtnis {H}: das Gedạ̈chtnis - die Gedạ̈chtnisse.
nachdenken {Zu/l} = isipin, pag-isipan. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. = Tungkol dito hindi ko pa pinag-isipan.
gedẹnken {Zu/f} = .
Dẹnkmal {Hz, }: das Dẹnkmal - die Dẹnkmäler

der
{G} {✿ 3.1}. Der Junge spielt. = Naglalaro ang batang lalaki. Der Teller ist groß. = Malaki ang pinggan.
der (2) {F} = dieser = ito. Der hat mir gerade noch gefehlt. ☺ = "Siya ang nagkukulang sa akin" = Sayang, ayokong pumsok siya.

deshalb
{U} = dahil dito, kung kaya.

deuten
{Zr} = .
Bedeutung { H} = .
bedeuten {Zr} = .
deutlich {E} = .

Deutschland
{Hz}: (das) Deutschland = Alemanya. Bundesrepublik Deutschland. = Pangalan ng bansang Alemanya.
deutsch {E} = Aleman. Die deutsche Sprache. = wikang Aleman. Wir lernen deutsch sprechen. = Inaaral naming magsalita ng Aleman. Das deutsche Bier. = Bir na Aleman.
Deutsch {H}: der Deutsche, die Deutsche - die Deutschen = taong Aleman. Die Deutschen essen viele Kartoffeln und trinken viel Bier. = Kumakain ng maraming patatas ang Aleman at umiinom ng maraming bir.
Deutsch {H}: das Deutsch - --- = Aleman (wika). Dein Deutsch ist sehr gut. = Napakahusay ang Aleman mo.

Die filipinische Sprache - Ende Wörterbuch d - dh 10. November 2019

Seitenbeginn   Titelseite Filipino   Ugnika