Wörterbuch b - bh

Bạch
{H}: der Bạch - die Bạ̈che = sapa.

Bạcke
{H}: die Backe - die Backe = pisgni.

bạcken
{Zu}: du bạ̈ckst - ich bạckte - ich habe gebạcken = magluto sa hurno.
Bạ̈cker {H}: der Bạ̈cker - die Bạ̈cker = panadero (tao).
Bạ̈ckerei {H}: die Bạ̈ckerei - die Bạ̈ckereien = panadero (tindahan).
Bạckofen { Hz} = hurno.

Bad (1)
{H}: die Bad - die Bäder = Paliligo.
Bad (2) {H} (Badezimmer) = paliguan, banyo.
Bad (3) {H} (Badeanstalt) = languyan.
baden {Zr} = maligo (sa Badewanne sa paliguan o sa languyan sa labas). Karaniwan wala nang Baden sa banyo, sa halip nito Duschen sa ilalim ng pambuhos. Sonntag gehen wir in der Ostsee baden. = Sa Linggo pupunta kami sa Ostsee (dagat sa kanlurang-silangan ng Alemanya) upang maligo. "Er ist mit seinem Vorschlag baden gegangen." = "Pumuntang maligo siya kasama ang mungkahi niya." = Bumagsak ang mungkahi niya.
Badewanne { Hz}: die Badewanne - die Badewannen = Sisidlang malaki sa tubig sa paliguan parang humiga o umupo sa tubig.
Fußbad {Hz} = paliligo ng paa sa palanggana.
Freibad {Hz} = languyan sa labas.
Hạllenbad {Hz} = languyan sa loob ng gusali.
Sọnnenbad {Hz} = .

Bahn
{H}: die Bahn - die Bahnen = Sistema ng mga sasakyang karaniwan sa riles.
Autobahn {Hz} = Kalsada para sa mahabang agwat lampas sa lungsod, ginagamit lang ng sasakyang matulin, inihiwalay na daan sa dalawang dako (motorway).
Bahnhof { Hz} = himpilan ng treno (gusali o sa ilalim). Wo ist der Hauptbahnhof? = Nasaan ang punong himpilan ng tren?
S-Bahn. {Hz} (Schnẹllbahn) = Treno sa loob ng malaking lungsod at sa paligid niyon, maraming hinto.
U-Bahn. {Hz} (Ụntergrundbahn) = Sistema ng treno sa loob ng malaking lungsod, karaniwan sa ilalim ng kalsada.
Straßenbahn {Hz} = Lumang sistema ng sasakyan sa riles sa loob ng lungsod, sa kalsada.

bạld
{U} = sa madaling panahon.

Balkọn
{H/Fr}: der Balkọn - die Balkone (≠ Terasse) = balkonahe (dugtong sa labas ng bahay sa palapag na itaas).

Bạll (1)
{H}: der Bạll - die Bạ̈lle (runder Ball) = bola.
Bạll (2) {H} (festlicher Ball) = sayawan, balye.
Fußball {Hz}. Fußball ist der deutsche Nationalsport. = Fußball ang Alemang pambansang laro. Kompletong iba ang larong football sa USA.
Hạndball {Hz} = uri ng laro.

Bạnd
binden.

Bạnk (1)
{H}: die Bạnk - die Bạ̈nke (zum Sitzen) = bangko (upuang mahaba).
Schulbank {Hz} = Mesa at upuan sa paaralan. Er hat "lange die Schulbank gedrückt." = "Pinindot niya nang matagal ang upuan sa paaralan." = Masyadong matagal na pumasok siya sa paaralan.

Bạnk (2)
{H/It}: die Bạnk - die Bạnken (Geldinstitut) = bangko (sa pera). Er arbeitet bei einer Bank. = Nagtatrabaho siya sa bangko.
Kọntonummer { Hz} = bilang ng tuusin.
Kọntoauszug { Hz} = .
Kọntostand { Hz} = balanse sa tuusin.
Lạstschrift { Hz} = bawas sa tuusin upang magbayad sa ibang tuusin.
Gutschrift {Hz} = dagdag sa tuusin dahil sa pagkuha mula sa ibang tuusin.

bar
{E} = kaliwaan.
Bargeld { Hz} = kuwaltang kaliwaan.
Barzahlung { Hz} = bayad na kaliwaan.
bargeldlos (E) = bayad na walang kaliwaan. Bargeldloser Zahlungsverkehr, = Sistemang ng mga bayad walang kaliwaan.
barfuß (E) = tapak.

Bär
{H}: der Bär - die Bären (Raubtier Ursus) = oso.

Bart
{H}: der Bart - die Bärte = gumi, balbas.

Batterie
{H/Fr}: die Batterie - die Batterien = bateriya.

Bau (1)
{H}: der Bau - die Bauten (Gebäude) = gusali.
Bau (2) (Baustelle) = pagtatayo.
bauen {Zr} = magtayo. Wir haben ein neues Haus gebaut. = Nagtayo kami ng bagong bahay.
Gebäude {H}: das Gebäude - die Gebäude = gusali.
Ạnbau (1) {H} = dagdag sa gusali.
Ụmbau {H} = pagbabago ng gusali.
verbauen {Zr/f} = sumira. Er hat sich seine Zukunft verbaut. = Siya mismo ang sumira ng sarili niyang kinabukasan.
Ạckerbau {Hz} = pagbubukid, paglinang.
Baustelle { Hz} = pook ng pagtatayo.
Ạnbau (2) Bauer.
Aufbau Aufbau.

Bauch
{H}: der Bauch - die Bäuche = tiyan, puson.

Bauer
{H}: der Bauer - die Bauern = magsasaka.
Bäuerin {H}: die Bäuerin - die Bäuerinnen = magsasakang babae.
Ạnbau = paglinang. Anbau von Kartoffeln. = Paglinang ng patatas.

Baum
{H}: der Baum - die Bäume = punongkahoy. Im Wald sind viele Bäume. = Maraming punongkahoy sa gubat.
Ạpfelbaum {Hz} = Punongkahoy na mansanas.
Weihnachtsbaum {Hz} = Buhay na punongkahoy na dinadala sa loob ng bahay sa Pasko.

be...
: Vorsilbe (bei Verben: mit fester Bindung). Nur selten besondere Bedeutung. = Unlapi (kung sa pandiwa: may matibay na pagkakabit). Karaniwang walang tanging kahulugan.
  Beruf {H} → Ruf.
  bedeuten {Zr/f} → deuten.
  beleibt {E, Zr/f?} → Leib.
  besọnders {U} → sondern.

Bẹcher
{H}: der Bẹcher - die Bẹcher (≠ Glas) = baso (kung hindi yari sa bubog).

bedeuten
deuten.

bedingen
Ding.

Beere
{H}: die Beere - die Beeren = uri ng prutas, karaniwang maliliit.
Ẹrdbeere {Hz} = "prutas [na malapit] sa lupa" = strawberry.
Hịmbeere {Hz} = raspberry.

Beet
{H}: das Beet - die Beete = pitak sa halamanan.

befehlen
{Zu}: du befiehlst - ich befahl - ich habe befohlen = mag-utos, mag-atas.
Befehl {H}: der Befehl - die Befehle = utos, atas.

begeistern
Geist.

begleiten
{Zr, } = maghatid.
Begleiter {H}: der Begleiter - die Begleiter = kasama, tagahatid, patnubay.
Begleitung { H} = paghahatid; tugtuging pansaliw.

begreifen
{ Zu} = umunawa. Hast du das beriffen? = Naunawaan mo ba ito?
Begrịff { H} = tawag, katawagan; paniwala.
begreiflich {E} = mauuwanaan.

bei
{V3} = sa (malapit sa). Ich bin bei meiner Freundin. = Nasa kaibigan ko ako. Ich war beim Zahnarzt. = Pumunta ako sa dentista.
beinah, beinahe {U} = .

beide
{E} = dalawa (kung may pagkakaugnay at walang ikatlo). Beide Geschwister. = Dalawang kapatid. Auf beiden Seiten des Flusses. = Sa dalawang tabi ng ilog.

Beifall
{ H} = palakpak.

Bein
{H}: das Bein - die Beine = paa (mula sa hita hanggang sa daliri). Der Tisch hat vier Beine. = May apat na paa ang mesa. "Er steht mit beiden Beinen im Leben." = "Nakatayo siya sa pamamagitan ng dalawang paa sa buhay." = Matibay siya sa buhay niya.
Stuhlbein {Hz} = paa ng upuan.
Eisbein {Hz} = patang malutong.

Beispiel
{ H} = .

Beitrag
{ H} = .
beitragen { Zu} = .
Mịtgliedsbeitrag {Hz} = .

beißen
Biss.

bẹllen
{Zr} = tumahol. Der Hund bellt. = "Hunde, die bellen, beißen nicht." = "Hindi kumakagat ang mga asong tumatahol." = Kung maingay ang tao hindi siya mahigpit.

beleidigen
{Zr, } = .
Beleidigung { H} = .

sich benehmen
{ Zu/f} = mag-asal, kumilos.
Benehmen {H}: das Benehmen - --- = asal, kaasalan, kilos. Gutes Benehmen. = Mabuting kaasalan.

Benzin
{H}: das Benzin - die Benzine = gasolina (maipangalan sa Carl Benz, tagalikha ng unang kotse sa daigdig sa 1885).

beobachten
{Zr, } = .

bequem
{E} = maginhawa, mabagal at tamad. Autofahren ist bequem. = Maginhawa ang pagsakay sa kotse. Er ist bequem. = Mabagal at tamad siya.

Bereich
{H, }: der Bereich - die Bereiche = .

Bereich
{H, }: der Bereich - die Bereiche = .

bereit
{E} = .
bereiten {Zr/f} = .
zubereiten {Zr/l} = .
vorbereiten {Zr/l} = .

Bẹrg
{H}: der Bẹrg - die Bẹrge = bundok.
Gebịrge {H}: das Gebịrge - die Gebịrge = kabundukan.
Bẹrgbau { Hz} = pagmimina.
Bẹrgwerk { Hz} = mina.

Berịcht
{H}: der Berịcht - die Berịchte = .
berịchten {Zr/f} = .
Bẹrgbau { Hz} = pagmimina.
Bẹrgwerk { Hz} = mina.

Beruf
{ H} = Tanging salitang Aleman sa opisyo, araling tangi (Inggles profession, vocation, occupation, kasalungat sa job). Kaanak ang salitang Beruf sa Berufung. Sa tabi ng aralin sa paaralan lang, may pamaraang tangi ng Berufsausbildung. Doon may araling sabay-sabay sa trabahong tunay sa kumpanya at sa paaralan. Erlernter Beruf. = Beruf na pinag-aralan. Ausgeübter Beruf. = Beruf na tinutupad ngayon.
Berufung { H} = hilig, kahiligan.
Lehrberuf {Hz} = Beruf na maaaring aralin sa Lehre.
Berufsausbildung { Hz} = pag-aaral sa Beruf.

Besen
{H}: der Besen - die Besen = walis. Besen und Schaufel. = Walis (na maliit) at pandakot. "Neue Besen kehren gut." = "Magaling na nagwawalis ang bagong walis" = Kung bago ang gawain ay magaling ang ginagawa ng tao.

beschäftigen
schaffen.

bescheiden
{E} = .
Bescheidenheit { H} = .

besonders
sondern.

Beschwerde
{H, }: die Beschwerde - die Beschwerden = .
beschweren {Zr/f} = . Er beschwert sich über das Essen. = .

Besen
{H}: der Besen - die Besen = .
Schneebesen {Hz} = Pambati (sa kusina).

Besitz
Sitz.

besser
gut.

bestätigen
{Zr/f} = .
Bestätigung { H} = .

beste
gut.

Bestẹck
{H, } = .

bestehen
{ Zu/f} = .
Bestạnd { H} = .
bestạ̈ndig {E} = .
Bestạndteil { H} = .

bestẹllen
{Zr, } = ipahanda. Bestelle bitte zehn Brötchen. Ich hole sie um 17 Uhr ab. = Ipahanda mo sampung Brötchen. Kukunin ko ito alas 17:00.
Bestẹllung {H} = pagpapahanda.

bestịmmen
{Zr, } = .
Bestịmmung { H} = .
bestịmmt {E/Zr} = .

Besuch
{H}: der Besuch - die Besuche = pagdalaw, dalaw. Der Besuch dauerte eine Stunde. = Nagtagal ang pagdalaw nang isang oras. Wir haben heute Nachmittag Besuch. = May dalaw kami mamayang hapon.
besuchen {Zr} = dumalaw, pumasok. Wir besuchen Großmutter. = Dumadalaw kami kay Lola. Ich besuche die Goetheschule. = Pumapasok ako sa paaralang Goethe.
Besucher {H}: der Besucher - die Besucher = dalaw. Es kamen mehr als 100 Besucher zur Eröffnung des neuen Geschäfts. = Higit sa 100 dalaw ang pumunta sa pagbubukas ng tindahang bago.
Kạffeebesuch {Hz} = "Pagdalaw sa kape." = Pagdalaw sa hapon upang uminom ng kape at kumain ng Kuchen.

beten
{Zr} = magdasal.
Gebet = dasal.

Betọn
[be'tɔŋ] {H/Fr} = pinatigas na pagkakasama ng simento at buhangin, "simento".
betonieren = .
Betọnmischer { Hz} = makinang panghalo sa simento at buhangin.

betrạchten
{Zr/f} =.
Betrạchtung { H} = .

Betrieb
{ H} = .
betreiben { H} = .

betrügen
trügen.

Bẹtt
{H}: das Bẹtt - die Bẹtten = higaan, kama. Wann gehst du ins Bett? = Kailan pupunta ka sa kama? Die Betten sind schon gemacht. = "Ginawa na ang mga kama." = Inayos na ang kama (sa umaga pagkatapos bumangon).
Bẹtttuch { Hz} = kobrekama (sa ilalim ng kumot).
Bẹttdecke { Hz} = kumot.

beugen
{Zr} = .
Verbeugung { H} = .
verbeugen {Zr/f} = .

Beutel
{H}: der Beutel - die Beutel = .

bewahren
{Zr/f} = .
aufbewahren {Zr/l} = .

bewegen
{Zr/f, ?} = .
Bewegung { H} = .
bewegt {E/Zr} = .

Beweis
{ H} = .
beweisen { Zu/f} = .

bewusst
{E, } = .
Bewụsstsein { Hz/Z} = malay, malay-tao.

beziehen
{ Zu/f} = magsangguni.
Bezug {H} = .
Beziehung { H} = ugnayan, pagsasama.
bezüglich {F2} = .

Die filipinische Sprache - Ende Wörterbuch b - bh 10. November 2019

Seitenbeginn   Titelseite Filipino   Ugnika