Wörterbuch an - az

ạn (1)
{V34} = sa (sa gilid ng, sa tabi ng). Herr Lauterbach ist Professor an der Universität. {V3} = Propesor sa pantasan si Ginoong Lauterbach. (lugar). Stell die Leiter an die Wand. {V4} = Ilagay mo ang hagdanan sa pader (kilos).
ạn (2) {U} = buhay. Das Licht ist an. = Buhay ang ilaw.

ạn-
: beginnen = magsimula.
Vorsilbe (bei Verben: mit loser Bindung) = Unlapi (kung sa pandiwa: may maluwag na pagkakabit).
  Ạnfang {H} → Anfang.
  ạnfangen {Zr/l} → Anfang.

Ạnanas
{H}: die Ạnanas - die Ạnanasse = pinya.

ạndere
{E} = iba. Eine andere Farbe. = Ibang kulay.
ạnders {U, E} = Di-ganito, sa ibang paraan. Anders geht das nicht. = Walang ibang paraan upang gawain ito.
ạ̈ndern {Zr} = bumago. Da kann ich nichts dran ändern. = Hindi ko kayang bumago nito. Ich kann gern meinen Plan ändern. = Kung gusto mo, puwede akong bumago ng balak ko.
einander einander.

Ạnfang
{ H} = simula.
ạnfangen { Zu/l} = magsimula. Die Vorstellung fängt um neunzehn Uhr (19:00 Uhr) an. = Magsisimula ang palabas alas 19:00. Du hast den Streit angefangen. = Ikaw ang nagsimula ng away.
Ạnfänger {H}: der Ạnfänger - die Ạnfänger = baguhan.

ạngeben (1)
{ Zu/l} = maghayag, magbigay ng kabatiran. Er gab seine Adresse an. = Inihayag niya ang kanyang tirahan.
ạngeben (2) = maghambog, magyabang.
Ạngeber {H}: der Ạngeber - die Ạngeber = tagayabang.
Ạngeberei { H} = pagyayabang.

Angegelegenheit
gelegen.

ạngenehm
{E} = kasiya-siya, kawili-wili.

Ạngst
{H}: die Ạngst - die Ạ̈ngste = katakutan. Ich habe keine Angst vor dir. = Hindi ako takot sa iyo.
ạ̈ngstlich {E} = matakutin.

Ạnker
{H}: der Ạnker - die Ạnker = ankora.

Ạnkunft
kommen.

Ạnlass
{H, }: der Ạnlass - die Ạnlässe = .
Ạnlasser {H}: der Ạnlasser - die Ạnlasser = .
verạnlassen {Zr/f} = .
Verạnlassung { H} = .

Ạnsatz
{ H} = pagtatangka, kaparaanan.

Ạnstalt
{ H} = pagtatangka, kaparaanan.
verạnstalten {Zr/f} = .
Verạnstaltung { H} = .

Ạnstand
{ H} = kagandahang-asal.
beạnstanden {Zr/f} = dumaing, magsumbong.
ạnständig = matino; katamtaman.
ạnstandslos = walang kahirapan, walang hadlang.

ạnstengen
{Zr, } = magsumikap.
Ạnstrengung { H} = pagsisikap.

Ạntrag
{H, }: der Ạntrag - die Ạnträge = kahilingan, mungkahi.

Ạntwort
{H, }: die Ạntwort - die Ạntworten = sagot. Ich warte auf deine Antwort. = Naghihintay ako sa sagot mo.
ạntworten {Zr} = sagutin, isagot. Ich habe ihm nocht nicht geantwortet. Hindi ko pa isinagot sa kanya.
beạntworten {Zr/f} = sagutin. Er hat meinen Brief nicht beantwortet.
verạntworten {Zr/f} = .

Ạnwesen
{ H} = pag-aari (lupa at gusali).
Ạnwesenheit { H} (⊥ Ạbwesenheit) = pagdalo.
anwesend {E} (⊥ ạbwesend) = narito, dumalo.

Ạnzug
{ H} = Suot na panlalaking may dalawang bahagi: Sakko at pantalon.
ạnziehen { Zu/l} = magbihis, suotin. Einen Augenblick, ich ziehe mich noch an. = Sandali lang, nagbibihis pa ako. Ich ziehe den roten Rock an. = Susuotin ko ang paldang pula.
ạnzüglich {E} = masagwa.
Hosenanzug { Hz} = Anzug na pambabae.

Aperitif
{H/Fr}: der Aperitif - die Aperitifs = Inumin bago magtanghalian o maghapunan (karaniwang may alkohol, maaari ring wala).

Ạpfel
{H}: der Ạpfel - die Ạ̈pfel = mansanas.

Apfelsine
{H}: die Apfelsine - die Apfelsinen (Orange) = Uri ng dalandan.

Apotheke
{H/Gr}: die Apotheke - die Apotheken = Botika.

Appetit
{H}: der Appetit - --- = Gana. Ich hätte jetzt Appetit auf einen Apfel. Sana'y may gana ako sa mansanas.

Arbeit
{H}: die Arbeit - die Arbeiten = trabaho, hanapbuhay, gawain. Ich gehe jetzt zur Arbeit. = Pupunta na ako sa trabaho. Kapital und Arbeit = Puhunan at bisig.
ạrbeiten {Zr} = magtrabaho.
Ạrbeiter {H 👩}: der Ạrbeiter - die Ạrbeiter = manggagawa.
Mịtarbeiter {H 👩} = tauhan.
Klạssenarbeit {Hz} = pagsusulit sa paaralan.

ạrg
{E} = masama, napakasama.
Ạ̈rger {H}: der Ạ̈rger - --- = galit, abala. Ich habe viel Ärger mit meinem Hund. = Marami akong problema sa aso ko.
sich ärgern {Zr} = mainis.
sich ạ̈rgern über {Zr} = ikainis. Über den habe ich mich geärgert. = Yun nga ang ikinainis ko.
jem. ạ̈rgern{Zr} = makainis sa sinuman, yamutin.
ạ̈rgerlich {E} = nakaiinis.

Ạrm
{H}: der Ạrm - die Ạrme = bisig, braso; galamay. "Willst du mich auf den Arm nehmen?" = "Gusto mo ba akong dalhin sa bisig?" = Gusto ba kitang lokohin?
Ạ̈rmel {H} = manggas.
Ạrmband { Hz} = pulseras.
Ạrmbanduhr { Hz} = relos sa galanggalangan.
Ạrmreifen { Hz} = galang.

ạrm
{E}: ạrm - ạ̈rmer - am ạ̈rmsten = mahirap (kulang ang hanapbuhay at yaman o kulang ang utak). Die Ärmsten dieser Welt. = Taong mahihirap sa daigdig na ito. Ohne seine Frau ist er arm dran. = Kung wala ang asawa niya, may kahirapan siya.
Ạrmut {H}: die Ạrmut - --- = dalita.

Art
{H}: die Art - die Arten = uri.
Artenreichtum {Hz}: der Artenreichtum - --- = "yaman ng uri" = Karamihan ng uri (ng hayop o halaman).

Artikel
{H}: der Artikel - die Artikel = (1) lathala. (2) = isa sa mga kalakal.

Arzt
{H}: der Arzt - die Ärzte. = doktor, manggagamot.
Ärztin: die Ärztin - die Ärztinnen = doktora, manggagamot na babae.
Arznei {H}: die Arznei - die Arzneien = gamot.
Zahnarzt {Hz} = dentista.

Ạsche
{H}: die Ạsche - (die Ạschen) = abo, titis.
Ạschenbecher { Hz} = titisan.

Ạst
{H}: der Ạst - die Ạ̈ste = sanga ng punongkahoy.

Ạsthma
{H/Gr}: das Ạstma - --- = hika.

Atem
{H}: der Atem - --- = hanging nilalanghap at inilalabas sa ilong (o bibig) mula sa baga.
atmen {Zr} = huminga, lumanghap.
atemlos {E} = walang-hininga.

aua
{B} = arya, aruy.

Aubergine
{H/Fr}: die Aubergine - die Auberginen = talong.

auch
{E} = din, pati. Möchtest du noch eine Tasse Kaffee? Ja bitte (Antwort von Helga). Ich auch (Antwort von Heidi). = Gusto mo pa ba ng kape? Gusto ko nga (sagot ni Helga). Ako din (sagot ni Heidi). Sie kann singen und auch tanzen. = Marunong siyang kumanta at pati sumayaw.

auf (1)
{V34} = nasa ibabaw ng, sa ibabaw ng.
{V3}: Die Katze schläft auf dem Sofa (Ort). = Natutulog ang pusa sa bangko (lugar).
{V4}: Ich klettere auf den Baum (Bewegung). = Umaakyat ako sa punongkahoy (galaw). Ich warte auf meinen Freund. = Naghihintay ako sa kaibigan ko. Auf Wiedersehen. = Paalam.

auf (2)
{U} = Die Tür ist auf. = Bukas ang pinto.

auf...
: nach oben = sa itaas.
Vorsilbe (bei Verben: mit loser Bindung) = Unlapi (kung sa pandiwa: may maluwag na pagkakabit).
  Aufstand {H} → stehen.
  aufstehen {Zu/l} → stehen.
  aufrichtig {E} → Recht.

Aufbau (1)
{H, }: der Aufbau - --- = pagbubuo.
Aufbau (2) {H}: der Aufbau - die Aufbauten = dagdag na nasa ibabaw ng gusali o bapor.

aufbrechen
{ Zu/l} = umalis. Ich glaube, wir müssen aufbrechen. = Isip kong dapat na kaming umalis.

aufeinạnder
{U} = patong-patong.

auffallen
{ Zu/l} = maging kapansin-pansin. Sie fällt mit ihrer lauten Stimme auf. = Mapapansin ang malakas na boses niya.
auffallend {Z/M}, auffällig {E} = kapansin-pansin, nakalitaw.

auffordern
{Zr/l, } = ipagbilin.
Aufforderung {H} = bilin, hiling, utos.

aufführen
{Zr/l, } = magpalabas.
sich aufführen = kumilos. Der Knecht führt sich wie der Herr auf. = Kumikilos ang katulong tulad ng amo.
Aufführung = palabas.

Aufgabe (1)
{ H} = tungkulin.
aufgeben { Zu/l}= tapusin, sumuko.
Schulaufgabe {Hz}= takdang-aralin.

aufheben
{ Zu/l} = putulin.

aufhören
{Zr, } = tapusin.

aufpassen
{Zr, } = mag-ingat. Pass auf dein Geld auf. = Ingatan ang pera mo. Pass auf die Kinder auf. Bantayan mo ang bata.

aufräumen
{Zr, } = mag-imis.

aufrecht
{E, } = patayo, tuwid.
aufrichtig {E} = matapat.

aufschieben
{ Zu/l} (≈ verschieben) = magpaliban.
Aufschub { H} = palugit.

Auftrag
{ H} = kautusan, atas.

Aufzug
{ H} = "treno sa taas" = lift (elevator).

Auge {H}: das Auge - die Augen = mata.
Augenblick { Hz} = "Isang tingin ng mata lang." = Isang saglit lang. Einen Augenblick bitte. = Sandali lang.

aus
{V3} = mula sa, galing sa, yari sa, buhat sa. Ich komme aus dem Garten. = Galing ako sa halamanan. Lea Gonzales kommt aus den Philippinen. = Mula sa Pilipinas si Lea Gonzales. Der Ring ist aus Gold. = Yari sa ginto ang singsing. Peter trinkt das Bier aus der Flasche. = Buhat sa bote iniinom ni Peter ang bir.

aus-
: beginnen = magsimula.
Vorsilbe (bei Verben: mit loser Bindung) = Unlapi (kung sa pandiwa: may maluwag na pagkakabit).
  Ausdruck {H} → Ausdruck.
  ausdrücken {Zr/l} → Ausdruck.
  ausdrücklich {E} → Ausdruck.

Ausdruck (1)
{H, }: der Ausdruck - die Ausdrücke = pagsasabi, kasabihan.
Ausdruck (2) {H}: der Ausdruck - --- = hitsura.
ausdrücken {Zr} = Ich habe mich nicht deutlich ausgedrückt. = Di-maliwanag akong nagpahayag.
ausdrücklich {E} = napakahayag. Ich habe das ausdrücklich verboten. = Napakahayag ko itong ipinagbawal.
Gesịchtsausdruck = hitsura ng mukha.

Ausfall
{ H} = kawalan. Wegen des Ausfalls einer Lehrerin. = Dahil sa kawalan ng isang guru.
ausfallen { Zu/l} = mawala na. Wegen Nebels ist der Flug ausgefallen. = Dahil sa ulop nawala na ang lipad.
ausfällig {E} = bastos. Werde nicht ausfällig. = Huwag kang maging bastos.

ausführen (1)
{Zr, } = tumupad. Die Bauarbeiten sind ausgeführt. = Ginawa na ang pagtatayo ng gusali..
ausführen (2) {Zr} (Handel) = magluwas.
Ausfuhr {H, }: die Ausfuhr - die Ausfuhren (⊥ Einfuhr) = pagluluwas.
Ausführung { H} = katuparan, kaganapan.

Ausgabe
{H, }: die Ausgabe - die Ausgaben (Zeitung usw.) = labas.
herausgeben { Zu/l} = maglathala.
Herausgeber {H} = patnugot ng pahayagan.

Ausgang
Gang

außen
{U} = nasa labas, sa labas. Innen und außen. = Nasa loob at nasa labas.
draußen {U} = sa labas. Draußen ist es kalt. = May lamig sa labas. Die Kinder spielen draußen. = Sa labas naglalaro ang bata.
außer {V3} = maliban sa. Außer freitags. = Maliban sa Biyernes.
außerdem {U} = bukod dito.
außerhalb {V2, U} = sa labas ng, lampas. Außerhalb der großen Städte. = Sa labas ng malaking mga lunsod.
Außenseite {Hz} = panig na nasa labas.
Außenseiter {Hz} = tagalabas.

Auto
{H/Gr}: das Auto - die Autos = awto, kotse.
Autobus {Hz}: der Autobus - die Autobusse = bus.

Automat
{H/Gr}: der Automat - die Automaten = Tanging makina.
Gẹldautomat {Hz} = Perahan, makina parang tanggapin ang pera mula sa tuusin ng bangko.
Fahrkartenautomat {Hz} = makina parang bilhin ang tiket ng tren o bus.
Zigarẹttenautomat {Hz} = makina parang magtinda ng sigarilyo.

Die filipinische Sprache - Ende Wörtrbuch an - az 10. November 2019

Seitenbeginn   Titelseite Filipino   Ugnika